Skip to content

Formularz ZUS ZZA

zus-wniosek-zza-2022

ZUS ZZA co to jest?

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Formularz uzupełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, która z danego tytułu podlega tylko i wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tytuł ubezpieczenia ZUS ZZA wpływa na sposób uzupełniania formularza. Z formularza korzysta się także w sytuacji zmiany danych osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pobierz druk ZUS ZZA online i prześlij dokument do swojej placówki ZUS.

Kiedy należy przesłać wniosek ZUS ZZA?

Obowiązkiem interesanta jest zgłoszenie się do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od powstania obowiązku jego posiadania. W przypadku zmiany danych, termin w którym należy przesłać wniosek ZUS ZZA także wynosi 7 dni od wystąpienia okoliczności. Warto pamiętać, że pod ubezpieczenie zdrowotne można podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. Wybierając ubezpieczenie dobrowolne, wniosek przesyła się w wybranym przez siebie terminie. Zależne jest to również od umowy zawartej z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie ZUS ZZA – jak wypełnić?

Wniosek ZUS ZZA dzieli się na dwanaście bloków, a każdy z nich może mieć kluczowe znaczenie w procesie zgłaszania się do ubezpieczenia zdrowotnego. Tylko poprawnie uzupełnione wnioski gwarantują poprawne rozwiązanie sprawy.

Blok I ZUS ZZA

W pierwszym bloku ZUS ZZA podaje się informację o tym, czy jest to pierwsze zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, czy jedynie korekta/zmiana danych osobowych.

Blok II ZZA ZUS

W tej części druku wpisywane są dane identyfikacyjne płatnika składek ZUS, takie jak numer NIP, PESEL, REGON oraz imię i nazwisko.

ZUS ZZA blok III 

Blok trzeci służy do wprowadzania danych osoby zgłaszanej do ubezpieczenia zdrowotnego. W polach należy podać numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego. 

Blok IV ZUS ZZA

W tych polach formularza podaje się drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczenia, jej nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć.

Blok V – kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZZA

W piątym bloku formularza należy podać kod tytułu ubezpieczenia. Znajduje się tam sześć pól do samodzielnego uzupełnienia. Dla umowy zlecenia będzie to na przykład 04 11. Dwie ostatnie cyfry zależne są od prawa do emerytury i renty. Jakie cyfry należy dodać? Sprawdź swój kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZZA. W piątym polu należy wpisać:

0 – dla osób bez prawa do emerytury

1 – dla osób z ustalonym prawem do emerytury

2 – dla osób posiadających prawdo do renty

W szóstym polu formularza wpisuje się:

0 – dla osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności

1 – dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

4 – orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom które nie ukończyły 16 roku życia

Blok VI ZZA ZUS

W tym polu należy podać datę od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz kod oddziału NFZ, pod który podlega osoba zgłaszająca. Każde województwo posiada przypisany odpowiedni numer, natomiast trzeci numer to litera R.

ZUS ZZA blok VII

W tym polu osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia podaje datę jego rozpoczęcia. W tym miejscu także należy podać wspomniany uprzednio kod oddziału NFZ.

Blok VIII ZUS ZZA

Ósmy blok ZUS ZZA to miejsce, w którym podaje się adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

Blok IX ZUS ZZA

W tym polu należy podać aktualny adres zamieszkania, jeżeli różni się od miejsca stałego zameldowania. W przeciwnym wypadku można go pominąć.

Blok X ZZA ZUS

Adres do korespondencji może różnić się od adresu zamieszkania i zameldowania. Jeżeli tak nie jest, blok dziewiąty może zostać pominięty.

Blok XI ZUS ZZA

Przedostatni blok formularza ZUS ZZA to miejsce na datę wypełnienia wniosku oraz podpis osoby składającej dokument. Podpis może złożyć także osoba do tego upoważniona.

ZUS ZZA blok XII

Ostatni blok zawiera oświadczenie o poprawności wprowadzanych danych. Informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym, a świadome wprowadzanie urzędu w błąd prowadzi do odpowiedzialności karnej. Posiadając wiedzę o poprawnych metodach uzupełniania formularza, możesz pobrać ZUS ZZA online i rozwiązać swój problem w najbliższej placówce.  

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Brak głosów - oceń jako pierwszy!