Skip to content

Wyszukaj informacje:

Formularz ZUS ERP-7

Zaświadczenie ERP-7 ZUS

Co to jest ERP-7 ZUS?

Formularz ERP-7 w ZUS to zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dokument służy do przedstawienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji o pracowniku, które będą mieć wpływ na wysokość przysługujących mu świadczeń. Przekazywane w zaświadczeniu informacje mają bezpośredni wpływ na podstawę wymiaru emerytury na starych zasadach i renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2018 roku Dokument ERP-7 zastąpił  stosowany uprzednio druk RP-7. 

Kto wypełnia ERP-7 dla ZUS?

Wystawienie zaświadczenia ERP-7 należy do obowiązków pracodawcy. Tę kwestię reguluje artykuł 125 ust. 1 pkt 2 oraz z art. 125a ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zawarte w ustawie przepisy głoszą, że na żądanie instytucji ubezpieczeniowej pracodawca musi przygotować zaświadczenia potwierdzające okresy składkowe pracowników. Znaczenie mają także okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. 

Kiedy wypełnia się ERP-7?

Zaświadczenie ERP-7 wypełnia się w sytuacji, gdy pracownik ubiega się o przyznanie emerytury na starych zasadach lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucja ubezpieczeniowa zwraca się do pracodawcy z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy składkowe pracownika. O wydanie zaświadczenia może wystąpić także sam pracownik, który był zatrudniony w danej firmie przed 1 stycznia 1999 roku.

Kiedy nie trzeba wystawiać ERP-7? Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia zaświadczenia w sytuacji, gdy dokumentacja niezbędna do uzupełnienia formularza zgodnie ze stanem faktycznym uległa zniszczeniu. 

ERP-7 druk ZUS do wypełnienia

Pracodawca ma możliwość pobrania druku ERP-7 bezpośrednio z najbliższej placówki ZUS. Jeżeli osobista wizyta w oddziale urzędu nie jest możliwa, dokument może zostać pobrany również z Internetu. W tym celu należy wejść na oficjalną stronę ZUS i pobrać aktualny wzór formularza ERP-7 w formacie PDF. Czysty dokument może zostać wydrukowany i uzupełniony ręcznie, ale warto rozważyć także opcję wprowadzenia danych poprzez interaktywny formularz ERP-7.

Zaświadczenie ZUS ERP-7 wzór online

Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania profilu PUE mogą uzupełnić dokument w wersji elektronicznej. W tym celu należy zalogować się do usługi, uzupełnić pola formularza i przesłać druk do elektronicznego systemu ZUS. Dokument należy podpisać wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości. To najszybszy sposób prowadzenie na korespondencji z urzędem bez wykorzystania fizycznych kopii dokumentów. 

Jak wypełnić dokument ZUS ERP-7?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS składa się za pośrednictwem formularza ERP-7:

Druk ERP-7 ZUS

ZUS ERP-7 do wypełnienia i wydruku.

I sekcja zaświadczenia ERP-7

W pierwszej części druku ZUS ERP-7 płatnik składek wprowadza swoje dane umożliwiające identyfikację firmy w ZUS. Należy podać numer NIP, REGON oraz PESEL. Znaczenie ma także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania płatnika.

II część druku ZUS ERP-7

Druga sekcja zaświadczenia ERP-7 ZUS to miejsce na dane osobowe pracownika, który ubiega się o przyznanie emerytury lub renty.

III sekcja dokumentu ERP-7

W tej części formularza należy podać kluczowe informacje o pracowniku. Dotyczą one zatrudnienia, udzielonych urlopów oraz ich okoliczności. Podaje się także wszelkie dane o wypłaconych świadczeniach. 

IV część formularza ZUS ERP-7 

Jedną z najważniejszych sekcji druku ERP-7 ZUS jest tabela, w której umieszcza się informacje o kwotach wynagrodzenia, wypłaconych świadczeń oraz innych należności za dany rok kalendarzowy. Podane w tabeli wartości mają wpływ na wysokość podstawy wymiaru emerytury pracownika. Tabela składa się z siedmiu kolumn:

  1. Rok,
  2. Kwoty składników wynagrodzenia należnych za dany rok kalendarzowy,
  3. Kwoty świadczeń (niezdolność do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy) wypłaconych pracownikowi za dany rok kalendarzowy,
  4. Kwoty świadczeń (świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek / świadczenie / dodatek wyrównawczy) wypłaconych pracownikowi za dany rok kalendarzowy,
  5. Kwoty składników wynagrodzenia należnych za dany rok kalendarzowy, które nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponieważ zostały wypłacone obok opisanych wcześniej świadczeń,
  6. Kwoty przychodu, które były objęte tylko i wyłącznie ubezpieczeniem wypadkowym (dodatki, premie, ekwiwalenty, wynagrodzenie zasadnicze),
  7. Kwoty innych należności (na przykład rekompensata pieniężna).

V sekcja formularza ZUS ERP-7

W ostatniej sekcji druku ERP-7 ZUS należy umieścić dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące wprowadzonych danych. Jeżeli płatnik składek zwrócił się do pracodawcy o wystawienie zaświadczenia przez pełnomocnika, należy umieścić jego dane w formularzu. Płatnik powinien także wprowadzić informacje o dokumentach, na podstawie których uzupełniono formularz. Jeżeli pojawiają się załączniki, przedsiębiorca powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu ERP-7. Na koniec dokument należy podpisać i opatrzeć datą uzupełnienia druku ERP-7.

Czytaj więcej:

Zaświadczenie ZUS ERP-7: https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/ERP-7_pobierz_plik%2Binf+7.02.22.pdf/d08ac509-ea75-9efc-876c-dcd629301498

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!