Skip to content

Wniosek ZUS ZCZ

Druk ZCZ ZUS

Co to jest ZCZ ZUS?

Formularz ZUS ZCZ to wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Dokument wykorzystuje się w sytuacji, gdy żołnierz, który nie pełni już czynnej służby wojskowej, ubiega się o wypłatę zasiłku chorobowego po zwolnieniu. Prawo do wypłaty takiego zasiłku przysługuje w sytuacji, gdy niezdolność do pracy żołnierza trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni i powstała:

  • w ciągu 14 dni od zwolnienia ze służby wojskowej,
  • w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia ze służby wojskowej (w sytuacji gdy została wywołana chorobą zakaźną, której objawy pojawiają się po okresie 14 dni).

Zasiłek może zostać przyznany na nie więcej niż 91 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, w której niezdolność do pracy żołnierza została wywołana gruźlicą, powstała w czasie ciąży lub ze względu na konieczność poddania się badaniom lekarskim dla dawców narządów. Wszystkich niezbędnych informacji udziela się za pośrednictwem formularza ZCZ i zwolnienia lekarskiego e-ZLA.

Kto składa wniosek ZCZ?

Złożenie formularza ZCZ realizują samodzielnie żołnierze, którzy ubiegają się o przyznanie świadczenia chorobowego. Aby ustalić prawo do świadczenia potrzebne będzie jednak również zaświadczenie płatnika składek Z-3. Z tego względu ZUS wystąpi do płatnika składek wskazanego przez żołnierza w formularzu ZCZ.

Kiedy składa się ZCZ ZUS?

Dokument składa się w sytuacji, gdy żołnierz zwolniony ze służby pozostaje niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni i ubiega się o wypłatę zasiłku chorobowego w wysokości 80%. Istnieje również zasiłek chorobowy w wysokości 100% za niezdolność do pracy powstałą w czasie ciąży lub ze względu na konieczność poddania się badaniom dla dawców narządów. W obu sytuacjach wykorzystuje się formularz ZUS ZCZ.

Formularz ZUS ZCZ do wypełnienia

Żołnierz zwolniony z czynnej służby, który pozostaje niezdolny do pracy i ubiega się o wypłatę zasiłku chorobowego, może pobrać wzór wniosku w dowolnie wybranej placówce ZUS. Uzupełnianie dokumentów w jednostce terenowej urzędu może jednak zajmować więcej czasu niż alternatywne metody prowadzenia korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ZCZ wzór online

Wniosek ZCZ ZUS może zostać pobrany z Internetu. Oficjalny wzór ZCZ udostępniono na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie może zostać uzupełniony w interaktywnym formularzu i wydrukowany. Istnieje także możliwość wydrukowania pustego druku ZCZ, by wypełnić go długopisem i przesłać pocztą.

Najszybszą metodą przesłania wniosku ZCZ będzie jednak przesłanie dokumentu przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wnioskodawca może zalogować się do posiadanego konta PUE, przejść do odpowiedniej zakładki, uzupełnić druk i przesłać go do urzędu drogą elektroniczną. Ze względu na fakt, że dokumenty podpisuje się wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości, zyskują one taką samą wartość jak fizyczne formularze ZCZ. Wybierając tę metodę komunikacji, odpowiedź urzędu trafi na elektroniczną skrzynkę odbiorczą PUE. 

Jak wypełnić ZCZ ZUS?

Wniosek o zasiłek chorobowy żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej składa się za pomocą formularza ZUS ZCZ

Dokument ZCZ ZUS

I sekcja druku ZCZ ZUS

Pierwsza część formularza ZUS ZCZ to miejsce na wprowadzenie danych identyfikacyjnych żołnierza. Należą do nich numer PESEL, imię, nazwisko, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, a także aktualne dane zamieszkania. Dobrowolnie można wprowadzić numer telefonu oraz adres e-mail, który ułatwi komunikację urzędu z wnioskodawcą.

II część formularza ZCZ

W tej części druku ZUS ZCZ należy wprowadzić dane identyfikacyjne płatnika składek. Wprowadzenie poprawnego numeru NIP, REGON lub imienia i nazwiska jest kluczowe, ponieważ ZUS wystąpi do wskazanego podmiotu o wydanie zaświadczenia Z-3.

III blok dokumentu ZUS ZCZ

Trzecia sekcja formularza ZCZ stanowi miejsce na wskazanie okresu niezdolności do pracy. Należy zaznaczyć również, czy wniosek składa się już po zakończeniu pobierania uposażenia, czy jeszcze w okresie jego pobierania.

IV sekcja druku ZCZ ZUS

Sekcja czwarta ZCZ to oświadczenie wnioskodawcy, w którym wskazuje, czy:

  • posiada ustalone prawo do emerytury lub renty,
  • posiada ustalone prawo do zagranicznej emerytury lub renty,
  • złożył wniosek o emeryturę lub rentę,
  • jest uprawniony do pobierania innych zasiłków,
  • posiada źródło dochodu.

Poniżej podaje się numer rachunku bankowego, na który ZUS będzie przelewać należne świadczenie. Jeżeli nie zostanie wprowadzony, świadczenie zostanie przekazane pocztą na adres zamieszkania wskazany w sekcji pierwszej.

Czytaj więcej:

Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej ZUS ZCZ: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/1618_22+ZCZ_WCAG_do+zapisu.pdf/a682ddb0-d861-b6c0-7887-1cef690c35c1?t=1653394715072

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!