Skip to content

Zaświadczenie ZUS Z-3

thumb-zus-2022-zaswiadczenie-z-3

ZUS Z3 co to jest?

Druk ZUS Z-3 to zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników). Dokument uzupełniany jest przez płatników składek, dzięki któremu możliwe jest ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego pracownika. Uzupełnienie zaświadczenia pozwoli obliczyć także jego wysokość. W formularzu znajdują się różnego rodzaju dane na temat płatnika składek, pracownika oraz jego zarobków. Nie obejdzie się bez przedstawienia takich informacji jak:

 • dane ewidencyjne płatnika składek
 • liczba ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego pracowników
 • informacje o zawartych umowach cywilnych
 • dane ewidencyjne osoby ubezpieczonej
 • okres ubezpieczenia
 • okres niezdolności do pracy, który ma bezpośredni wpływ na przyznanie i wypłatę zasiłku chorobowego
 • dodatkowe informacje o zwolnieniu lekarskim ZUS e-ZLA
 • wszystkie pozostałe informacje które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia

Jakie zaświadczenie ZUS Z-3 wybrać?

Wyróżnia się trzy rodzaje zaświadczenia ZUS Z-3, a każde z nich uzupełnia się w nieco odmiennych okolicznościach. Druki są możliwe do odróżnienia dzięki dodatkowej informacji zawartej w nazwie formularza w postaci litery: ZUS Z-3a oraz ZUS Z-3b. Wybranie poprawnego formularza pomoże sprawnie rozwiązać formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedz się jaka jest różnica między ZUS Z3b i ZUS Z3a.

Druki ZUS Z 3

 • ZUS Z-3 uzupełnia się dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę.
 • ZUS Z-3a wypełnia się dla osób:
  • zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej
  • które są członkami rolniczej spółdzielni
  • wykonujących pracę nakładczą
  • które są posłami lub senatorami
  • odbywających służbę zastępczą
  • pracujących na podstawie skierowania do pracy w sytuacji odbywania kary pozbawienia wolności
  • pracujących jako funkcjonariusze celni
  • które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3
  • pobierających stypendia lub odbywających staż z urzędu pracy
 • ZUS Z-3b wypełnia się w przypadku osób wykonujących pozarolniczą działalność oraz duchownych

Jak uzupełnić zaświadczenie ZUS Z-3?

Złożenie dokumentu należy do obowiązków przedsiębiorcy, który zatrudnia mniej niż 21 pracowników. Pracodawcy uzupełniają także ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia, czyli w sytuacji gdy pracownik nie kontynuuje współpracy z przedsiębiorcą i następuje przekazanie wypłaty zasiłku do ZUS. Jeżeli pracownik którego dotyczy zaświadczenie pozostaje w stosunkach pracy z pracodawcą, dokumenty trafiają do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Druk ZUS Z-3 można uzupełnić w formie aktywnego dokumentu PDF. Istnieje także możliwość przesłania formularza przez Platformę Usług Elektronicznych na koncie płatnika składek. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada założonego profilu PUE, może złożyć dokumenty osobiście w wybranej przez siebie placówce ZUS w formie papierowej. Pobranie druku ZUS Z3 online staje się wtedy koniecznością. 

Kiedy złożyć zaświadczenie Z3 ZUS?

Termin złożenia ZUS Z-3 przez pracodawcę nie jest jednoznacznie określony w przepisach. Przyjmuje się jednak, że dokumenty składa się bez względnej zwłoki ze strony pracodawcy. Warto mieć na uwadze, że wypłata zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego odbędzie się najpóźniej 30 dni po ustaleniu prawa do jego przyznania.  

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracowników, którzy najpierw otrzymali wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy a dopiero później z ZUS. Wtedy formularz ZUS Z3 przesyła się po wypłacie wynagrodzenia z miejsca pracy. 

Kiedy złożyć zaświadczenie Z3 ZUS?

Przepisy nie określają jednoznacznie w jakim terminie trzeba złożyć zaświadczenie do urzędu. Przyjmuje się jednak, że dokumenty składa się bez względnej zwłoki ze strony pracodawcy. Warto mieć na uwadze, że wypłata zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego odbędzie się najpóźniej 30 dni po ustaleniu prawa do jego przyznania.  

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracowników, którzy najpierw otrzymali wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy a dopiero później z ZUS. Wtedy formularz ZUS Z3 przesyła się po wypłacie wynagrodzenia z miejsca pracy. 

Przykład wypełnienia ZUS Z-3

Dokument składa się z kilku części, których poprawne uzupełnienie umożliwia przyznanie świadczenia dla pracownika. 

I część formularza Z-3 ZUS

W pierwszej sekcji wniosku płatnik składek uzupełnia dane dotyczące swojej firmy. Należy podać NIP, REGON oraz PESEL. Nie można pominąć także informacji o dokumencie potwierdzającym tożsamość płatnika i jego imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu zamieszkania. 

II część formularza ZUS Z-3

Druga sekcja dokumentu to miejsce na uzupełnienie danych osobistych pracownika, w imieniu którego składa się zaświadczenie. Należy przygotować PESEL, rodzaj numer i serię dokumentu osobistego oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego.

Część III formularza ZUS Z 3

W tej sekcji należy podać numer rachunku bankowego pracownika, na które będzie wypłacane świadczenie. Uzupełniając ZUS Z-3 druk trzeba pamiętać o poprawności wprowadzanych danych.

IV część formularza Z-3

W tej części zaświadczenia pracodawca przedstawia o jakie świadczenie ubiega się pracownik. Może to być kolejno:

 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek wyrównawczy

Należy podać również za jaki okres występuje się o przydział świadczenia (w formacie od-do). Jeżeli rodzaj świadczenia tego wymaga, w odpowiedniej sekcji wpisuje się także numer zaświadczenia lekarskiego, które stanowi podstawę przy ustalaniu prawa do wypłaty zasiłku. 

V część zaświadczenia ZUS Z-3

Zaświadczenie musi zostać uzupełnione o informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Przedsiębiorca przedstawia okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy oraz rodzaj obowiązującego stosunku pracy. Trzeba podać także powód wystąpienia niezdolności do pracy. Jeżeli nie zalicza się ona do trzech podanych opcji, trzeba zaznaczyć opcję NIE. W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć opcję TAK i podać dokument potwierdzający występujące okoliczności.

Kolejne punkty to miejsce na zaznaczenie informacji o tym, czy w okresie niezdolności do pracy pracownik korzysta z urlopu macierzyńskiego, bezpłatnego, odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w areszcie. Występując o zasiłek macierzyński, trzeba również podać informację o tym, czy już wcześniej otrzymał podobne świadczenie.

VI część zaświadczenia Z3 ZUS

Pracodawca wypłacający wynagrodzenie chorobowe lub inne podobne świadczenia, uzupełnia sekcję szóstą w której przedstawia odpowiednie informacje na ten temat. 

Część VII formularza ZUS Z-3

W tej sekcji należy podać, czy pracodawca zgłosił do ubezpieczenia więcej niż 20 pracowników.

Sekcja VIII zaświadczenia Z3 ZUS

Ta część dokumentu składa się z tabel stanowiących składniki wynagrodzenia. Ich uzupełnianie jest zależne od okresu za jaki przysługuje wynagrodzenie. Wyróżnia się również punkt 5, gdzie należy podać informacje na temat umów zlecenia zawartych z pracownikiem. Kwoty nie mogą być pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne.

Sekcja IX druku ZUS Z-3

Ostatnia część dokumentu to miejsce na oświadczenie pracodawcy, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Należy uzupełnić datę uzupełnienia dokumentu i opatrzyć ją podpisem osoby upoważnionej. 

zus-2022-zaswiadczenie-z3

Pomoc ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie liczne poradniki ułatwiające uzupełnianie dokumentów. Druk ZUS Z3 pozostaje jednak mocno sytuacyjny. W razie komplikacji z uzupełnianiem zaświadczenia, warto skontaktować się z infolinią ZUS.

Źródła:

ZUS druki Z 3: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-chorobowy/-/publisher/details/1/zaswiadczenie-z-3/ZUS_Z-3

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Brak głosów - oceń jako pierwszy!