Skip to content

Wniosek ZUS ESWK

Druk ESWK ZUS

Co to jest formularz ESWK?

Dokument ESWK to wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Formularz należy uzupełnić, gdy osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem chce uzyskać świadczenie wyrównawcze. Złożenie wniosku z odpowiednią dokumentacją wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do przyznania świadczenia wyrównawczego.

Kto wypełnia wniosek ESWK ZUS?

Druk ESWK uzupełniają osoby, które spełniają warunki niezbędne do przyznania świadczenia wyrównawczego. W informacji dołączonej do dokumentu ZUS zdefiniował następujące wymagania:

 • posiadanie uprawnienia do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki,
 • kontynuacja sprawowania opieki nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabyto prawo do wcześniejszej emerytury ZUS,
 • pobieranie świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku kalendarzowym,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa, prawa pobytu na terenie Polski lub zalegalizowanego pobytu (w przypadku osób pochodzących z krajów nienależących do UE, EFTA, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Po przyznaniu świadczenia należy informować ZUS o:

 • przerwaniu sprawowania opieki,
 • karze tymczasowego aresztu lub pozbawienia wolności,
 • przyznaniu świadczenia przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową.

Kiedy składa się ESWK ZUS?

Wniosek ZUS ESWK składa się w momencie zaistnienia okoliczności upoważniających do wypłaty świadczenia wyrównawczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca środki ze świadczeniem emerytalno-rentowym po jego waloryzacji od miesiąca złożenia wniosku. 

Jak złożyć dokument ESWK?

Wniosek o świadczenie wyrównawcze może zostać złożony na trzy wybrane przez wnioskodawcę metody:

 • osobista wizyta w placówce,
 • złożenie druku z pomocą pełnomocnika,
 • przesłanie formularza ESWK pocztą.

Nie przewidziano aktualnie możliwości przesłania ESWK przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Druk ESWK elektronicznie

Wzór formularza ESWK został udostępniony na oficjalnej stronie urzędu. Wystarczy odnaleźć dokument w witrynie, skąd może zostać pobrany lub uzupełniony w przeglądarce pod przyciskiem “Wypełnij i wydrukuj”. Po wprowadzeniu danych na komputerze dokument może zostać wydrukowany lub zapisany do późniejszej edycji. Kluczowe będzie złożenie osobistego podpisu na uzupełnionym dokumencie. Ostatni krok to przesłanie ESWK pocztą lub dostarczenie go osobiście do wybranej placówki ZUS.

Jak wypełnić ZUS ESWK?

Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki składa się z wykorzystaniem formularza ESWK:

Druk ESWK ZUS

I sekcja druku ESWK

W pierwszej części dokumentu ESWK  wnioskodawca określa swoje dane osobiste, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz dokument tożsamości. Następnie określa swój aktualny adres zamieszkania oraz do korespondencji.

II blok wniosku

W tej części znajduje się zakres wniosku oraz informacja o sposobie przekazywania środków do wnioskodawcy. Następnie należy określić dane dziecka, nad którym konieczne jest sprawowanie stałej opieki. Znaczenie ma także jego adres zamieszkania.

III część dokumentu ZUS ESWK

Kolejna sekcja formularza ESWK to miejsce na oświadczenia wnioskodawcy. Określa on, czy:

 • jest uprawniony do wcześniejszej emerytury,
 • oświadcza, że w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem,
 • mieszka na terenie Polski,
 • ma polskie obywatelstwo,
 • złożył wniosek o inne świadczenia emerytalno-rentowe,
 • pobiera świadczenia z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej,
 • złożył wniosek o zagraniczne świadczenie,
 • odbywa karę pozbawienia wolności.

IV sekcja formularza ESWK

Ostatnia sekcja służy do określania liczby załączników niezbędnych do ustalenia, czy świadczenie wyrównawcze może zostać przyznane. Wnioskodawca wybiera również preferowany sposób odbioru odpowiedzi.

Zobacz więcej:

Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki ESWK do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/3819_21+ESWK_interaktywny_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/c94953c6-c5b3-e5a7-1c17-7def6560d624?t=1657785332144

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!