Skip to content

Formularz ZUS ZCNA

zus-zcna-thumb

Co to jest ZUS ZCNA?

Zgłoszenie informacji o członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument może uzupełnić zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik który jest u niego ubezpieczony.

Druk ZUS ZCNA uzupełnia się w celu:

 • zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
 • dokonania korekty lub zmiany danych członka rodziny, którego wcześniej zgłosiło się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA albo ZUS ZCZA

Jak wypełnić ZUS ZCNA?

Sprawdź wzór wypełnienia ZUS ZCNA i uzupełnij dokument online. 

Formularz ZUS ZCNA składa się z sześciu bloków, których poprawne uzupełnienie umożliwia zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Część I ZUS ZCNA

Pierwszy blok formularza to miejsce na wprowadzenie danych organizacyjnych, takich jak data nadania. Tej części nie uzupełnia ani płatnik składek, ani pracodawca – odpowiednie informacje zostaną wprowadzone przez ZUS.

II część ZCNA ZUS

W tej części druku ZUS ZCNA należy wprowadzić dane identyfikacyjne płatnika składek, takie jak NIP, REGON czy też numer PESEL. Trzeba również wprowadzić rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość płatnika, którym może być dowód osobisty albo paszport. 

Część III ZCNA ZUS

Trzecia część formularza ZUS ZCNA to dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, czyli pracownika który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym miejscu należy wprowadzić numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz imię i nazwisko.

Część IV ZCNA ZUS

W czwartym bloku ZUS ZCNA wprowadza się dane o członku rodziny, którego chce się zgłosić lub wyrejestrować z ubezpieczenia. Jeżeli dokument składa się w celu rejestracji, w polu 01 należy wpisać cyfrę “1”. Jeżeli ZUS ZCNA składa się aby wyrejestrować członka rodziny, w polu 01 wpisuje się cyfrę “2”. 

Osoba uzupełniająca formularz musi wprowadzić także datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Poza danymi identyfikacyjnymi, trzeba wprowadzić również kod stopnia pokrewieństwa oraz niepełnosprawności.

Kody stopnia pokrewieństwa ZUS:

 • 01 – małżonek lub małżonka
 • 11 – dziecko własne osoby ubezpieczonej
 • 21 – wnuk albo dziecko, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub domu dziecka
 • 30 – matka osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym
 • 31 – ojciec osoby ubezpieczonej
 • 32 – macocha ubezpieczonego
 • 33 – ojczym ubezpieczonego
 • 40 – babka osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym
 • 41 – dziadek ubezpieczonego
 • 50 – osoby przysposabiające osobę ubezpieczoną
 • 60 – inni osoby pozostające z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Jeżeli osoba ubezpieczona która zgłasza członka rodziny  pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, powinna zaznaczyć pole 11 symbolem “X”. Warto wspomnieć, że zgłoszenie rodziców lub dziadków do ubezpieczenia jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pozostaje się z nimi w tym samym gospodarstwie domowym.

Jeżeli adres zamieszkania członka rodziny jest inny niż adres ubezpieczonego, trzeba uzupełnić sekcję IV.B w której przedstawia się aktualne dane adresowe.

V część ZCNA ZUS

Piąta część formularza to powtórzenie sekcji czwartej. Można ją uzupełnić w sytuacji, gdy pragnie się zgłosić / wyrejestrować dwóch członków rodziny jednocześnie. Jeżeli osoba potrzebuje dokonać rejestracji więcej niż dwóch członków rodziny, musi złożyć więcej formularzy ZUS ZCNA. 

VI część ZUS ZCNA

Ostatnia część druku to miejsce, w którym podaje się datę wypełnienia formularza. Zawiera również oświadczenia, które muszą zostać podpisane zarówno przez płatnika składek, jak i osobę ubezpieczoną. Uzupełniając ZUS ZCNA online podpis realizuje się w formie elektronicznej. 

zus-zcna

Jak przesłać formularz ZUS ZCNA?

W zależności od sposobu uzupełniania ZUS ZCNA druk może być przesłany do urzędu na trzy różne sposoby.

ZUS ZCNA elektronicznie

ZUS ZCNA online jest możliwy do wypełnienia na kilka sposobów. Jednym z nich jest pobranie dokumentu i uzupełnienie go w programie Adobe. Aby przesłać do ZUS kompletny formularz, należy zalogować się do PUE i skorzystać z aplikacji ePłatnik. Tak uzupełniony dokument trzeba również opatrzyć elektronicznym podpisem, zweryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo Profilem Zaufanym ePUAP.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z programu Płatnik, w którym dokument będzie trzeba dołączyć do zestawu i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

ZCNA ZUS w formie papierowej

Jeżeli płatnik nie posiada profilu na PUE, dokument powinien zostać uzupełniony w wersji papierowej i dostarczony do placówki ZUS osobiście albo pocztą tradycyjną.

Czytaj więcej:

ZUS ZCNA wzór wypełnienia: https://www.zus.pl/en/-/wyrejestrowanie-ubezpieczonego-czlonkow-rodzi-1?p_l_back_url=%2Fen%2Fwyniki-wyszukiwania%3Fquery%3Dzus%2Bzcna

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Brak głosów - oceń jako pierwszy!