Skip to content

Formularz ZUS ERPO

Formularz ZUS ERPO

Co to jest wniosek ERPO ZUS?

Formularz ERPO ZUS to wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego lub innych świadczeń przyznawanych za granicą w krajach, z którymi Polska ma podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Kiedy wypełnia się ERPO ZUS?

Dokument ZUS ERPO (Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury)  uzupełnia się w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Druk ERPO wykorzystuje się bez względu na to, czy świadczenia zostały przyznane przez ZUS, czy zagraniczną instytucję ubezpieczeniową w kraju, z którym Polska ma podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Instytucje ubezpieczeniowe przekazują między sobą wymagane informacje na wniosek interesantów.

Jakie sytuacje upoważniają do złożenia wniosku? Dzieje się tak, gdy zmieniają się pewne okoliczności mające wpływ na obliczenia urzędu związane z przyznanym świadczeniem. Wnioskodawca może ubiegać się o:

 • obliczenie świadczenia z uwzględnieniem nowych składek zapisanych na koncie ZUS po przyznaniu świadczenia,
 • obliczenie świadczenia biorąc pod uwagę najkorzystniejsze średnie dalsze trwanie życia,
 • obliczenie świadczenia z przeliczonym kapitałem początkowym ZUS,
 • dodanie do obliczeń okresów składkowych, które wcześniej nie mogły zostać udowodnione,
 • obliczenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku kobiet w wieku starszym niż 65 lat, które nie osiągnęły jeszcze wieku ustalonego przy przyznawaniu emerytury kapitałowej),
 • obliczenie nowej kwoty świadczenia z uwzględnieniem 10 kolejnych lat kalendarzowych,
 • obliczenie nowej kwoty świadczenia z uwzględnieniem 20 dowolnych lat kalendarzowych,
 • obliczenie świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za okresy, w których udowodniono okres składkowy, ale nie wykazano przychodu,
 • dodanie składnika wynagrodzenia za okres, w którym zarobki zostały wykorzystane do obliczenia świadczenia,
 • obliczenie emerytury należnej na nowych zasadach,
 • uwzględnienie w świadczeniu okresów składkowych i nieskładkowych naliczonych w czasie przebywania poza granicami Polski,
 • przyjęcie do obliczeń przeciętnego wynagrodzenia za okresy, w których jest to możliwe,
 • ponowne przeliczenie świadczenia zagranicznego.

Kto wypełnia druk ERPO?

Dokument ZUS ERPO uzupełnia wnioskodawca, który ubiega się o wyższą kwotę przyznanych świadczeń. Ponieważ złożenie wniosku wymaga najczęściej dołączenia dokumentów potwierdzających przedstawiane okoliczności, interesant powinien skorzystać z pomocy byłych pracodawców. W ten sposób może udać się zgromadzić niezbędną dokumentację. Druk ERPO może wypełnić także pełnomocnik wyznaczony przez osobę, której wypłacane są świadczenia.

Formularz ZUS ERPO do wypełnienia

Jak złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury? Druk ERPO ZUS do wypełnienia może zostać pobrany z oficjalnej strony ZUS. Istnieje także możliwość uzupełnienia druku ERPO za pomocą interaktywnego pliku PDF i wydrukowania go dopiero po uzupełnieniu najważniejszych danych. Warto pamiętać, że wzór wszystkich formularzy można pobrać w dowolnie wybranej placówce ZUS. Jeżeli wizyta w oddziale nie jest możliwa, klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą skorzystać z możliwości uzupełnienia i przesłania druku ERPO online poprzez PUE. Wymaga to jednak posiadania aktywnego konta w usłudze.

ZUS ERPO wzór online

Aby uzupełnić formularz ZUS ERPO elektronicznie należy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Po uzyskaniu dostępu do usługi należy:

 1. Wybrać z bocznego menu opcję “Dokumenty i wiadomości”
 2. Wcisnąć opcję “Dokumenty robocze” a następnie “Utwórz nowy”
 3. Wybrać dokument ERPO z odpowiedniej grupy lub zastosować filtr wyszukiwania
 4. Uzupełnić wybrany druk, zapisać go i zamknąć
 5. Zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez opcję “Edytuj” i “Sprawdź”
 6. Przesłać dokument do urzędu za pomocą przycisku “Szczegóły/Wyślij” a następnie “Wyślij do ZUS”
 7. Wybrać jedną z trzech dostępnych metod uzyskania odpowiedzi zwrotnej ZUS
 8. Podpisać dokument za pomocą podpisu ePUAP, kwalifikowanego, osobistego lub profilu PUE

Zrealizowanie tych czynności pozwoli rozwiązać sprawę z urzędem bez wychodzenia z domu. Następnie pozostaje już tylko oczekiwać na odpowiedź ZUS, która zostanie przekazana metodą wskazaną w kroku siódmym. 

Jak wypełnić druk ZUS ERPO?

Jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury ZUS? Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego składa się za pośrednictwem formularza ERPO:

Dokument ZUS ERPO

Składając do urzędu dokument ZUS ERPO jak wypełnić wszystkie pola, by uzyskać pozytywną odpowiedź? Sprawdź wzór ZUS ERPO i uzupełnij druk krok po kroku.

I część formularza ERPO ZUS

W pierwszej sekcji druku ZUS ERPO należy podać dane wnioskodawcy. Informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację to PESEL, rodzaj i seria dokumentu tożsamości oraz imię i nazwisko.

II blok druku ZUS ERPO

W tej części druku należy podać adres zamieszkania wnioskodawcy, który ubiega się o przeliczenie należnego mu świadczenia. Podać należy także nazwę państwa, o ile wnioskodawca mieszka poza granicami Polski. 

III sekcja formularza ZUS ERPO

W części trzeciej wnioskodawca powinien przedstawić adres do korespondencji, na który urząd może będzie mógł udzielić odpowiedzi.

IV część druku ERPO

Czwarta i najważniejsze opcja druku ERPO to dane dotyczące przyznanego świadczenia i zakres wniosku, czyli sprawa z jaką wnioskodawca zwraca się do urzędu. Na początku należy wprowadzić rodzaj i numer świadczenia wraz z oddziałem ZUS, który realizuje przyznane świadczenie. Następnie należy zaznaczyć zakres, którego dotyczy składany wniosek ERPO. Jeżeli wnioskodawca zwraca się z prośbą o ponowne obliczenie świadczenia zagranicznego, powinien wskazać sposób ponownego obliczenia.

V sekcja formularza ZUS ERPO

Część piąta stanowi miejsce na podanie liczby załączonych dokumentów i wybranie sposobu odbioru odpowiedzi ZUS. Dostępne opcje to odbiór osobisty w placówce ZUS, przesłanie dokumentu na adres korespondencyjny lub odpowiedź na konto PUE ZUS. Dokument należy także podpisać i opatrzyć datą uzupełnienia druku ERPO.

Czytaj więcej:

ZUS druki do pobrania ERPO: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ERPO_do+wype%C5%82nienia+i+wydruku.pdf/349434dc-6111-7442-b151-ded8e439e8a3?t=1642513998670

 

Oceń

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!