Skip to content

Wyszukaj informacje:

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Co to jest Z-3a ZUS?

Z-3a ZUS to zaświadczenie płatnika składek, które dotyczy osób ubezpieczonych niebędących pracownikami (z wyjątkiem osób nieprowadzących pozarolniczej działalności, osób współpracujących i duchownych). Złożenie dokumentu przez płatnika pozwoli ubezpieczonemu pracownikowi na uzyskanie prawa do wypłaty wybranych świadczeń ZUS.

Kto składa wniosek Z-3a?

Złożenie zaświadczenia Z-3a w ZUS należy do obowiązków płatnika składek. W przypadku gdy osoba ubezpieczona przez płatnika zachoruje lub będzie musiała zaopiekować się członkiem rodziny, przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS wniosek o odpowiedni zasiłek. Złożenie dokumentów przeprowadza się w imieniu ubezpieczonego.

Dokumentem upoważniającym do wypłaty świadczeń będzie w przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego zaświadczenie Z-3a. Bez dokumentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł ustalić prawa do świadczeń. Jeżeli prawo do pobierania świadczeń ma być ustalone po raz drugi za nieprzerwany okres niezdolności do pracy, wniosek Z-3a składa się uzupełniony do sekcji “Informacja o ubezpieczonym”.

Kiedy składamy Z-3a ZUS?

Dla kogo należy wypełnić zaświadczenie Z-3a? Dokument składa się w sytuacji, gdy osoba niebędąca pracownikiem ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub rehabilitacyjnego. Zaświadczenie składa się także w sytuacji, gdy zmienia się rodzaj pobieranego zasiłku. Wyjątek stanowi świadczenie rehabilitacyjne, w przypadku gdy zaświadczenie płatnika składek Z-3a złożono do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Termin złożenia druku Z-3a zależy od tego, czy przedsiębiorca posiada aktywne konto PUE. Jeżeli płatnik ma dostęp do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych, powinien złożyć dokument w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego e-ZLA na profilu. W przypadku gdy płatnik nie ma konta PUE, powinien złożyć Z-3a w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku zwolnienia lekarskiego ubezpieczonego. Jeżeli lekarz nie wprowadził zwolnienia do systemu, albo nie posiada profilu na PUE, zwolnienie powinno zostać dołączone do wniosku o zasiłek. 

Formularz ZUS Z-3a do wypełnienia

Dokument Z-3a można pobrać w każdej placówce ZUS. Wszystkie jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały wyposażone w liczne kopie czystych formularzy. Dla przedsiębiorców, którzy nie mogą osobiście odwiedzić ZUS, przewidziano możliwość wydrukowania formularza Z-3a z pliku PDF udostępnionego w Internecie. Istnieją jednak szybsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem niż uzupełnianie papierowych dokumentów.

ZUS Z-3a wzór online

Formularz Z-3a najwygodniej będzie złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Warto zaznaczyć, że niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani do kontaktowania się z urzędem przez PUE. Wystarczy przejść do odpowiedniej zakładki umożliwiającej tworzenie i uzupełnianie dokumentów, a następnie przesłać je do systemu informatycznego ZUS. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną 

Jak wypełnić Z-3a ZUS?

W przypadku formularza ZUS Z-3a przykładowo wypełniony druk może okazać się pomocnym narzędziem przy samodzielnym uzupełnianiu zaświadczenia. Zaświadczenie płatnika składek, które dotyczy osób ubezpieczonych niebędących pracownikami, składa się za pośrednictwem druku Z-3a:

Dokument ZUS Z-3a

I część formularza ZUS Z-3a

W pierwszej części druku Z-3a należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek. Będzie to numer NIP, REGON oraz PESEL. Płatnik składek podaje również swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

II sekcja druku Z-3a ZUS

Druga sekcja formularza Z-3a to miejsce na dane osoby ubezpieczonej, czyli pracownika, który chce uzyskać należne świadczenie. Pracodawca wprowadza PESEL, datę urodzenia, numer i serię dokumentu tożsamości pracownika, a także jego adres zamieszkania. Istnieje również możliwość podania rachunku bankowego, na który ZUS będzie wypłacać zasiłki.

III blok dokumentu ZUS Z-3a

W tej sekcji pracodawca zaznacza, o jakie świadczenie ubiega się w imieniu ubezpieczonego. Może to być zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne. Należy podać okres od-do, oraz numer i serię zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy.

IV część druku Z-3a

Czwarta sekcja to miejsce na udostępnienie danych o ubezpieczeniu. Pracodawca przedstawia, pod jakie ubezpieczenia podlega pracownik, w którego imieniu składa wniosek o wypłatę świadczeń.

V sekcja dokumentu Z-3a

Kolejny blok formularza Z-3a stanowi miejsce na udostępnienie dodatkowych informacji o ubezpieczonym. Pracodawca określa datę od kiedy do kiedy podlega on konkretnym ubezpieczeniom, czy tytuł ubezpieczenia ustał, a także okoliczności powstania niezdolności do pracy.

VI blok druku Z-3a

W tej części pracodawca określa, czy do tej pory wypłacono pracownikowi jakieś świadczenia (na przykład wynagrodzenie za okres niezdolności pracy, zasiłek macierzyński lub zasiłek chorobowy).

VII część dokumentu Z-3a

Pracodawca pozostaje zobowiązany do udzielenia informacji na temat liczby zatrudnianych pracowników. Liczba stanowiąca granicę między dwoma opcjami to 20.

VIII sekcja zaświadczenia Z-3a

 W tej części pracodawca wprowadza informacje o przychodzie. Tabela została podzielona na konkretne lata, miesiące oraz liczbę, które osoba ubezpieczona przepracowała i była zobowiązana przepracować. Określa także podstawę wymiaru składek ZUS. Jeżeli występują dodatkowe uwagi, można przedstawić je w sekcji pod tabelą. 

Czytaj więcej:

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a: https://www.zus.pl/documents/10182/4223950/Z-3a_wypelnij_i_wydrukuj_edytowalny.pdf/f901f37f-d46b-c38c-ee08-b27302b62c86?t=1640958130316

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!