Skip to content

Wyszukaj informacje

Formularz ZUS Z-15A

wniosek-zus-z15a

Formularz ZUS Z-15A do wypełnienia i wydruku

Opis formularza ZUS Z-15A

Pełna nazwa formularza to: wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Do czego służy druk ZUS Z15A?

Dokument stanowi aktualną formę wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Prawo do skorzystania ze zwolnienia od wykonywania pracy i pobierania świadczenia przysługuje wszystkim osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego ZUS. Koniecznym warunkiem jest pobranie świadczenia ze względu na pełnienie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 lub nad dzieckiem chorym do lat 14. Wypłatę środków za czas opieki umożliwia złożenie dokumentu Z15 ZUS. 

Wniosek ZUS Z15 Dostępny jest do pobrania w formie PDF na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Klienci ZUS mogą również przesłać wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych.

Jak uzupełnić wniosek ZUS Z-15A?

Poprawne uzupełnienie i przesłanie wniosku jest zadaniem osoby ubezpieczonej, która ubiega się o zasiłek. 

Do uzupełnienia wniosku trzeba odpowiednio się przygotować. Potrzebne będą dane nie tylko osoby ubezpieczonej, ale też dziecka na które pragnie się otrzymać świadczenie. Warto również ustalić dane innych osób, które potencjalnie mogłyby sprawować opiekę nad dzieckiem. 

Wniosek Z15A składa się z kilku sekcji, których poprawne uzupełnienie umożliwi przyznanie świadczenia osobie ubezpieczonej. 

Część I ZUS Z15A

Pierwsza sekcja wniosku ZUS Z-15A to miejsce na dane osoby ubezpieczonej. Należy podać w niej PESEL, imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Przesyłając do ZUS druk Z15A trzeba liczyć się z tym, że będzie sprawdzany pod kątem poprawności danych, dlatego trzeba uzupełnić go zgodnie z prawdą.

Część II ZUS Z-15A

W tej części wniosku należy wpisać okres, za który ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Podana data powinna zostać wpisana w formacie od-do, w terminie w którym będzie sprawowało się opiekę. Jeżeli interesant otrzymał zwolnienie lekarskie w formie dokumentu e-ZLA, należy podać również numer i serię tego zwolnienia. 

III część ZUS Z15A

Kolejna sekcja poświęcona jest na wprowadzenie danych dziecka, którego dotyczy okres opieki. Należy podać jego PESEL, rodzaj, numer oraz serię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i datę urodzenia wraz z imieniem i nazwiskiem. Podaje się także informację o stopniu niepełnosprawności dziecka.

IV część Z15A ZUS

W tej części druku ZUS Z15-A podaje się różnego rodzaju oświadczenia:

  1. Oświadczenie o innych domownikach, którzy mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w okresie, za który wnioskodawca pragnie otrzymywać zasiłek.
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu w systemie pracy zmianowej.
  3. Informacja o pozostawaniu z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki (do 14 roku życia dziecka).
  4. Oświadczenie o zmianie płatnika składek i otrzymywaniu uprzednio zasiłku opiekuńczego, wraz z liczbą dni na które zostało ono przyznane.

V część ZUS Z15A

Kolejna część formularza to miejsce na wprowadzenie danych małżonka, który jest rodzicem dziecka na które pragnie się otrzymywać zasiłek. Podaje się tam informacje o jego zatrudnieniu i uprzednim pobieraniu przez małżonka zasiłku opiekuńczego.

VI część druku Z15A ZUS 

W szóstej sekcji formularza należy wprowadzić informacje na temat innych członków rodziny, którzy otrzymywali zasiłek opiekuńczy na dziecko którego dotyczy wniosek lub inne. W obu przypadkach należy podać liczbę dni, na które zasiłek został przyznany. 

Część VII druk ZUS Z15

Ostatnia sekcja formularza to miejsce na podanie dodatkowych uwag oraz numeru rachunku bankowego, na który zasiłek będzie wypłacany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Należy podać również datę uzupełnienia formularza i opatrzyć dokument czytelnym podpisem. W elektronicznej wersji formularza potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się w inny sposób, na przykład przez ePUAP

Źródła:

ZUS Z15A druk: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

Wyszukaj informacje