Skip to content

Wniosek ZUS EKP

Formularz ZUS EKP

Co to jest ZUS EKP?

Formularz EKP to wniosek w sprawie kapitału początkowego. Druk zastępuje wykorzystywany wcześniej ZUS Kp-1 oraz ZUS Kp-3. Dokument uzupełnia się w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o ustalenie kapitału początkowego po raz pierwszy lub jego ponowne obliczenie. Złożenie wniosku skutkuje ustaleniem przez ZUS, czy kapitał początkowy przysługuje wnioskodawcy, a jeżeli tak, jaka będzie jego wysokość. Urząd może również ponownie obliczyć przyznane wcześniej świadczenie, od którego zależy wysokość kapitału początkowego. Informacja o najnowszych danych zostanie zapisana na indywidualnym koncie ZUS.

Kto rozpatruje wniosek EKP?

Złożone świadczenie zostanie rozpatrzone przez placówkę ZUS, która zostanie wybrana w zależności od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. Gdy osoba mieszkająca w Polsce złoży wniosek EKP po raz pierwszy, zostanie on rozpatrzony przez placówkę odpowiednią ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli nie posiada się adresu zamieszkania w Polsce, to wniosek rozpatrzy placówka odpowiednia ze względu na ostatni adres zameldowania na pobyt stały. W przypadku gdy wnioskodawca mieszka w kraju Unii Europejskiej lub innym, z którym ZUS ma podpisane dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym, to wniosek rozpatrzy oddział ZUS odpowiadający za umowy międzynarodowe danego kraju.

Kto wypełnia formularz EKP ZUS?

Dokument EKP powinien zostać uzupełniony przez osobę ubiegającą się o przyznanie jej świadczenia uzależnionego wysokością od kapitału początkowego. Może to być na przykład emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Jeżeli osoba, która chce uzyskać świadczenie, nie może tego zrobić osobiście, powinna wyznaczyć pełnomocnika.

Kiedy składa się oświadczenie EKP?

Wniosek EKP należy złożyć w sytuacji, gdy osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia zależnego od wysokości kapitału początkowego, chce ustalić jego wysokość po raz pierwszy. Formularz przydaje się również w sytuacji, gdy wnioskodawca podejrzewa, że po ponownym obliczeniu wysokości kapitału początkowego pobierane aktualnie świadczenie może wzrosnąć. Do takiej sytuacji może dojść kontynuując zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Formularz EKP ZUS do wypełnienia

Pobranie formularza EKP jest możliwe w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każdy oddział urzędu został wyposażony w liczne kopie czystych formularzy, dzięki czemu klienci nie muszą obawiać się o dostępność druku. Osoby, które preferują inną metodę prowadzenia korespondencji z urzędem, mogą zdecydować się na pobranie druku z Internetu.

ZUS EKP elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił elektroniczną wersję formularza EKP PDF, którą można uzupełnić na komputerze lub innym urządzeniu obsługującym dany format pliku. Po uzupełnieniu formularza można go wydrukować i przesłać do odpowiedniej placówki za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Dostęp do wniosku EKP gwarantuje również Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Usługa dla klientów urzędu pozwala wygenerować i uzupełnić większość formularzy wykorzystywanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy zalogować się do PUE, wybrać odpowiedni druk, wprowadzić poprawne dane i przesłać go do systemu. Kluczowe będzie jednak wybranie metody elektronicznego poświadczania tożsamości, takiej jak Profil Zaufany ePUAP.

Jak wypełnić EKP ZUS?

Wniosek w sprawie kapitału początkowego składa się z wykorzystaniem druku ZUS EKP:

Dokument ZUS EKP

I sekcja druku EKP

Pierwsza część formularza EKP służy do wprowadzenia danych wnioskodawcy. Należy określić PESEL, imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, nazwisko rodowe, poprzednie nazwiska oraz imię ojca. Takie dane pozwalają na jednoznaczną identyfikację klienta w urzędzie.

II blok dokumentu ZUS EKP

Druga sekcja wniosku EKP to miejsce, w którym należy określić:

  • adres aktualnego lub ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (lub adres miejsca pobytu w Polsce),
  • aktualny adres zamieszkania (należy uzupełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce),
  • adres do korespondencji.

III część formularza EKP

W tym bloku dokumentu ZUS EKP określa się zakres wniosku. Osoba składająca dokument może ubiegać się o:

  • ustalenie kapitału początkowego po raz pierwszy (należy poinformować urząd o fakcie złożenia dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, ubiegając się o emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne oraz o numerze sprawy i placówce ZUS, która ją prowadziła),
  • ponowne obliczenie kapitału początkowego.

IV sekcja wniosku EKP ZUS

Ostatni blok dokumentu pozwala wnioskodawcy określić liczbę złożonych dokumentów, wybrać sposób udzielenia odpowiedzi przez urząd, a także złożyć osobisty podpis. Powinno się określić również datę złożenia dokumentu.

Zobacz więcej:

Wniosek w sprawie kapitału początkowego EKP ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/0/EKP+plus+Informacja_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/660133ab-fda9-5028-e23d-29d0e8281170?t=1657270490321

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!