Skip to content

Formularz ZUS ERP-6

Druk ZUS ERP-6

Co to jest ERP-6?

W ZUS wniosek ERP-6 to informacja o okresach składkowych i nieskładkowych. 8 lipca 2022 roku dokument zastąpił wykorzystywane wcześniej formularze ZUS Rp-6 oraz ZUS Ep-6Z. Od tej pory ERP-6 służy do wykazywania okresów składkowych i nieskładkowych następujących po sobie od 15 roku życia klienta ZUS. Informacje wynikają bezpośrednio z przebiegu ubezpieczenia osoby składającej wniosek, ale powinny zostać również potwierdzone takimi dokumentami jak świadectwo pracy czy legitymacja ubezpieczeniowa.

ZUS ERP-6 a kapitał początkowy

Formularz ERP-6 stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji przy ustalaniu kapitału początkowego ZUS. Dla osób urodzonych po 1948 roku, staż pracy wraz z osiąganymi przychodami stanowi podstawę wymiaru emerytury ZUS na starych zasadach. Składając druk ERP-6, wnioskodawca może wykazać swoje okresy składkowe (czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności) i nieskładkowe (czas nauki w szkole wyższej lub opieki nad dzieckiem), czyli okresy w których podlegał ubezpieczeniom społecznym. Należy wykazać także okres ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia w państwach, z którymi Polska posiada podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Na tej podstawie zostanie ustalona wysokość kapitału początkowego – kluczowego czynnika przy obliczaniu należnych świadczeń. Nie można zapominać, że okresy składkowe i nieskładkowe w kontekście kapitału początkowego powinny zostać opisane tylko i wyłącznie do 31 grudnia 1998 roku. 

ZUS ERP-6 a renta rodzinna

Ubiegając się o rentę rodzinną ZUS dokument ERP-6 odgrywa znaczącą rolę w sytuacji, gdy zmarły nie posiadał ustalonego prawa do emerytury lub renty. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych zmarłego może pomóc ustalić, czy należałyby mu się świadczenia emerytalno-rentowe, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Ustalenie takich wartości może mieć bezpośredni wpływ na wypłacaną rentę rodzinną.

Kiedy wypełnia się ERP-6?

Dokument ZUS ERP-6 (informacja o okresach składkowych i nieskładkowych) stanowi załącznik do dokumentacji w momencie ubiegania się o takie świadczenia jak:

  • emerytura (z ustalaniem kapitału początkowego),
  • emerytura częściowa,
  • emerytura pomostowa,
  • świadczenie przedemerytalne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto wypełnia ERP-6 dla ZUS?

Dokument ERP-6 ZUS uzupełnia wnioskodawca, który ubiega się o emeryturę, rentę lub inne świadczenie wymagające zamieszczenia tego formularza w dokumentacji. Samodzielne ustalenie wszystkich okresów składkowych może okazać się jednak problematyczne. Z  tego względu wnioskodawca może uzyskać wsparcie pełnomocnika lub byłych pracodawców w uzupełnianiu dokumentu ERP-6 przed złożeniem wniosku o emeryturę do ZUS.

Warto pamiętać, że w sytuacji gdy nie składa się dokumentu ERP-6 po raz pierwszy, nie trzeba udowadniać tych samych okresów co uprzednio. W odpowiednim miejscu formularza (przy udowodnionym wcześniej okresie składkowym lub nieskładkowym) należy zawrzeć informację, że okres został już wcześniej potwierdzony. 

Druk ERP-6 ZUS do wypełnienia

Formularz ERP-6 ZUS do wypełnienia można pobrać z oficjalnej strony ZUS i wydrukować. Alternatywną metodą jest uzupełnienie interaktywnego formularza w formacie PDF, który można wypełnić komputerowo i wydrukować dopiero po wprowadzeniu najważniejszych danych. Wzór formularza ZUS ERP-6 dostępny jest również w każdej placówce ZUS. W przypadku braku możliwości osobistego przekazania formularzy, dokumenty mogą zostać przesłane pocztą lub uzupełnione i udostępnione urzędowi całkowicie elektronicznie.

ZUS ERP-6 wzór online

Jedną z największych korzyści oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS jest możliwość przekazywania dokumentów urzędowi bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy krok po kroku przejść kolejne etapy w kreatorze wybranego druku, by dokument mógł zostać wysłany do ZUS. Wprowadzane dane zostaną zweryfikowane ze stanem faktycznym, a w razie pomyłki system poinformuje użytkownika o ewentualnych błędach. Jednym z dostępnych w tej usłudze dokumentów jest właśnie formularz ERP-6 ZUS.

Jak wypełnić druk ZUS ERP-6?

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ZUS udzielana jest za pośrednictwem formularza ERP-6:

ERP-6 ZUS Formularz online

I część formularza ERP-6 ZUS

Pierwsza sekcja druku ERP-6 stanowi miejsce na dane wnioskodawcy. Należy wprowadzić tam PESEL, dokument tożsamości którym posługuje się wnioskodawca oraz jego imię i nazwisko.

II blok druku ZUS ERP-6

Druga część formularza to sekcja, w której wnioskodawca powinien wykazać w tabeli wszystkie swoje okresy składkowe i nieskładkowe od momentu ukończenia 15 roku życia. Tabela składa się czterech kolumn:

  • W okresie od do – dwie kolumny stanowiące miejsce do wykazania okresów składkowych i nieskładkowych,
  • Podaj kolejno – od ukończenia 15 lat życia – wszystkie przebyte okresy. Podaj nazwę zakładu pracy lub pracodawcy – kolumna służąca do przedstawienia danych pracodawców z okresów przedstawionych w pierwszych dwóch kolumnach,
  • Wymień dołączone dowody – kolumna stanowiąca przestrzeń do wypisania dowodów potwierdzających dany okres składkowy i nieskładkowy. Jeżeli okres został udowodniony już w momencie składania innego formularza ERP-6, wnioskodawca powinien zapisać ten fakt właśnie w tej sekcji.

Czytaj więcej:

Informacja ZUS ERP-6: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/asset_publisher/X1GqLyTE2rrD/content/informacja-rp-6

Oceń

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!