Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS ZNp-7

Formularz ZUS ZNp-7

Co to jest wniosek ZNp-7 ZUS?

Formularz ZNp-7 to wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono ubezpieczonym, którzy wykorzystali już okres pobierania zasiłku chorobowego, ale pozostają niezdolni i do pracy. Jeżeli leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie sprawności, mogą otrzymać dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Kto składa wniosek ZNp-7? 

Formularz składają osoby ubezpieczone, które ubiegają się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczne będzie jednak spełnienie warunków niezbędnych do przyznania dodatkowych środków. Osoba składająca wniosek nie może mieć prawa do emerytury ani renty, przebywać w areszcie ani korzystać z urlopu bezpłatnego czy podejmować się jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku ZNp-7?

Formularz ZNp-7 nie stanowi sam w sobie podstawy do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Należy dołączyć wiele innych dokumentów, które potwierdzą okoliczności umożliwiające przyznanie świadczenia. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 • wywiad z miejsca pracy OL-10 (jeżeli wniosek składany jest po ustaniu ubezpieczenia lub w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności),
 • protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku (gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy),
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (jeżeli niezdolność do pracy ma związek z chorobą zawodową),
 • zaświadczenie płatnika składek (w przypadku gdy świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS) z wykorzystaniem formularza:
  • Z-3 dla pracowników,
  • Z-3b dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących z nimi lub korzystających z ulgi na start i duchownych,
  • Z-3a dla innych ubezpieczonych.

Kiedy się składa ZNp-7 ZUS?

Ubezpieczeni powinni pamiętać, że wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. W zależności od indywidualnej sytuacji okres zasiłkowy może wynosić 182 lub 270 dni.

Formularz ZUS ZNp-7 do wypełnienia

Wzór formularza ZNp-7 znajduje się w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Wnioskodawca może uzupełnić i złożyć dokument w czasie jednej wizyty. Jeżeli jednak preferuje inną metodę prowadzenia korespondencji z urzędem, wniosek ZNp-7 może zostać pobrany z Internetu i uzupełniony bez wychodzenia z domu. Taka metoda umożliwia również przesłanie dokumentu pocztą. Postępująca informatyzacja urzędu pozwala również na załatwianie spraw z wykorzystaniem całkowicie elektronicznych formularzy, na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych.

Czy można złożyć ZNp-7 przez PUE?

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą złożyć wniosek ZNp-7 przez Internet. Wystarczy zalogować się do usługi, uzupełnić niezbędne pola i przesłać dane do systemu urzędu. To najszybszy sposób na rozwiązywanie spraw z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku przez PUE gwarantuje uzyskanie odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie, bez konieczności oczekiwania na przesłanie korespondencji listownej.

Jak wypełnić ZNp-7 ZUS?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się z wykorzystaniem druku ZNp-7:

Wniosek ZUS ZNp-7

Formularz ZNp-7 składa się z dwóch części, ale nie uzupełnia się ich w każdym przypadku. Część II do wypełnienia przez płatnika składek powinna być uzupełniona tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia na kolejny okres (po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego krótszego niż 12 miesięcy).

Pierwsza strona formularza ZNp-7 

Pierwszy fragment druku ZNp-7 ZUS to miejsce, w którym wnioskodawca wprowadza swoje dane osobowe i adresowe. Niezbędny okaże się numer PESEL, imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Następnie należy wprowadzić numer rachunku bankowego, na który wnioskodawca chciałby otrzymywać należne świadczenie. Pozostawienie tego pola pustym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie świadczenia przekazem pocztowym.

Część I druku ZNp-7

Oświadczenie wnioskodawcy oznaczone jako pierwsza część druku ZNp-7 to miejsce do wprowadzenia informacji na temat indywidualnych okoliczności dotyczących ubezpieczonego. Osoba ubiegająca się o świadczenie określa, z jakiego powodu wystąpiła jej niezdolność do pracy, na przykład:

 • ogólny stan zdrowia,
 • wypadek przy pracy,
 • choroba zawodowa.

Następnie udziela dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia. Okoliczności uniemożliwiające przyznanie środków z tytułu niezdolności do pracy to:

 • posiadanie ustalonego prawa do emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • posiadanie ustalonego prawa do zagranicznej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • złożenie wniosku o emeryturę, rentę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 • uprawnienie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego,
 • uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie innych przepisów.

Część II formularza ZNp-7

Informacje o ubezpieczeniu i niezdolności do pracy to druga część formularza ZNp-7. Powinno się ją uzupełniać tylko w wyjątkowej sytuacji — gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia na kolejny okres, po wyczerpaniu zasiłku przyznanego na okres krótszy niż 12 miesięcy. Sekcję uzupełnia płatnik składek. 

Należy wprowadzić dane identyfikacyjne płatnika składek, takie jak numer NIP, REGON oraz PESEL. Płatnik wprowadza także swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie można zapomnieć również o wprowadzeniu symbolu PKD. Następnie wprowadza się informacje o ubezpieczonym, czyli imię i nazwisko ubezpieczonego i datę końcową ubezpieczenia wraz z kodem zawodu.

Kolejna sekcja drugiej części formularza to informacje o wypłaconych świadczeniach. Należy ją uzupełnić, jeżeli płatnik wypłaca zasiłek chorobowy. W tej części druku ZNp-7 podaje się informacje takie jak:

 • dzień powstania niezdolności do pracy,
 • wypłacone ubezpieczonemu wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy,
 • datę zakończenia okresu zasiłkowego.

Czytaj więcej:

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNp-7: https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/ZNp-7_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj+7.02.22.pdf/4424a84d-6857-ee1e-8f0d-08f99b24efad?t=1644244718716

Oceń

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 18

Brak głosów - oceń jako pierwszy!