Skip to content

Wniosek ERN

ZUS ERN Druk

Co to jest wniosek ERN ZUS?

Dokument ERN to wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, który zastąpił wykorzystywany wcześniej ZUS Rp-1R. Formularz powinien zostać uzupełniony w sytuacji ubiegania się o przyznanie:

Złożenie dokumentu ERN skutkuje wszczęciem postępowania o przyznanie renty z ZUS oraz wydaniem odpowiedniej decyzji. Rozpocznie się także postępowanie o rentę inwalidzką z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych (jeżeli pojawiają się okresy ubezpieczenia lub zamieszkania poza granicami Polski). W sytuacji gdy wnioskodawca ubiega się jedynie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa umownego, powinien złożyć formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym był ubezpieczony. ZUS przekaże formularz do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Kiedy składa się ZUS ERN?

Wniosek o przyznanie renty w Polsce lub za granicą należy uzupełnić bez zbędnej zwłoki po spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia. Zalicza się do nich:

 • decyzja lekarza orzecznika potwierdzająca niezdolność do pracy (po złożeniu wniosku może wystąpić konieczność skierowania na dodatkowe badania),
 • posiadanie ustalonego przez ZUS stażu ubezpieczeniowego (zależnego od wieku),
 • powstanie niezdolności do pracy w odpowiednim okresie (składkowym, nieskładkowym lub nie późniejszym niż 18 miesięcy po ustaniu okresów składkowych i nieskładkowych).

ZUS ERN kto wypełnia wniosek?

Formularz ERN uzupełniają osoby, które ubiegają się o przyznanie im renty z tytułu niezdolności do pracy. Wykorzystując druk ERN można uzyskać rentę zarówno Polską, jak i zagraniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże odpowiednie informacje zagranicznym instytucjom.

Jaką rentę można uzyskać składając wniosek ERN ZUS?

Za pośrednictwem formularza ERN Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję o przyznaniu:

 • renty stałej, jeżeli orzeczono trwałą niezdolność do pracy,
 • renty na czas określony, jeżeli orzeczono czasową niezdolność do pracy,
 • renty szkoleniowej, jeżeli orzeczono zdolność do pracy, ale w innym zawodzie niż wykonywanym do tej pory przez poszkodowanego.

Formularz ERN ZUS do wypełnienia

Osoby spełniające warunki upoważniające ich do pobierania renty mogą złożyć formularz ERN w dowolnie wybranej placówce ZUS. Decyzja zostanie jednak wydana przez jednostkę odpowiednią ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek ERN ZUS można przesłać także pocztą po uprzednim wydrukowaniu. Najwygodniejszą metodą na złożenie druku ERN ZUS będzie jednak przesłanie go w formie elektronicznej. 

Czy można złożyć wniosek ERN przez PUE?

Dokument ZUS ERN należy do grupy formularzy, które mogą zostać przesłane z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych. Posiadacz aktywnego profilu może zalogować się do usługi, przejść do sekcji umożliwiającej generowanie formularzy i uzupełnić pola zgodnie ze stanem faktycznym. Następnie pozostaje już tylko podpisać druk ERN za pośrednictwem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. Przesłanie druku ERN przez PUE sprawia, że ZUS udzieli odpowiedzi na skrzynkę odbiorczą wnioskodawcy w najszybszym możliwym terminie.

Dodatkowe dokumenty przy składaniu ZUS ERN

Osoba składająca wniosek o rentę ERN ZUS powinna dołączyć do niego w formie załącznika:

 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6,
 • dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowe,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9,
 • dokumentację medyczną,
 • kartę wypadku (jeżeli niezdolność do pracy została wywołana przez wypadek przy pracy).

Jak wypełnić ERN ZUS?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa się za pośrednictwem formularza ZUS ERN:

Dokument ZUS ERN

I sekcja druku ERN

W pierwszej części formularza ZUS ERN należy wprowadzić dane wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz płeć. Wnioskodawca powinien określić także swoje nazwisko rodowe, poprzednio używane nazwiska, a także imię ojca. Warto podać również numer telefonu usprawniający komunikację urzędu z wnioskodawcą.

II część formularza ERN ZUS

W tej sekcji dokumentu ERN należy wprowadzić dane adresowe. Najważniejszym z nich jest adres zameldowania na pobyt stały w Polsce. Jeżeli adres zamieszkania się od niego nie różni, nie trzeba wprowadzać go w kolejnych polach. Należy jednak podać adres do korespondencji.

III blok druku ERN

Trzecia sekcja dokumentu ERN to miejsce na przedstawienie przyczyny składania wniosku. Określa się w nim jaką rentę chciałby uzyskać wnioskodawca, a także preferowany sposób jej obliczenia. Następnie należy podać wymagane oświadczenia dotyczące pobierania innych świadczeń. Ważnym blokiem jest także informacja o okresach zamieszkania poza granicami Polski w krajach umownych, z którymi ZUS ma podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Kolejne pola wykorzystuje się do podania numeru rachunku bankowego, na który ZUS ma przekazywać należne środki. Ostatni etap to wskazanie liczby załączonych wniosków i wybranie sposobu odpowiedzi urzędu. 

Wycofanie wniosku o rentę ERN

Złożony wniosek może zostać wycofany ustnie do protokołu lub pisemnie. Wnioskodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji. Wniosek może zostać wycofany w sytuacji gdy ZUS nie zdążył wydać decyzji lub w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Takie działania skutkują umorzeniem postępowania w sprawie renty, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Czytaj więcej:

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy: https://www.zus.pl/documents/10182/0/ERN+plus+Informacja_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/1184cb7f-f32a-52b5-8ca1-25f27408bab2?t=1657618626280

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!