Skip to content

Wniosek EPOM ZUS

ZUS EPOM druk

Co to jest formularz EPOM ZUS?

Dokument EPOM to wniosek o emeryturę pomostową ZUS. Formularz wykorzystywany jest przez podmioty zainteresowane uzyskaniem emerytury pomostowej. Złożenie dokumentu skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia prawa do pobierania emerytury oraz jej wysokości. Dodatkowo zostanie ustalona wysokość kapitału początkowego, ponieważ ma on wpływ na wysokość świadczenia. ZUS wyda stosowną decyzję po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji.

Sprawdź warunki uzyskania emerytury pomostowej ZUS: https://zus-info.pl/emerytura-pomostowa-zus/

Warto pamiętać, że osoby posiadające prawo do pobierania emerytury pomostowej mogą zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy złożyć formularz EUZ. Ubiegając się o takie świadczenie jak emerytura pomostowa dokumenty do ZUS muszą być złożone zgodnie z oczekiwaniami instytucji.

Druk ZUS EPOM uzupełnia się w sytuacji, gdy wszystkie posiadane okresy ubezpieczenia są polskie. W przypadku gdy osoba ubezpieczona posiada okresy ubezpieczenia lub zamieszkania poza granicami Polski, a ubiega się o przyznanie jej emerytury pomostowej, powinna złożyć wniosek EPOZ.

Kto wypełnia wniosek EPOM?

Druk EPOM uzupełniany jest przez osoby ubezpieczone, które ubiegają się o przyznanie im emerytury pomostowej. Zainteresowany podmiot powinien posiadać wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku powinien złożyć formularz EPOZ. Jeżeli nie ma możliwości, by złożyć druk osobiście, warto skorzystać z pomocy wyznaczonego pełnomocnika. 

Kiedy składa się ZUS EPOM?

Dokument EPOM powinien zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków niezbędnych do przyznania świadczenia. W przeciwnym wypadku placówka ZUS rozpatrująca wniosek wyda negatywną decyzję, co skutkuje odmową prawa do świadczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszych miesiącach niż data spełnienia niezbędnych warunków, emerytura pomostowa zostanie przyznana od miesiąca złożenia dokumentu.

Czy złożony wniosek EPOM można wycofać?

W przypadku gdy ZUS nie wydał jeszcze decyzji po otrzymaniu formularza EPOM, wnioskodawca może zrezygnować z ubiegania się o świadczenie. Decyzja nie wymaga uzasadnienia, ale musi zostać podjęta w ciągu miesiąca. Wniosek EPOM może być wycofany pisemnie lub ustnie do protokołu. Skutkuje to umorzeniem postępowania w sprawie emerytury pomostowej.

Druk EPOM do wypełnienia

Czysty wzór dokumentu EPOM może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Klienci instytucji mogą udać się do okienka, uzyskać druk i wypełnić pola formularza w czasie jednej wizyty. Złożenie druku wymaga umieszczenia na nim osobistego podpisu wnioskodawcy lub pełnomocnika, który potwierdzi świadomość konsekwencji wynikających ze składania fałszywych danych.

Wniosek EPOM ZUS elektronicznie

Edytowalny formularz EPOM został udostępniony przez ZUS na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Klienci zainteresowani uzyskaniem emerytury pomostowej mogą wydrukować czysty wzór dokumentu albo uzupełnić go elektronicznie w przeglądarce. Po wydrukowaniu należy jednak opatrzyć go osobistym podpisem. Ostatnim krokiem będzie przesłanie go pocztą do ZUS albo dostarczenie druku osobiście do placówki urzędu.

Druk EPOM przez PUE

Wniosek o emeryturę pomostową może zostać złożony całkowicie elektronicznie. W tym celu należy wykorzystać Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zainteresowany podmiot musi posiadać aktywne konto na PUE ZUS oraz jedną z wybranych metod elektronicznego poświadczania tożsamości (Profil Zaufany ePUAP, e-dowód lub bezpieczny podpis elektroniczny). W takiej sytuacji załączniki muszą być dostarczone do ZUS pocztą lub elektronicznie.

Jak wypełnić druk EPOM?

Wniosek o emeryturę pomostową składa się z wykorzystaniem formularza ZUS EPOM:

Dokument ZUS EPOM

I sekcja druku EPOM

Pierwsza część dokumentu służy do określenia danych wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości (jeżeli nie nadano numer PESEL), imię, nazwisko oraz data urodzenia i płeć. Dobrowolnym do uzupełnienia polem jest nazwisko rodowe, poprzednio używane nazwiska, imię ojca i numer telefonu.

II blok formularza ZUS EPOM

W tej części dokumentu EPOM należy określić adres zameldowania na pobyt stały w Polsce (aktualny lub ostatni). Następnie podaje się adres zamieszkania (jeżeli różni się od adresu zameldowania) i adres do korespondencji.

III część dokumentu

Najważniejsza sekcja druku EPOM to zakres wniosku i oświadczenia wnioskodawcy. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury pomostowej podaje informacje na temat:

  • wniosków złożonych o inne rodzaje świadczeń,
  • oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie pobierania zasiłków lub innych świadczeń,
  • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, ryczałtu energetycznego lub ekwiwalentu rentowego,
  • zamiaru osiągania przychodów,
  • pozostawania w stosunku pracy,
  • warunków przekazywania emerytury pomostowej (na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym).

IV sekcja formularze EPOM ZUS

W ostatniej części dokumentu należy określić liczbę załączników oraz wybrać sposób odbioru odpowiedzi ZUS. Wymaganym załącznikiem jest druk ERP-6, zaświadczenia potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz pracę w szczególnych warunkach (jeżeli dotyczy to wnioskodawcy).

Zobacz więcej:

Wniosek o emeryturę pomostową ZUS EPOM do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/3167_17+EPOM_do+zapisu.pdf/82bc30cf-afc9-4621-acfb-fc7162c6ee41?t=1657013677660

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!