Skip to content

Oświadczenie ZUS UE-2

Formularz ZUS UE-2

Co to jest oświadczenie ZUS UE-2?

Formularz UE-2 to oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. W przeciwieństwie do druku UE-1 za pomocą tego oświadczenia nie można zgłosić innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Wykorzystując druk UE-2 ZUS można zmienić także podane wcześniej dane. Jeżeli są to dane identyfikacyjne, należy podać również wykorzystywane wcześniej imię, nazwisko, dokument tożsamości i PESEL.

Kto składa dokument UE-2 ZUS?

Druk UE-2 pozwala objąć ubezpieczeniem emerytalnym osoby, które nie mają innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz sprawują opiekę nad dzieckiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy nie mogą posiadać także ustalonego prawa do pobierania emerytury lub renty. W przypadku gdy interesant nie spełnia warunków do objęcia go ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym po nieprzerwanym okresie 6 miesięcy opłacania składek, może skorzystać z formularza UE-2. Nie można jednak zapomnieć o fakcie, że ubezpieczenie nie obejmie wnioskodawcy jeżeli drugi rodzic ma ubezpieczenie społeczne z tytułu:

  • pozostawania na urlopie wychowawczym,
  • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Kiedy składa się oświadczenie UE-2 ZUS?

Formularz należy złożyć przed rozpoczęciem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. We wniosku znajduje się odpowiednie pole umożliwiające określenie początku i końca okresu opieki. Rodzic może podlegać ubezpieczeniom przez okres 3 lat sprawowania opieki w kilku częściach, do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku 6 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres zostaje przedłużony do 6 lat, dopóki nie osiągnie ono 18 roku życia.

Formularz UE-2 ZUS do wypełnienia

Aktualny wzór oświadczenia UE-2 może zostać pobrany w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Aby złożyć wniosek, wystarczy udać się z wizytą do najbliższego oddziału urzędu. Na miejscu interesant otrzyma czysty wzór dokumentu, który po wypełnieniu złoży w odpowiednim okienku. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości udać się do placówki, warto rozważyć inne metody prowadzenia korespondencji z ZUS.

Formularz UE-2 ZUS elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na oficjalnej witrynie urzędu wzór dokumentu UE-2 w postaci pliku PDF. Dzięki temu formularz może zostać uzupełniony w przeglądarce lub innym programie do edycji dokumentów, a następnie wydrukowany. Po złożeniu podpisu na uzupełnionym druku UE-2 oświadczenie może zostać przesłane do ZUS pocztą.

Jak wypełnić UE-2 ZUS?

Oświadczenia/zmiany oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu dokonuje się z wykorzystaniem druku ZUS UE-2:

Wzór UE-2 ZUS

I sekcja druku ZUS UE-2

W pierwszej części dokumentu UE-2 wnioskodawca określa swoje dane osobowe. Obowiązkowo należy wprowadzić numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

II część formularza UE-2

Jeżeli wniosek ma służyć do zmiany zgłoszonych uprzednio danych, należy uzupełnić sekcję drugą. Podaje się w niej poprzednie dane, zanim uległy zmianie.

III blok dokumentu UE-2 ZUS

Trzecia część druku UE-2 to miejsce na wprowadzenie danych dziecka. Opiekun określa jego imię, nazwisko i datę urodzenia. 3-letni okres sprawowania opieki przysługuje na każde dziecko.

IV część oświadczenia UE-2

W czwartej sekcji druku UE-2 wprowadza się dodatkowe informacje dotyczące ostatniego okresu ubezpieczenia oraz jego tytułu. Wnioskodawca określa również dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku, gdy drugi rodzin jest zgłoszony do ubezpieczeń lub przebywa na urlopie wychowawczym, należy wskazać taką informację w czwartej części formularza UE-2.

V sekcja dokumentu ZUS UE-2

Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Zaznacza więc obowiązkowo, że jest to jeden z załączników. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, należy dołączyć również stosowny dokument orzekający o jego niepełnosprawności.

Zobacz więcej:

Oświadczenie / zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu ZUS UE-2 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/UE-2_edytowalny+_18.09.2017.pdf/daafc867-7c61-4586-a5a1-6b6dc8e6c7ff?t=1548237040004

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!