Skip to content

Formularz ZUS ZWUA

ZUS ZWUA Formularz

ZUS ZWUA co to jest?

Formularz ZUS ZWUA, czyli wyrejestrowanie z ubezpieczenia ZUS.

Druk ZWUA ZUS to dokument wykorzystywany w celu wyrejestrowania osoby ubezpieczonej z ubezpieczeń oferowanych przez ZUS. Formularz może służyć także do zgłoszenia korekty przesłanych wcześniej danych o wyrejestrowaniu. Poprzez druk ZUS ZWUA wprowadza się również zmiany niektórych danych wykazanych wcześniej w zgłoszeniu do ubezpieczeń, ponieważ wprowadzenie błędnych informacji może wiązać się z koniecznością wyrejestrowania ubezpieczonego, a następnie jego ponownej rejestracji poprzez formularz ZUS ZZA lub ZUS ZUA. Dotyczy to między innymi zmiany:

 • kodu tytułu ubezpieczenia,
 • rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania.

W przypadku gdy wyrejestrowanie uwarunkowane jest wygaśnięciem tytułu ubezpieczenia, należy wyrejestrować także członków rodziny osoby ubezpieczonej z wykorzystaniem druku ZUS ZNA.

Kto wypełnia ZUS ZWUA?

Formularz ZWUA uzupełniany jest przez płatników składek, którzy chcą wyrejestrować zgłoszoną wcześniej osobę z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie pracownika z ZUS to najczęstsza przyczyna składania druku ZWUA. W imieniu płatnika złożenia dokumentu może dokonać również inny podmiot upoważniony do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Kiedy składa się druk ZWUA ZUS?

Dokument ZWUA należy przesłać do ZUS w ciągu 7 dni od ustania okoliczności upoważniających pracownika do podlegania ubezpieczeniom. W przypadku korekty danych formularz powinien zostać dostarczony do ZUS w terminie 7 dni od wykrycia nieprawidłowości przez płatnika lub urząd.

Kod wygaśnięcia ZUS ZWUA

Kod wygaśnięcia / trybu rozwiązania stosunku pracy określa przepis, na podstawie którego rozwiązano umowę upoważniającą pracownika do ubezpieczeń. Aktualnie wyróżnia się 34 kody, które są jednoznacznie interpretowane przez ZUS.

Druk ZWUA do wypełnienia

Aktualny wzór ZWUA do uzupełnienia może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Płatnik składek może osobiście udać się do urzędu, uzyskać formularz w okienku, uzupełnić odpowiednie pola i złożyć druk. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z ZUS.

ZUS ZWUA online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia dokument ZWUA online w postaci pliku PDF. Przedsiębiorca może pobrać plik, uzupełnić go o właściwe dane i wydrukować. Następnie pozostaje już tylko przesłać dokument do ZUS pocztą. Niektórzy przedsiębiorcy mogą być jednak zobowiązani do prowadzenia korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. W takiej sytuacji ZWUA składa się poprzez program Płatnik.

Dokument ZWUA ZUS przez PUE

Płatnicy posiadający swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą złożyć dokument ZWUA online. Przesłanie dokumentu będzie dostępne z poziomu aplikacji ePłatnik. W tym celu wystarczy przejść do odpowiedniej zakładki i uzupełnić dokument z pomocą kreatora. Rolę podpisu odręcznego stanowi wtedy podpis elektroniczny lub inna metoda potwierdzenia tożsamości online, jak Profil Zaufany ePUAP.

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

Chcąc rozwiązać sprawę przez dokument ZUS ZWUA jak wypełnić formularz aby został zaakceptowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Dostępny na oficjalnej stronie ZUS druk ZWUA składa się z siedmiu sekcji, których poprawne uzupełnienie umożliwi wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS.

ZUS ZWUA pdf
ZUS ZWUA pdf

Sekcja I ZUS ZWUA

Pierwsza część formularza to miejsce na wprowadzenie danych organizacyjnych. Osoba składająca formularz uzupełnia tylko jedno pole: 01 lub 02.

 • Jeżeli ubezpieczony składa druk ZWUA ZUS w celu wyrejestrowania się z ubezpieczeń, wpisuje symbol: X w polu 01.
 • W przypadku gdy ubezpieczony przesyła dokument aby zgłosić korektę danych, należy wprowadzić symbol: X w polu 02.

Blok II ZWUA ZUS

Drugi segment formularza to miejsce do wprowadzenia danych identyfikacyjnych płatnika składek, które zgłoszone zostały przez ZUS ZPA, ZFA lub CEIDG-1. Będą to takie informacje jak:

 • NIP
 • REGON
 • PESEL
 • rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • skrócona nazwa płatnika składek 
 • pierwsze imię płatnika składek i jego data urodzenia

Sekcja III ZUS ZWUA

W tej części formularza wprowadza się dane identyfikacyjne osoby która ubiega się o wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Informacje muszą pozostawać zgodne z aktualnymi danymi znajdującymi się na koncie ubezpieczonego. Należy podać takie dane jak:

 • PESEL
 • rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej
 • datę urodzenia ubezpieczonego

ZUS ZWUA sekcja IV

Czwarta sekcja dokumentu ZWUA ZUS to blok formularza, w którym wprowadza się informacje dotyczące przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczenia. W polu 01 należy podać dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia. Znajdujące się obok pole 02 to miejsce na wprowadzenie daty wyrejestrowania z ubezpieczeń. Każda sytuacja będąca przyczyną wyrejestrowania z ubezpieczenia wyróżnia się indywidualnym kodem, który podaje się w polu 03. Dla ZUS ZWUA kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczenia to:

 • 100 – ustanie tytułu do ubezpieczenia
 • 500 – śmierć osoby ubezpieczonej
 • 700 – zawieszenie prowadzenia działalności pozarolniczej (na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej)
 • 800 – wyrejestrowanie pracownika ze względu na przejście zakładu pracy na innego pracodawcę (w trybie artykułu 231 Kodeksu Pracy)
 • 600 – wyrejestrowanie z innych przyczyn

ZWUA ZUS blok V

Piątą część ZUS ZWUA uzupełniania jest wyłącznie w przypadku spełnienia kilku wyjątkowych warunków. Jeżeli osoba ubezpieczona była pracownikiem, z którym stosunek pracy ustał po 31 grudnia 2018 oraz w polu 03 sekcji IV wprowadziła kod przyczyny wyrejestrowania 100 lub 500, to ma ona obowiązek wprowadzenia dodatkowych informacji w sekcji V. Należy podać:

 • datę wygaśnięcia lub rozwiązania stosunków pracy
 • trzyznakowy kod wygaśnięcia stosunku pracy 
 • trzyznakowy kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

W polu 04 wprowadza się informacje jedynie w przypadku, gdy w polu 03 wybrano kod 550. Wpisuje się wtedy podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

W polu 05 należy wprowadzić informacje tylko w przypadku, gdy w polu 02 został wybrany kod rozwiązania stosunku pracy. W zależności od tego z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania stosunku, osoba uzupełniająca dokument powinna wpisać cyfrę:

1 – jeżeli rozwiązanie stosunku pracy było inicjatywą pracownika

2 – jeżeli rozwiązanie stosunku pracy było inicjatywą pracodawcy, albo nie istnieje możliwość ustalenia która ze stron wystąpiła z taką inicjatywą

ZUS ZWUA sekcja VI

Przedostatni blok druku ZUS ZWUA to oświadczenie płatnika składek, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Należy podać datę sporządzenia dokumentu i podpisać formularz wraz z pieczęcią. 

Blok VII ZUS ZWUA 

Ostatnia sekcja formularza ZWUA ZUS to oświadczenie osoby wyrejestrowującej się z ubezpieczeń, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. W polu 01 należy wprowadzić własnoręczny podpis ubezpieczonego.

Czytaj więcej:

ZUS ZWUA online: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zwua.pdf

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Brak głosów - oceń jako pierwszy!