Skip to content

Wyszukaj informacje:

Formularz ZUS Z-15A

Formularz ZUS Z-15a

Co to jest ZUS Z-15a?

Dokument Z-15a ZUS to wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Dokument zaktualizowany 27 czerwca 2022 r. stanowi aktualną formę wniosku o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Wniosek Z-15a zastąpił stosowany uprzednio formularz Z-15. Z tego względu często bywa mylony z nieważnym już drukiem.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od wykonywania pracy i pobierania świadczenia przysługuje wszystkim osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego ZUS. Koniecznym warunkiem jest pobranie świadczenia ze względu na pełnienie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 lub nad dzieckiem chorym do lat 14. Wypłatę środków za czas opieki umożliwia złożenie dokumentu Z15 ZUS.

Kto składa wniosek ZUS Z-15a?

Formularz ZUS Z-15a składają rodzice ubiegający się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Druk Z-15a można złożyć również w sytuacji, gdy jest się rodzicem lub członkiem rodziny dziecka i ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego w ciągu 8 tygodni po porodzie. Prawo do pobierania takiego świadczenia przysługuje członkom rodziny, jeżeli matka dziecka jest objęta ubezpieczeniem i przebywa w szpitalu, ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub porzuciła dziecko.

Kiedy wypełniamy Z-15a?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15a składa się w sytuacji, gdy rodzice potrzebują finansowego wsparcia ZUS. Sprawowanie opieki często uniemożliwia kontynuowanie pracy, więc zasiłek opiekuńczy może pomóc zapewnić środki niezbędne do życia.

Ile jest czasu na złożenie druku Z 15a?

Przepisy nie określają żadnego terminu na złożenie wniosku Z-15a. Jeżeli występują okoliczności upoważniające do wypłaty zasiłku, termin jego złożenia nie ma znaczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której o wypłatę zasiłku ubiegają się członkowie rodziny w okresie po narodzinach dziecka. Wtedy termin na złożenie wniosku wynosi 8 tygodni po porodzie. Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego może się także przedawnić — po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.

Do jakiego ZUS wysłać Z-15a?

Formularz zostanie rozpatrzony przez urząd bez względu na miejsce złożenia dokumentu. Najwygodniejszą metodą będzie jednak złożenie go w jednostce terenowej ZUS odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania. Składając wniosek przez PUE nie trzeba przejmować się tym, do której placówki trafi wniosek. System informatyczny ZUS posiada informacje o wszystkich złożonych wnioskach i przekaże je odpowiedniej instytucji.

Kto płaci za z15a?

Wypłacenie zasiłku opiekuńczego po złożeniu formularza Z-15a należy do obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki mogą zostać przekazane bezpośrednio do świadczeniobiorcy, albo przekazane do płatnika składek. 

Formularz ZUS Z-15a do wypełnienia

Dokument ZUS Z-15a może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każda jednostka terenowa urzędu została wyposażona w liczne kopie czystych dokumentów, dlatego przedsiębiorcy nie muszą obawiać się o dostępność formularza Z-15a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia jednak również interaktywny formularz w formacie PDF, który można uzupełnić i wydrukować bez osobistej wizyty w urzędzie. Najwygodniejszą i najszybszą metodą dla rodziców będzie jednak skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Składanie wniosku ZUS Z-15 przez PUE ZUS

Rodzice posiadający konto w usłudze PUE mogą złożyć wniosek Z-15a bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się na swój profil, przejść do zakładki umożliwiającej generowanie dokumentów i uzupełnienie odpowiednich pól wniosku. Następnie dokument należy podpisać wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości. W ten sposób elektroniczna kopia druku Z-15a zyskuje taką samą wartość, jak fizyczny druk. Odpowiedź urzędu zostanie skierowana na skrzynkę odbiorczą wnioskodawcy.

Jak uzupełnić wniosek ZUS Z-15A?

Poprawne uzupełnienie i przesłanie wniosku jest zadaniem osoby ubezpieczonej, która ubiega się o zasiłek. 

Do uzupełnienia wniosku trzeba odpowiednio się przygotować. Potrzebne będą dane nie tylko osoby ubezpieczonej, ale też dziecka, na które pragnie się otrzymać świadczenie. Warto również ustalić dane innych osób, które potencjalnie mogłyby sprawować opiekę nad dzieckiem. 

Wniosek Z15A składa się z kilku sekcji, których poprawne uzupełnienie umożliwi przyznanie świadczenia osobie ubezpieczonej.

Formularz ZUS Z-15a

Część I ZUS Z15A

Pierwsza sekcja wniosku ZUS Z-15A to miejsce na dane osoby ubezpieczonej. Należy podać w niej PESEL, imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Przesyłając do ZUS druk Z15A trzeba liczyć się z tym, że będzie sprawdzany pod kątem poprawności danych, dlatego trzeba uzupełnić go zgodnie z prawdą.

Część II ZUS Z-15A

W tej części wniosku należy wpisać okres, za który ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Podana data powinna zostać wpisana w formacie od-do, w terminie w którym będzie sprawowało się opiekę. Jeżeli interesant otrzymał zwolnienie lekarskie w formie dokumentu e-ZLA, należy podać również numer i serię tego zwolnienia. 

III sekcja druku ZUS Z15A

Kolejna sekcja poświęcona jest na wprowadzenie danych dziecka, którego dotyczy okres opieki. Należy podać jego PESEL, rodzaj, numer oraz serię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i datę urodzenia wraz z imieniem i nazwiskiem. Podaje się także informację o stopniu niepełnosprawności dziecka.

IV blok Z15A ZUS

W tej części druku ZUS Z15-A podaje się różnego rodzaju oświadczenia:

  1. Oświadczenie o innych domownikach, którzy mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w okresie, za który wnioskodawca pragnie otrzymywać zasiłek.
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu w systemie pracy zmianowej.
  3. Informacja o pozostawaniu z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki (do 14 roku życia dziecka).
  4. Oświadczenie o zmianie płatnika składek i otrzymywaniu uprzednio zasiłku opiekuńczego, wraz z liczbą dni na które zostało ono przyznane.

V część ZUS Z15A

Kolejna część formularza to miejsce na wprowadzenie danych małżonka, który jest rodzicem dziecka, na które pragnie się otrzymywać zasiłek. Podaje się tam informacje o jego zatrudnieniu i uprzednim pobieraniu przez małżonka zasiłku opiekuńczego.

VI część druku Z15A ZUS 

W szóstej sekcji formularza należy wprowadzić informacje na temat innych członków rodziny, którzy otrzymywali zasiłek opiekuńczy na dziecko którego dotyczy wniosek lub inne. W obu przypadkach należy podać liczbę dni, na które zasiłek został przyznany. 

Sekcja VII druk ZUS Z15

Ostatnia sekcja formularza to miejsce na podanie dodatkowych uwag oraz numeru rachunku bankowego, na który zasiłek będzie wypłacany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Należy podać również datę uzupełnienia formularza i opatrzyć dokument czytelnym podpisem. W elektronicznej wersji formularza potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się w inny sposób, na przykład przez ePUAP

Źródła:

ZUS Z15A druk: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Brak głosów - oceń jako pierwszy!