Skip to content

Wyszukaj informacje:

Formularz ZUS RCA

Formularz RCA ZUS pierwsza sekcja

ZUS RCA co to jest?

Formularz ZUS RCA to imienny raport miesięczny o należnych składkach i uzyskanych świadczeniach. Obowiązuje od rozliczeń za styczeń 2022. Płatnicy składek powinni zapoznać się z najnowszym wzorem formularza ZUS RCA.

Dokument uzupełnia się w celu rozliczenia zatrudnionych pracowników ze składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz innych świadczeń, które pozyskali. Jeżeli płatnik zatrudnia pracowników, wykorzystuje druk ZUS RCA także do rozliczenia samego siebie. Pobierz druk ZUS RCA online i prześlij dokument do swojej placówki ZUS.

Jakie informacje zawiera ZUS RCA?

W raporcie imiennym RCA wykazuje się za osobę ubezpieczoną podstawy i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, z uwzględnieniem poszczególnych źródeł finansowania składek. Formularz wykorzystuje się także do korekty wprowadzonych wcześniej błędnych danych. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą ustalają dla siebie wysokość podstawy wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem nowych zasad już od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie ze zmianami, na formularzu ZUS RCA pojawia się pole do określenia rodzaju pozarolniczej działalności oraz wykorzystywanej formy opodatkowania przychodów. Mając na uwadze zmiany w ustalaniu składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodano do RCA ZUS blok III.E oraz III.F.

ZUS RCA jak uzyskać?

Druk formularza może zostać pobrany przez Internet z oficjalnej strony ZUS. Kopie dokumentu są udostępniane także przez zewnętrzne serwisy. Aby złożyć dokument w wersji elektronicznej, istnieje możliwość uzupełnienia go przez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS.

ZUS RCA jak wypełnić?

Dokument składa się z czterech bloków, których poprawne uzupełnienie pozwoli rozliczyć świadczenia i składki pracowników za dany miesiąc pracy. Warto zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych, ponieważ pomyłki będą wymagać późniejszej korekty. Celowe wprowadzanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w błąd może skutkować odpowiedzialnością karną.

Sprawdź jak prawidłowo uzupełnić każdy blok formularza ZUS RCA.

Blok I ZUS RCA

W pierwszej części druku RCA ZUS wpisuje się identyfikator raportu za dany miesiąc rozliczeniowy. Jeżeli jest to pierwszy składany dokument, w pierwszych dwóch polach należy wpisać numer: 01. Kolejne pole stanowi miejsce na numer miesiąca oraz rok. Rozliczając się za styczeń 2022, należy wpisać liczby: 01 2022. Identyfikator raportu RCA musi być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

ZUS RCA blok II

W tej części druku wprowadza się dane identyfikacyjne płatnika składek ZUS, które podało się wcześniej na formularzu zgłoszeniowym we wpisie do KRS/CEIDG. Należy podać numer NIP, REGON, PESEL, rodzaj i serię dokumentu oraz skróconą nazwę firmy wraz z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia płatnika.

Jeżeli płatnik posługuje się dowodem osobistym, w polu numer cztery wpisuje się cyfrę: 1. Jeżeli wykorzystuje paszport, należy wpisać cyfrę: 2.

Formularz ZUS RCA

Blok III ZUS RCA

Trzeci blok formularza składa się z kilku mniejszych części. Przekazuje się w nich informacje o danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, zestawienie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia wypłacone przez państwo.

Warto mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku uzupełnia się wszystkie bloki. Wyróżnia się dwie sekcje, które uzupełniają wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 

ZUS RCA sekcja III.A

W tej części dokumentu należy podać dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, które wskazano wcześniej w zgłoszeniu do ubezpieczenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA. Będzie to więc miejsce na imię, nazwisko i identyfikator.

Jeżeli ubezpieczony posiada PESEL, w polu numer 3 wpisuje się literę: P, natomiast w polu numer cztery należy podać numer PESEL. W przypadku gdy posługuje się dowodem osobistym, w polu numer trzy wpisuje się cyfrę: 1. Jeżeli wykorzystuje paszport, należy wpisać cyfrę: 2.

ZUS RCA sekcja III.B

W tej części formularza podaje się zestawienie składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.

W polu numer jeden należy wpisać sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Pole numer dwa wypełnia się tylko w przypadku, gdy pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Płatnik powinien wpisać cyfrę:

  1. jeżeli informacja o przekroczeniu została przekazana przez ubezpieczonego,
  2. jeżeli informację o przekroczeniu przekazuje się jako płatnik składek,
  3. jeżeli informacja o przekroczeniu rocznej podstawy została przekazana przez ZUS.

W polu numer trzy wpisuje się wymiar czasu pracy w postaci ułamka zwykłego. Pełny wymiar czasu pracy przedstawia się w postaci 1/1.

Pole numer cztery to miejsce na podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pole numer pięć to miejsce na podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

W polu numer sześć należy podać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W polu numer siedem należy podać kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, które finansuje sam ubezpieczony. 

Pole numer osiem to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenie rentowe, które finansuje ubezpieczony.

Pole numer dziewięć to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe, które finansuje ubezpieczony.

W polu numer dziesięć należy podać wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, które finansuje ubezpieczony. 

W polu numer jedenaście należy podać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, które finansuje płatnik składek.

Pole numer dwanaście to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia rentowe, które pokrywa płatnik składek.

Pole numer trzynaście to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia chorobowe. 

W polu numer czternaście należy podać kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, które finansuje płatnik składek.

W polu numer piętnaście należy podać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, które finansuje budżet państwa.

Pole numer szesnaście to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia rentowe, które pokrywa budżet państwa.

Pole numer siedemnaście to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia chorobowe, które pokrywa budżet państwa.

W polu numer piętnaście należy podać kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, które finansuje budżet państwa.

Pola od 19 do 22 nie są wypełniane, z wyjątkiem sytuacji, w której składa się korekty za okres do grudnia 2007 roku. 

W polu numer dwadzieścia trzy wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez Fundusz Kościelny. 

W polu numer dwadzieścia cztery wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez Fundusz Kościelny. 

Pole numer dwadzieścia pięć to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia chorobowe, które pokrywa Fundusz Kościelny.

Pole numer dwadzieścia sześć to miejsce na kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, które pokrywa Fundusz Kościelny.

W polu numer dwadzieścia siedem należy podać kwotę, o którą obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego. 

W polu numer dwadzieścia osiem podaje się kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego, który finansuje płatnik składek.

Pole dwadzieścia dziewięć to miejsce na łączną kwotę składek z pól od 07 do 26.

RCA ZUS sekcja III.C

W tej części formularza należy wprowadzić informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego pracownika. 

W polu numer jeden wprowadza się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W większości przypadków będzie to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także chorobowe finansowane przez ubezpieczonego.

Pole numer dwa to miejsce na wprowadzenie kwoty należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje płatnik składek.

W polu numer trzy wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje państwo bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Pole numer cztery to miejsce na kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego.

W polu numer trzy wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje Fundusz Kościelny.

ZUS RCA sekcja III.D

Tę sekcję uzupełnia się w sytuacji, gdy składany dokument stanowi korektę do przesłanego uprzednio druku, w którym wykazano świadczenia finansowane z budżetu państwa za okres do dnia 31 sierpnia 2006. 

RCA ZUS sekcja III.E

W sekcji E należy przedstawić formę opodatkowania obowiązującą w danym miesiącu wraz z przychodem i dochodem z działalności gospodarczej. Te dane mają na celu wyliczenie składki miesięcznej na ubezpieczenia zdrowotne. 

W polu numer jeden przedstawia się formę opodatkowania, wpisując symbol: X jeżeli w rozliczanym miesiącu było się opodatkowanym na zasadach ogólnych. 

W polu numer dwa wpisuje się kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu który bezpośrednio poprzedza miesiąc, za który się rozlicza

W polu numer trzy należy podać kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole numer cztery to miejsce na kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole numer pięć to miejsce w którym wprowadza się formę opodatkowania. Należy wprowadzić symbol: X, jeżeli w tym miesiącu rozliczało się podatkiem liniowym.

W polu numer sześć wpisuje się kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym się rozlicza. Dochód ustala się w ten sam sposób, co w polu numer dwa. 

W polu numer siedem wpisuje się kwotę podstawy wymiary składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Pole numer osiem to miejsce na podanie należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Pole numer dziewięć to miejsce w którym wprowadza się formę opodatkowania. Należy wprowadzić symbol: X, jeżeli w tym miesiącu rozliczało się kartą podatkową. 

W polu numer dziesięć należy wpisać kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W polu numer jedenaście wpisuje się kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole numer dwanaście to miejsce w którym wprowadza się formę opodatkowania. Należy wprowadzić symbol: X, jeżeli w tym miesiącu opodatkowano płatnika składek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W polu numer trzynaście podaje się sumę przychodów w bieżącym roku kalendarzowym, jeżeli chce się ustalać składkę na podstawie bieżących przychodów.

W polu numer czternaście wpisuje się symbol: X, jeżeli chce się ustalać składkę na podstawie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

W polu numer piętnaście należy podać sumę przychodów w poprzednim roku kalendarzowym. 

Pole numer szesnaście stanowi miejsce na wpisanie kwoty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W polu numer siedemnaście podaje się kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W polu numer osiemnaście wpisuje się symbol: X, jeżeli w miesiącu w którym się rozlicza, nie miało się formy opodatkowania.

W polu numer dziewiętnaście wpisuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS RCA sekcja III.F

Tę sekcję dokumentu można uzupełnić dopiero w 2023 roku. Blok F to miejsce w którym podaje się roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Blok IV ZUS RCA

Ostania sekcja formularza ZUS RCA druk to oświadczenie płatnika składek o poprawności wprowadzonych danych. Dokument należy poświadczyć podpisem płatnika (lub jego pełnomocnika) wraz z pieczątką. Nie można zapomnieć również o dacie wypełniania formularza. 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Brak głosów - oceń jako pierwszy!