Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS EUZ

Dokument ZUS EUZ

Co to jest formularz EUZ ZUS?

Dokument ZUS EUZ to wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy. Złożenie wniosku przez świadczeniobiorcę skutkuje zgłoszeniem przez ZUS wskazanych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Alternatywnie druk może służyć także do wyrejestrowania członków rodziny, w sytuacji gdy przestali spełniać warunki upoważniające ich do tego rodzaju ubezpieczeń.

Kto składa druk ZUS EUZ?

Wniosek EUZ składany jest przez osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, które chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Koniecznym warunkiem będzie podanie placówki ZUS wypłacającej świadczenie oraz jego numer. Najczęściej formularz EUZ wykorzystuje babka lub dziadek zgłaszający wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy jego rodzice nie mają możliwości zgłoszenia swojego dziecka.

Kiedy składa się wniosek EUZ?

Formularz EUZ ZUS składa się w momencie, gdy członek rodziny świadczeniobiorcy nie może zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności upoważniających członka rodziny do objęcia ubezpieczeniem z tego tytułu. Za członka rodziny uznaje się:

  • wnuka, dziecko własne, przysposobione, małżonka oraz obce (nad którym sprawuje się opiekę) do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania przez nie nauki — do 26 roku życia,
  • ojca, matkę, dziadka, babkę pozostających ze świadczeniobiorcą w jednym gospodarstwie domowym i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń,
  • małżonka.

ZUS EUZ czy ZCNA?

Formularz ZCNA wykorzystywany jest do zgłaszania członków rodziny przez osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, na przykład pracowników lub przedsiębiorców. W przypadku dokumentu EUZ, zgłoszenia członka rodziny może dokonać na przykład emeryt lub rencista.

Druk EUZ ZUS do wypełnienia

Wniosek EUZ może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Wnioskodawca ma możliwość udania się do oddziału, odebrania wzoru formularza i uzupełnienia odpowiednich pól. Tak przygotowany dokument przekazuje się urzędnikowi w okienku. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem. 

Wniosek ZUS EUZ elektronicznie

Czy dokument EUZ jest dostępny online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił oficjalny wzór formularza do pobrania w formie pliku PDF. Wystarczy zapisać plik na swoim urządzeniu, uzupełnić jego pola i wydrukować. Tak przygotowany druk należy jeszcze podpisać. Na koniec pozostaje już tylko przesłanie EUZ do ZUS pocztą.

ZUS EUZ przez PUE

Świadczeniobiorcy posiadający konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą złożyć formularz EUZ przez PUE. W tym celu należy zalogować się do usługi, wygenerować dokument i podpisać z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić EUZ ZUS?

Wzór ZUS EUZ

I część formularza ZUS EUZ

W pierwszej części dokumentu EUZ wnioskodawca określa swoje dane osobowe i adresowe. Należy podać numer PESEL, dokument tożsamości, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz płeć. Ponieważ wniosek dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, należy określić także kod wojewódzkiego oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Następnie określą się ulicę, numer domu, kod pocztowy, gminę oraz nazwę państwa (jeżeli jest inne niż  Polska).

II sekcja dokumentu EUZ

Druga część druku ZUS EUZ służy do określenia danych na temat pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Należy określić placówkę ZUS wypłacającą świadczenie oraz jego numer.

III blok druku EUZ ZUS

W ostatniej sekcji formularza ZUS EUZ wnioskodawca określa zakres składanego dokumentu. Może on służyć zarówno do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jak i wyrejestrowania wskazanych osób. Następnie podaje się dane członka rodziny, który ma być zgłoszony do ubezpieczenia przez wnioskodawcę. Określa się numer PESEL, dokument tożsamości, imię, nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa oraz datę uzyskania i utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli adres zamieszkania tej osoby jest inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy, trzeba go podać w odpowiednim polu. Istnieje także możliwość zaznaczenia, że dana osoba ma stwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności i posiada odpowiednie orzeczenie, które to potwierdzi.

Zobacz więcej:

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców ZUS EUZ do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EUZ+%2B+Informacja.pdf/44825c8c-5011-4fda-8686-16ff260ee49a?t=1643818502069

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!