Skip to content

Formularz ZUS ZUA

formularz-zus-zua

Opis ZUS ZUA online:

ZUS ZUA co to jest?

Formularz ZUS ZUA to zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

Dokument należy uzupełnić w sytuacji, gdy pragnie się zgłosić osobę z posiadanego przez nią tytułu do ubezpieczenia. Wyjątek stanowią osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym albo pobierają zasiłek macierzyński. Druk ZUA ZUS pozwala także poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie lub korekcie danych osoby ubezpieczonej. Nie dotyczy jednak zmiany danych identyfikacyjnych ani korekty kodu tytułu ubezpieczenia.

Kiedy należy przesłać wniosek ZUA ZUS?

Obowiązkiem płatnika składek jest przesłanie do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności umożliwiających jego przyznanie. W przypadku druku ZUS ZZA ową okolicznością będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Ten sam termin obejmuje sytuację, w której zmianie uległy dane przekazane uprzednio na formularzu ZUA ZUS.

Jak przesłać wniosek ZUS ZUA?

Przedsiębiorcy mogą pobrać druk ZUA ZUS do wypełnienia ręcznie, a następnie przesłać go pocztą do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomagają w tym pliki typu ZUS ZUA pdf. Istnieje jednak możliwość uzupełnienia dokumentu przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS PUE. Coraz większą popularnością cieszy się właśnie ta druga metoda, ponieważ znacząco ułatwia proces przesyłania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Formularz ZUS ZUA składa się z piętnastu bloków, których poprawne uzupełnienie pozwoli zgłosić płatnika składek do ubezpieczenia. W czasie wypełniania formularza trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych. Celowe wprowadzanie urzędu w błąd może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Często poszukiwaną frazą w internetowych wyszukiwarkach jest “ZUS ZUA zmiana adresu jak wypełnić”. Poznaj odpowiedź na pytanie jak uzupełnić druk ZUS ZUA dzięki poradnikowi krok po kroku. 

I blok ZUS ZUA

Pierwszy blok formularza ZUS ZUA powinien być uzupełniony jednoznacznie, co wiąże się z uzupełnieniem tylko jednego pola.

W przypadku pierwszego zgłoszenia do ubezpieczenia, należy w polu 01 wpisać “X”.

Pole 02 uzupełnia się w sytuacji zmiany lub korekty danych posiadanych aktualnie przez ZUS. W zależności od sytuacji należy podać odpowiedni kod:

1 – zmiana danych ubezpieczonego, czyli sytuacja w której zmieniły się poprawne wcześniej dane

2 – korekta danych ubezpieczonego, czyli sytuacja w której przy poprzednim zgłoszeniu pojawiły się błędy i podano np. błędny kod pocztowy

Pole 3 i 4 nie jest uzupełniane przez osobę wypełniającą wniosek.

II blok ZUS ZUA

W tej części druku podaje się dane identyfikacyjne płatnika składek, które podano wcześniej na formularzu ZUS ZPA lub ZFA. Znajdują się tam takie informacje jak numer PESEL, NIP, REGON oraz imię i nazwisko z datą urodzenia.

Blok III ZUA ZUS

W tej części druku uzupełnia się dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Znajdują się tu informacje o numerze PESEL oraz dokumentach, którymi się posługuje do identyfikacji tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejne pola to imię i nazwisko oraz data urodzenia osoby zgłaszanej. Nie uzupełnia się pola oznaczonego numerem 02.

Blok IV ZUA ZUS

Blok czwarty dokumentu ZUA ZUS to miejsce na dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Będzie to jego drugie imię, nazwisko rodowe obraz obywatelstwo i płeć.

V blok ZUS ZUA – kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZUA

Piąty blok formularza to miejsce na kod tytułu ubezpieczenia, z którego podlega się ubezpieczeniu. Podany kod może mieć znaczenie w kontekście prawidłowości rozliczania składek ZUS. Kod tytułu ubezpieczenia to sześciocyfrowa wartość jednoznacznie identyfikująca prawo do ubezpieczenia. 

VI blok ZUS ZUA

W bloku numer sześć dokumentu ZUA ZUS podaje się datę od której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego oraz informacje o tym, pod jakie ubezpieczenia podlega zgłaszana osoba. 

Blok VII ZUS ZUA

W tej części formularza podaje się informacje o tym, kiedy powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Należy podać także odpowiedni dla regionu kod oddziału NFZ.

Blok VIII ZUS ZUA

Ósmy blok formularza ZUS ZZA to miejsce w którym należy podać dane dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. W zależności od indywidualnej sytuacji, będzie to ubezpieczenie emerytalne, rentowe lub chorobowe. Trzeba podać również datę od której osoba zgłaszana wnosi o objęcie ubezpieczeniami. 

IX blok ZUA ZUS

W tej części płatnik składek podaje informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Należy wpisać datę rozpoczęcia ubezpieczenia oraz kod oddziału NFZ pod który się podlega.

Blok X ZUA ZUS

Dziesiąty blok formularza ZUA to miejsce które uzupełnia się w celu zgłoszenia lub korekty danych z okresu przed 1 stycznia 2009 roku. Znajduje się tam pole do wprowadzenia kodu wykonywanego zawodu, kodu pracy w szczególnych warunkach oraz okres wspomnianej pracy.

XI blok ZUA ZUS

Ta część druku posiada pola, które uzupełnia się zgodnie ze swoim adresem zameldowania na stałe miejsce pobytu. Należy podać takie informacje jak kod pocztowy, miejscowość, gminę, ulicę, numer domu i telefonu oraz symbol państwa (dla płatników przebywających za granicą).

Blok XII ZUS ZUA

Jeżeli adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania, trzeba podać taką informację w bloku numer jedenaście. 

Blok XIII ZUS ZUA

Adres do korespondencji także może się różnić od adresu zameldowania i zamieszkania. W takiej sytuacji należy uzupełnić poprawnie blok trzynasty formularza ZUS ZUA.

XIV blok ZUA ZUS

Blok czternasty to miejsce na oświadczenie płatnika składek o poprawności wprowadzonych danych. Formularz może podpisać także osoba do tego upoważniona. 

XV blok ZUS ZUA

Blok numer piętnaście to miejsce na oświadczenie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia o poprawności wprowadzonych danych. Podpis musi być własnoręczny. W przypadku ZUS ZUA druk opatrzony podpisami staje się dokumentem uznawanym w każdej placówce ZUS.

Źródła:

ZUS ZUA jak wypełnić: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów - oceń jako pierwszy!