Skip to content

Formularz ZUS DRA

Druk ZUS DRA

ZUS DRA co to jest?

Deklaracja ZUS DRA to dokument, do którego uzupełnienia zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy. Druk służy do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wybranej przez przedsiębiorców formie opodatkowania oraz osiągniętych przychodach i dochodach z działalności gospodarczej. Od 2022 roku należy uzupełniać go każdego miesiąca, ponieważ zmieniła się sytuacja z ustalaniem wysokości składki zdrowotnej. Liczne zmiany w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA mogą więc sprawić sporo problemów przedsiębiorcom, którzy uzupełniają ją po raz pierwszy. Na stronie można znaleźć informacje o tym jak wypełnić ZUS DRA online.

Trzeba pamiętać, że do deklaracji ZUS DRA dołącza się w niektórych przypadkach:

 • ZUS DRA cz. II, czyli deklarację osoby fizycznej prowadzącej działalność na niewielką skalę. Uzupełnia się ją w przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z możliwości obniżenia składki na ubezpieczenie społeczne i opłaca pozostałe należności tylko za siebie. 
 • ZUS RCA cz. II, czyli imienny raport dla osoby fizycznej prowadzącej działalność na niewielką skalę. 

Terminy składania deklaracji ZUS DRA

Wniosek ZUS DRA – do kiedy należy przesłać deklarację? W zależności od prowadzonej działalności zmieniają się terminy przekazywania potrzebnych dokumentów:

 • do piątego dnia następnego miesiąca rozliczają się zakłady budżetowe
 • do piętnastego dnia następnego miesiąca rozliczają się płatnicy posiadający osobowość prawną, czyli spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółdzielnie
 • do dwudziestego dnia następnego miesiąca rozliczają się pozostali płatnicy, w tym przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej

Trzeba pamiętać, że składanie deklaracji DRA to obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców. Nie wyklucza się tego również w sytuacji, gdy deklaracje każdego miesiąca będą takie same. ZUS DRA nie dotyczy wyłącznie:

 • osób duchownych
 • osób składających dokumenty za nianię
 • tym osobom, które podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym o kodzie ubezpieczenia 1900 xx.

ZUS DRA – jak wypełnić?

Aby ułatwić uzupełnianie formularza przedsiębiorcom, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wideoporadnik. Film instruktarzowy pokazuje jak krok po kroku uzupełnić druk ZUS DRA. Przygotowano także wersję PDF dla przedsiębiorców, którzy wolą zapoznać się z treścią poradnika w formie pisemnej. W poradniku znajdują się najnowsze informacje o zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Poszukując sposobów na uzupełnienie formularza ZUS DRA przykład wypełnienia 2022 może okazać się jednak najwygodniejszą opcją.

Dokument składa się z trzynasty bloków, których poprawne uzupełnienie stanowi obowiązek przedsiębiorcy. Wprowadzenie urzędu w błąd może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na uzupełnianie druku ZUS DRA w formie pisemnej. Z tego powodu trzeba pamiętać o tym, że treść dokumentu powinna być uzupełniania drukowanymi literami.

Jak złożyć deklarację ZUS DRA przez Internet?

W przypadku ZUS DRA aktywny formularz za darmo stanowi wygodną i przejrzystą metodę uzupełniania formalności. ZUS DRA przez Internet jest często poszukiwaną formą dokumentu. Aby przesłać go do ZUS , wystarczy uzupełnić deklarację przez Platformę Usług Elektronicznych. ZUS DRA przez PUE będzie rozpatrzony w najszybszym możliwym terminie.

ZUS DRA Dokument

Blok I ZUS DRA

Pierwszy blok formularza to dane organizacyjne. W pierwszym polu należy podać odpowiednią wartość cyfrową, która określi termin przysyłania deklaracji ZUS DRA:

 • Przedsiębiorcy przesyłający druk do 15 dnia następnego miesiąca wpisują cyfrę 3
 • Przedsiębiorcy przesyłający druk do 20 dnia następnego miesiąca wpisują cyfrę 6 (na przykład osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

W polu numer dwa podaje się identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy. W pierwszych dwóch kratkach podaje się numer porządkowy deklaracji (jeżeli jest pierwszą w tym miesiącu – 01, korekta ZUS DRA – 02 itd.). Pole trzecie i czwarte pozostawia się niewypełnione. Ostatnie w tym bloku pole numer pięć uzupełnia się tylko wtedy, gdy deklaracja jest wysyłana ze względu na wynik decyzji pokontrolnej ZUS.

Blok II DRA ZUS

W bloku drugim należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, zgodne z wysłanym wcześniej zgłoszeniem ZUS ZPA/ZFA/ZIPA lub z wpisem do KRS/CEIDG. Osoby fizyczne muszą uzupełnić także numer PESEL. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru NIP, REGON ani PESEL, uzupełnia pole numer cztery i pięć. Posiadając dowód osobisty, należy wpisać cyfrę 1. Jeżeli przedsiębiorca posługuje się paszportem, wpisuje cyfrę 2.

III blok druku ZUS DRA

Sekcja opisana jako inne informacje to miejsce na liczbę ubezpieczonych osób, za które rozliczane są składki zdrowotne i społeczne. Należy również podać stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, wartość stopy procentowej wynosi 1.67%. 

IV blok ZUS DRA

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie ze stopami procentowymi, które zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wspominane składki podlegają finansowaniu przez płatnika oraz ubezpieczonego na ubezpieczenie:

  1. emerytalne (19.52%) – podstawa wymiaru opłacana jest w równej części przez płatnika składek i osobę ubezpieczoną
  2. chorobowe (8%) – podstawa wymiaru opłaca jest w proporcji 1.5% przez osobę ubezpieczoną i 6.5% przez płatnika składek
  3. rentowe (2.45%) – opłacane w całości przez osobę ubezpieczoną
  4. wypadkowe (1.67%) – obowiązujące od 1 kwietnia 2018

Jeżeli zatrudnia się pracowników, należy uzupełnić dodatkowe pola w bloku czwartym. Należy podać informacje zgodne z prawdą na podstawie raportów imiennych RCA. Jakie informacje podaje się w każdym z dostępnych pól?

 • Pole 1: suma składek na ubezpieczenia emerytalne(suma wartości 4, 7, 10, 13 i 16)
 • Pole 2: suma składek na ubezpieczenie rentowe (wartości pól 5, 6, 11, 14 i 17)
 • Pole 3: suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (suma pól 1 i 2)
 • Pole 4: kwota składek na ubezpieczenia emerytalne, która jest opłacana przez ubezpieczonego
 • Pole 5: kwota składek na ubezpieczenia rentowe opłacane przez osoby ubezpieczone
 • Pole 6: kwota składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby ubezpieczone (suma pól 4 i 5)
 • Pole 7: kwota składek na ubezpieczenia emerytalne finansowane przez płatnika składek
 • Pole 8: wartość składek na ubezpieczenia rentowe finansowane przez płatnika składek
 • Pole 9: suma składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez płatnika składek (suma wartości 7 oraz 8)
 • Pole 10: kwota składek na ubezpieczenia emerytalne finansowanej przez państwo
 • Pole 11: kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez państwo
 • Pole 12: suma składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez państwo (suma wartości 10 i 11)
 • Pole 16: kwota składek na ubezpieczenia emerytalne opłacane przez Fundusz Kościelny
 • Pole 17: kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez FK
 • Pole 18: suma składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez FK (suma pól 16 i 17)
 • Pole 19: suma składek na ubezpieczenia chorobowe (sumaryczna wartość pól 22, 25, 28, 31 oraz 34)
 • Pole 20: suma składek na ubezpieczenia wypadkowe (suma pól 23, 26, 29, 32 oraz 35)
 • Pole 21: suma składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (suma wartości 19 i 20)
 • Pole 22: kwota składek na ubezpieczenia chorobowe opłacane przez osobę ubezpieczoną
 • Pole 23: kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe opłacane przez osobę ubezpieczoną
 • Pole 24: suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe (wartość pól 22 oraz 23)
 • Pole 25: kwota składek na ubezpieczenie chorobowe opłacane przez płatnika składek
 • Pole 26: wartość składek na ubezpieczenie wypadkowe opłacane przez płatnika składek
 • Pole 27: suma składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (wartość pól 25 i 26)
 • Pole 28: wartość składek na ubezpieczenie chorobowe opłacane przez państwo
 • Pole 29: kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe opłacane przez państwo
 • Pole 30: suma składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (wartości pól 28 oraz 29)
 • Pole 34: kwota składek na ubezpieczenia chorobowe opłacane przez FK
 • Pole 35: kwota składek na ubezpieczenia wypadkowe finansowane przez FK
 • Pole 36: suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez FK (pola 34 i 35)
 • Pole 37: kwota składek na ubezpieczenia społeczne (suma wartości 6, 9, 24, 27)

V blok ZUS DRA

Piąta część formularza uzupełniania jest przez płatników zasiłków na podstawie raportu RSA. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność mogą całkowicie pominąć tę sekcję formularza ZUS DRA online. Płatnicy znajdujący się w opisanej wcześniej sytuacji uzupełniają druk zgodnie z informacjami zawartymi na formularzu.

VI blok DRA ZUS

Sekcja szósta to miejsce na zestawienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne. Stopa procentowa wynosi 9% i jest w całości opłacana prze osobę ubezpieczoną. Trzeba pamiętać, że przed wypełnieniem bloku VI trzeba najpierw uzupełnić sekcję XI, gdzie ustalona zostanie odpowiednia dla danej formy podstawa i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalona w tamtej sekcji kwota powinna zostać przeniesiona do bloku VI. 

VII blok DRA ZUS

Kolejna sekcja druku ZUS DRA stanowi miejsce na przedstawienie należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Pracy. Kwotę oblicza się na podstawie najnowszych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

Blok VIII ZUS DRA online

Tę część formularza uzupełniają płatnicy składek, którzy zatrudniają pracowników i opłacają za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W odpowiednich polach należy przedstawić liczbę pracowników, stanowisk w szczególnych warunkach pracy i sumę należnych składek.

IX blok ZUS DRA 

Wszystkie wcześniejsze sekcje są podsumowywane w części IX. Należy zsumować wartość z bloków:

 • IV – pole 37
 • VI – pole 7
 • VII – pole 3
 • VIII – pole od 3 do 5

Jeżeli ostateczna kwota wychodzi ujemna, w bloku IX uzupełnia się pole 1. Należy podać w nim kwotę do zwrotu przez ZUS. W przypadku gdy kwota jest dodatnia, uzupełnia się pole 2, gdzie podawane będą wartości pieniężne koniecznie do przekazania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

X blok ZUS DRA 

Część dziesiątą uzupełniają przedsiębiorcy, którzy płacą składki wyłącznie za siebie. 

 • Pole 1: obowiązujący w danym okresie kod tytułu ubezpieczenia
 • Pole 2: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne
 • Pole 3: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe
 • Pole 4: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe
 • Pole 5: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Pole 6: uzupełniane w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne

XI blok ZUS DRA

Forma opodatkowania, która obowiązuje w danym miesiącu i przychód oraz dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Te dane wprowadza się w celu obliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Pole 1: zaznaczenie formy opodatkowania za pomocą symbolu X, jeżeli w miesiącu, za który przesyła się dokument było opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkiem według skali.
 • Pole 2: podanie dochodu który uzyskało się w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który przesyła się dokument.
 • Pole 3: wpisanie kwoty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • Pole 4: podanie kwoty należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Pole 5: zaznaczenie formy opodatkowania za pomocą symbolu X, jeżeli w miesiącu, za który przesyła się dokument było opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatkiem liniowym.
 • Pole 6: podanie dochodu który uzyskało się w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który przesyła się dokument.
 • Pole 7: wpisanie kwoty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 8: podanie kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 9: zaznaczenie formy opodatkowania za pomocą symbolu X, jeżeli w miesiącu, za który przesyła się dokument było opodatkowanie kartą podatkową
 • Pole 10: podanie kwoty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne. 
 • Pole 11: kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 12: zaznaczenie formy opodatkowania za pomocą symbolu X, jeżeli w miesiącu, za który przesyła się dokument było opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Pole 13: suma przychodów w aktualnym roku kalendarzowym, jeżeli płatnik składek ustala składkę na podstawie aktualnych przychodów.  Ułatwiając, jest to kwota przychodów osiągniętych od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, za który przesyła się dokument ZUS DRA.
 • Pole 14: należy zaznaczyć symbol X, jeżeli płatnik składek ustala składkę na podstawie przychodu który osiągnął w poprzednim roku.
 • Pole 15: łączna suma przychodów z poprzedniego roku kalendarzowego. 
 • Pole 16: w tym polu podawana jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 17: kwota należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 18: zaznaczenie symbolem X, jeżeli w miesiącu, za który dokonywane jest rozliczenie płatnik składek ZUS nie miał wybranej formy opodatkowania.
 • Pole 19: podanie kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Pole 20: podanie łącznej kwoty należnej składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Blok XII ZUS DRA 

W tej części formularza wykonuje się pierwsze rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Należy je złożyć dopiero w 2023 roku.

Blok XIII DRA ZUS 

Ostatnia sekcja to miejsce na oświadczenia, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Należy podać w nim aktualną datę oraz złożyć odręczne podpisy. 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Brak głosów - oceń jako pierwszy!