Skip to content

Wniosek ZUS ERSU

Wniosek ZUS ERSU

Co to jest wniosek ZUS ERSU?

Dokument ZUS ERSU to wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Zasiłek znany szerzej pod nazwą Mama 4 plus można uzyskać składając wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument obowiązuje od 1 marca 2019 roku.

Kiedy wypełnia się ERSU ZUS?

Dokument ERSU należy wypełnić, gdy opiekun co najmniej czwórki dzieci stara się o przyznanie mu świadczenia Mama 4+. Celem świadczenia jest udzielenie wsparcia osobom w wieku emerytalnym, które nie mogły podejmować się zatrudnienia ze względu na konieczność wychowywania potomstwa, a obecnie żyją w Polsce na granicy ubóstwa i nie należą im się żadne inne świadczenia.

Kto wypełnia druk ERSU?

W ZUS wniosek Mama 4 plus mogą wypełnić matki co najmniej czworga dzieci, które osiągnęły już wiek emerytalny i nie posiadają środków niezbędnych do życia. W sytuacji gdy matka dzieci zmarła lub porzuciła swoje potomstwo, wniosek może złożyć również ojciec czwórki dzieci w wieku emerytalnym.

Komu należy się świadczenie Mama 4 plus?

Złożenie wniosku ZUS ERSU wszczyna postępowanie w sprawie zasiłku. Sprawa rozpatrywana jest indywidualnie dla każdej osoby ubiegającej się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ponieważ ZUS jest zobowiązany do przeprowadzenia badań dotyczących sytuacji finansowej rodziny. Pozytywne rozpatrzenie sprawy skutkuje wydaniem decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia Mama 4 plus.

Kiedy ZUS może odmówić rodzicielskiego świadczenie uzupełniającego?

Po złożeniu wniosku ERSU decyzja Prezesa ZUS może być także negatywna. Świadczenie Mama 4+ nie zostanie przyznane, jeżeli:

  • wnioskodawca ma prawo do emerytury lub renty w wysokości większej niż najniższa emerytura,
  • opiekun dzieci jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  • wnioskodawca utracił na drodze sądowej władzę rodzicielską lub ograniczył ją przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej,
  • wnioskodawca długotrwale zaprzestał wychowywania dzieci.

Formularz ZUS ERSU do wypełnienia

W przypadku ZUS ERSU wniosek do wypełnienia może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każdy urząd wyposażony jest w zestaw czystych formularzy, dlatego klienci nie muszą martwić się o dostępność druku. Przygotowanie dokumentu we własnym zakresie przyśpieszy jednak proces rozwiązywania spraw w urzędzie. Z tego względu warto pobrać druk ZUS ERSU online. W Internecie dostępny jest zarówno zwykły dokument, jak i interaktywny formularz PDF. Jeżeli interesant posiada konto na PUE, może przesłać ERSU drogą elektroniczną.   

Wzór ZUS ERSU online

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku ERSU z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wystarczy zalogować się do usługi, odnaleźć odpowiedni dokument i uzupełnić pola poprawnymi danymi. Po weryfikacji poprawności danych, pozostaje już tylko podpisać dokument za pomocą ePUAP lub innych metod weryfikacji tożsamości i przesłać druk do urzędu. 

Jak wypełnić ZUS ERSU?

Wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające składa się za pośrednictwem formularza ZUS ERSU. Sprawdź wzór formularza:

Druk ERSU ZUS

Aby uzyskać świadczenie ZUS Mama 4 plus wniosek należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Wszelkie nieprawidłowości zostaną wykazane w czasie badania sprawy przez urząd, a celowe wprowadzanie ZUS w błąd może wiązać się z konsekwencjami karnymi. 

I sekcja formularza ERSU ZUS

W pierwszej części dokumentu ERSU wnioskodawca powinien uzupełnić wszystkie dane osobiste i adresowe, a także dodatkowe dane dotyczące ojca dzieci i swojego obywatelstwa. Warunkiem niezbędnym do spełnienia w kontekście świadczenia Mama 4+ jest zamieszkania na terenie Polski, dlatego należy podać adres zameldowania na pobyt stały w Polsce. Jeżeli różni się od aktualnego adresu zamieszkania należy zawrzeć taką informację w odpowiedniej sekcji i udostępnić dodatkowe dane adresowe. Wnioskodawca może podać także inny adres przeznaczony wyłącznie do korespondencji. 

II część druku ZUS ERSU

W drugiej części druku ERSU wnioskodawca przedstawia zakres składanego wniosku, czyli przedstawia urzędowi swoją sytuację. Jeżeli zostały mu przyznane świadczenia emerytalne, rentowe lub pielęgnacyjne należy wykazać to w składanym dokumencie. 

III sekcja formularza ERSU

Trzecia część formularza ERSU ZUS służy do wskazania miejsca, na które wnioskodawca chciałby otrzymywać przyznane środki z zasiłku Mama 4+. Jeżeli preferowaną metodą ma być przelew bankowy, należy wskazać numer rachunku na który będą trafiać środki. Pieniądze mogą być też przekazywane drogą pocztową na jeden ze wskazanych adresów.

IV część druku ZUS ERSU

W tej sekcji formularza wnioskodawca może udzielić dodatkowych informacji, które mają znaczenie w kontekście przyznania świadczenia. Ponieważ każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, dodatkowe informacje mogą okazać się kluczowe. W tej sekcji należy przedstawić również liczbę dołączonych dokumentów. Formularz należy opatrzeć datą i podpisem wnioskodawcy.  

Czytaj więcej:

ZUS ERSU Wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERSU_do_zapisu.pdf/cb48967d-e9c3-0d08-932c-b300cb3b55b2?t=1644844724398

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!