Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ENS

Druk ZUS ENS

Co to jest wniosek ENS?

Druk ENS ZUS to wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych. Formularz należy złożyć w sytuacji, gdy osoba ubiega się o uzyskanie niewypłacone świadczenia emerytalne lub rentowe należne zmarłemu do dnia śmierci. Takie świadczenia należą się członkom rodziny, dlatego wymagane będzie określenie we wniosku stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. Znaczenie ma także fakt, czy świadczenie zostało już przyznane, czy zmarły dopiero ubiegał się o jego przyznanie. W obu przypadkach uzyskanie środków z ZUS jest możliwe.

Złożenie formularza skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wypłacenia wnioskodawcy niezrealizowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Środki mogą być przekazywane na rachunek w Polsce lub za granicą. W tej sprawie zostanie wydana odpowiednia decyzja. Od wypłaconych świadczeń ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, gdy roczne dochodu nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku. W przypadku przekroczenia tych wartości do urzędu skarbowego zostanie odprowadzony podatek w wysokości 17%. 

Kiedy składa się formularz ENS?

Wniosek ENS należy złożyć po śmierci osoby, której nie zostały wypłacone należne świadczenia ZUS. Na złożenie dokumentu członkowie rodziny mają 12 miesięcy od dnia śmierci osoby uprawnionej do świadczeń. W sprawie wątku, jakim jest niezrealizowane świadczenie ZUS druk, który należy złożyć to właśnie formularz ENS. Trzeba jednak dołączyć odpowiednią ilość załączników.

Jakie dokumenty do wniosku ENS?

Dokumenty, na podstawie których ustalone zostanie prawo do pobierania niezrealizowanych świadczeń to:

  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpis aktu urodzenia,
  • oświadczenie lub inny dokument potwierdzający prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Kto wypełnia druk ENS ZUS?

Wniosek ZUS ENS powinien zostać uzupełniony przez osoby spokrewnione ze zmarłym, któremu należały się świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znaczenie może mieć fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Kto może ubiegać się o niezrealizowane świadczenia ZUS?

Za pomocą formularza ENS o wypłatę dodatkowych środków mogą ubiegać się:

  • małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły prowadził gospodarstwo domowe,
  • małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego,
  • inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej, którzy pozostawali na utrzymaniu osoby zmarłej.

Jak złożyć druk ENS ZUS?

Dokument może zostać złożony w dowolnie wybranej placówce ZUS. Rozpatrzenie nastąpi jednak w placówce obsługującej świadczenie zmarłego. Istnieje możliwość przesłania druku elektronicznie, ale załączniki należy dostarczyć w oryginale pocztą lub w wybranej jednostce terenowej. Do prowadzenia korespondencji z urzędem można również wyznaczyć pełnomocnika.

Wniosek ENS elektronicznie

Aktualny wzór formularza ENS dostępny jest na oficjalnej witrynie ZUS. Zainteresowane podmioty mogą  przejść do odpowiedniej zakładki i wyświetlić dokument w przeglądarce. Istnieje możliwość uzupełnienia jego pól w sposób interaktywny i późniejszego wydrukowania. Wymaga to jednak złożenia osobistego podpisu na dokumencie i przesłania wniosku wraz z załącznikami pocztą. 

ENS przez PUE

Osoby posiadające konto na PUE ZUS mają możliwość złożenia formularza całkowicie elektronicznie. Wystarczy wygenerować dokument, uzupełnić jego pola krok po kroku i podpisać z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. Trzeba również pamiętać o przesłaniu do urzędu oryginału załączników. 

Jak wypełnić druk ZUS ENS?

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych składa się z wykorzystaniem formularza ENS:

Dokument ZUS ENS

Zobacz więcej:

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS ENS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ENS+%2B+Informacja.pdf/8b060bbe-3567-1283-c14f-e55647761839

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!