Skip to content

Formularz ZUS RPA

Wniosek ZUS RPA

Co to jest formularz RPA ZUS?

Dokument ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Kogo dotyczy ZUS RPA? Formularz składa się za osoby ubezpieczone w sytuacji, gdy:

  • płatnik składek wypłacił im w danym miesiącu wynagrodzenie za inny rok kalendarzowy niż ten, którego dotyczy raport, ale przychód uznaje się za podstawę ubezpieczenia emerytalno-rentowego albo wypadkowego,
  • płatnik składek wypłacił im w danym miesiącu dodatkowe wynagrodzenie w czasie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego oraz za czas niezdolności do pracy, ale nie stanowi to podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
  • wykonywały pracę nauczycielską.

Najczęściej na druku RPA wykazuje się takie przychody jak nagrodę roczną za poprzedni rok kalendarzowy, trzynastą pensję, wynagrodzenie za grudzień oraz pozostałe dodatki.

ZUS RPA pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące imiennego raportu miesięcznego RPA.

Kto składa dokument ZUS RPA?

Złożenie druku RPA należy do obowiązków płatnika składek ZUS. Raport RPA stanowi załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zalicza się on więc do kompletu dokumentów rozliczeniowych, które płatnik przekazuje do urzędu każdego miesiąca.

Kiedy składa się raport RPA?

Dokument RPA ZUS należy złożyć w momencie przekazywania kompletu dokumentów rozliczeniowych. Nie ma jednak konieczności przekazywania go każdego miesiąca. Formularz wykorzystuje się tylko wtedy, gdy wypłacono środki wykazywane w raporcie RPA. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, płatników składek obowiązują inne terminy składania dokumentów:

  • do piątego dnia następującego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
  • do dziesiątego dnia następującego miesiąca – w przypadku osób fizycznych opłacających składki ZUS wyłącznie za siebie,
  • do piętnastego dnia następującego miesiąca – w przypadku wszystkich pozostałych płatników składek.

Czy ZUS RPA dotyczy tylko nauczycieli?

Formularz RPA jest dokumentem, za pomocą którego płatnik składek przedstawia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom, wynagrodzenie za poprzedni rok kalendarzowy oraz za pracę nauczycielską. Oznacza to, że dokument RPA nie jest składany wyłącznie za nauczycieli.

Raport RPA ZUS do wypełnienia

Imienny raport miesięczny ZUS RPA może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Płatnik składek lub osoba upoważniona do składnia dokumentów w jego imieniu może udać się do oddziału urzędu, pobrać druk i złożyć go w okienku. Osoby prowadzące działalność wykorzystują jednak inne metody prowadzenia korespondencji z urzędem i przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

Druk RPA ZUS elektronicznie

Imienny raport miesięczny RPA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA. Osoby prowadzące księgowość mogą skorzystać więc z programu Płatnik (albo aplikacji ePłatnik) w celu wygenerowania potrzebnych dokumentów. Należy pamiętać, że dołączenie druku RPA nie jest obowiązkowe każdego miesiąca. Formularz przesyła się do ZUS tylko wtedy, gdy zaistniały okoliczności zobowiązujące do jego uzupełnienia.

ZUS RPA instrukcja wypełnienia

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej składa się z wykorzystaniem druku RPA ZUS:

Dokument RPA ZUS

I sekcja druku ZUS RPA

W pierwszej sekcji płatnik składek uzupełnia dane organizacyjne. W przypadku formularza RPA będzie to identyfikator raportu, taki sam jak na deklaracji DRA.

II część formularza RPA

W tej części należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek. Należy do nich numer NIP, PESEL, REGON, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko oraz data urodzenia.

III blok dokumentu RPA ZUS

Trzecia sekcja formularza RPA służy do określania danych dotyczących osoby ubezpieczonej.

Sekcja III. A. 

W części A płatnik składek wprowadza dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, której dotyczy raport informacyjny RPA. Zalicza się do nich imię, nazwisko, typ, identyfikator oraz kod tytułu ubezpieczenia.

Sekcja III. B.

W tej sekcji należy określić kwotę przychodu wypłacanego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Sekcja III. C.

Ta część formularza RPA służy do określenia kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Sekcja III. D.

W tym bloku dokumentu płatnik składek określa kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłków itp. ale nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Sekcja III. E

Sekcja E służy do określenia kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłków itp. ale nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i który był należny za poprzedni rok kalendarzowy.

Sekcja III. F.

W części F osoba uzupełniająca raport podaje okresy wykonywania pracy nauczycielskiej. 

Blok IV druku RPA

Ostatnia sekcja formularza RPA to oświadczenie płatnika składek o poprawności wprowadzonych danych.

Zobacz więcej:

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego /  okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS+RPA.pdf/6d940548-820b-30e6-ef6b-4eb8a6dfc1c0?t=1545321638471

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!