Skip to content

Regulamin

Regulamin serwisu ZUS


Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej zus-info.pl (“Administrator”)

Postanowienia Regulaminu


1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować na adres Administratora lub pod adres e-mail: [email protected]
Usługa przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu, który wykorzystuje do skorzystania z usługi

2 Odpowiedzialność
Administrator i Operator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,
szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator / Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.


3. Postanowienia końcowe
Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]
Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie;
Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie UOKIK.
Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.