Skip to content

Wyszukaj informacje:

Formularz ZUS RFD

ZUS RFD wzór

Co to jest formularz RFD ZUS?

Dokument RFD to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Druk zastąpił wykorzystywany wcześniej formularz ZUS-RD-FPD-01. Formularz ZUS RFD pozwala w sformalizowany sposób przedstawić najważniejsze informacje, które mogą mieć wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy publicznej de minimis

Kto składa dokument ZUS RFD?

Druk RFD składają przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o przyznanie im pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, strona 1).

Kiedy składa się formularz RFD?

Formularz RFD należy złożyć w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z wybranej formy pomocy publicznej de minimis. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomoc publiczna przybiera postać:

Ubieganie się o te formy finansowego wsparcia wymaga złożenia formularza informacyjnego RFD do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie załącznika.

Formularz RFD ZUS do wypełnienia

Wzór formularza RFD dostępny jest w każdym oddziale ZUS. Przedsiębiorca lub wyznaczony pełnomocnik może pobrać druk w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć go tego samego dnia. Osobista wizyta w urzędzie często okazuje się być jednak zbyt czasochłonnym zajęciem. Z tego względu warto rozważyć skorzystanie z innych opcji prowadzenia korespondencji z urzędem.

Formularz RFD ZUS elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił formularz na swojej stronie internetowej w formie edytowalnego pliku RFD ZUS (pdf). Przedsiębiorca może w dowolnym momencie uzyskać aktualny dokument, uzupełnić go w postaci elektronicznej i wydrukować. Nie można zapomnieć, by wydrukowany dokument opatrzyć podpisem osoby upoważnionej do przedstawienia informacji.

Jak wypełnić RFD ZUS?

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składa się z wykorzystaniem druku RFD:

Wniosek ZUS RFD

Sekcja A formularza RFD

W pierwszej części dokumentu RFD należy wprowadzić informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna de minimis. Wnioskodawca wpisuje numer NIP, imię, nazwisko albo nazwę podmiotu i adres miejsca zamieszkania. Należy podać także identyfikator gminy, w której podmiot ma siedzibę, a także określić formę prawną podmiotu. Następnie określa się wielkość podmiotu, klasę działalności zgodną z kodem PKD oraz datę utworzenia podmiotu. Do obowiązków wnioskodawcy należy także określenie powiązań z innymi przedsiębiorcami i udzielenie informacji o utworzeniu podmiotu w wyniku złączenia lub podziału innych przedsiębiorstw.

Część B druku ZUS RFD

Sekcja B służy do określenia informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis. Wnioskodawca dokładnie określa, czy:

 • podmiot odnotowuje straty,
 • obroty podmiotu maleją,
 • pojawiają się nadwyżki produkcji,
 • zmniejsza się przepływ środków,
 • zwiększa się zadłużenie,
 • rosną odsetki od zobowiązań podmiotu,
 • wartość aktywów zmniejsza się lub jest zerowa,
 • zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej.

Blok C dokumentu RFD ZUS

Sekcja C służy do podawania informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, który ubiega się pomoc publiczną de minimis. Wnioskodawca musi określić, czy:

 • podmiot prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa,
 • prowadzona działalność dotyczy sektora drogowego transportu towarów,
 • podmiot prowadzi działalność w dziedzinie podstawowych produktów rolnych,
 • działalność jest prowadzona przez podmiot w dziedzinie przetwarzania żywności,
 • pomoc de minimis będzie przeznaczona na działalność wymienioną w poprzednich punktach.

Część D formularza ZUS RFD

Jak uzupełnić sekcję D informacji RFD? W tej części formularza wnioskodawca musi wykazać otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat formy pomocy publicznej de minimis oraz innych niż de minimis. W tym celu powinien uzupełnić tabelę składającą się z kilku kolumn:

 1. Dzień udzielenia pomocy,
 2. Podmiot udzielający pomocy,
 3. Podstawa prawna udzielenia pomocy, w tym informacje szczegółowe (3a) i podstawowe (3b),
 4. Forma pomocy,
 5. Wartość otrzymanej pomocy, w tym wartość nominalna (5a) i brutto (5b),
 6. Przeznaczenie pomocy.

Jeżeli skorzystano z innej formy pomocy niż de minimis, należy uzupełnić również dodatkowe informacje w polach poniżej. Wnioskodawca opisuje przedsięwzięcie, jego koszty oraz cele.

Sekcja E druku RFD

Ostatnia sekcja formularza RFD to miejsce imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia dokumentu, jej numer telefonu, stanowisko oraz datę i podpis.

Zobacz więcej:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ZUS RFD do pobrania: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/ulgi-i-umorzenia/-/asset_publisher/kCtXHOUQ4ExB/content/zus-rd-fpd-01

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!