Skip to content

Wyszukaj informacje:

Oświadczenie ZUS EROP

Formularz ZUS EROP

Co to jest formularz EROP ZUS?

Dokument EROP to oświadczenie o osiąganiu przychodu. Formularz należy złożyć w sytuacji, gdy osobę ubezpieczoną w ZUS obejmuje obowiązek powiadamiania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganiu przychodu. Dzieje się tak, gdy urząd wypłaca świadczenie, które zależne jest od wysokości zarobków. Dotyczy to więc osób uprawnionych do pobierania:

Formularz służy również do informowania urzędu o zamiarze osiągania przychodu w wysokości różniącej się od tej zgłoszonej poprzednim razem. Wyjątek w obowiązku składania oświadczenia EROP stanowi sytuacja, gdy osoba pobierająca dane świadczenie przekroczyła już powszechny wiek emerytalny.

Kto wypełnia druk EROP?

Formularz EROP składany jest przez wybraną grupę klientów ZUS, którzy pobierają świadczenia zależne od zarobków. Nawet jeżeli jeszcze nie podjęli się pracy zarobkowej, ale planują osiągać większy przychód, powinni poinformować urząd o swoim zamiarze. Do obowiązków wnioskodawcy należy określenie, czy nowa kwota zarobków:

 • nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia pobieranych świadczeń (zarobki niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),
 • spowoduje zmniejszenie świadczeń (zarobki wyższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie większe niż 130%),
 • spowoduje całkowite zawieszenie świadczeń (zarobki wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Kiedy składa się formularz ZUS EROP?

Kiedy rencista ma zgłosić do ZUS, że pracuje? Oświadczenie EROP należy złożyć w momencie osiągnięcia zarobku w wysokości innej niż zgłoszonej uprzednio w instytucji ubezpieczeniowej. Warto przesłać dokument bezpośrednio po podjęciu się nowej pracy zarobkowej, gdy znana jest ustalona z pracodawcą kwota przychodu. Formularz może zostać złożony także wtedy, gdy świadczeniobiorca dopiero zamierza osiągać przychód.

Druk EROP do wypełnienia

Oświadczenie o osiąganiu przychodu składa się z wykorzystaniem formularza EROP. Dokument może zostać pobrany w dowolnie wybranym oddziale ZUS. Udając się z osobistą wizytą do placówki, wystarczy odebrać druk w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć go w urzędzie.

Formularz ZUS EROP elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił formularz EROP do pobrania na swojej stronie internetowej. Podmioty zainteresowane złożeniem dokumentu mogą uzupełnić pola formularza EROP w przeglądarce lub innym programie do edycji plików PDF. Następnie należy wydrukować uzupełniony dokument i podpisać. Na koniec pozostaje już tylko przesłać druk pocztą. 

ZUS EROP przez PUE

Posiadacze aktywnego konta na Platformie Usług Elektronicznych mogą prowadzić korespondencję z urzędem bez wychodzenia z domu. Jednym z dostępnych do uzupełnienia formularzy jest właśnie druk EROP. Aby przesłać go do systemu informatycznego ZUS, wystarczy przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie formularza, uzupełnić pola dokumentu i podpisać go z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić oświadczenie EROP?

Wzór ZUS EROP

I część druku EROP

Pierwsza sekcja dokumentu służy do określenia danych osobowych i adresowych wnioskodawcy. Należy wprowadzić adres przekazany do ZUS jako do korespondencji. Jeżeli znajduje się on poza granicami Polski, trzeba podać również nazwę państwa.

II sekcja dokumentu

W tym bloku wnioskodawca określa dane dotyczące pobieranego świadczenia, takie jak placówka ZUS, która je wypłaca oraz numer. 

III blok formularza ZUS EROP

Część trzecia to miejsce na złożenie oświadczeń wnioskodawcy. W zależności od indywidualnej sytuacji wniosek może służyć do informowania urzędu o osiąganiu przychodu z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 • pracy nakładczej, 
 • pracy poza granicami Polski,
 • pełnienia służby mundurowej,
 • pracy na podstawie umowy zlecenia,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pracy wykonywanej w spółdzielni produkcyjnej,
 • wykonywania pracy na podstawie skierowania,
 • pobierania stypendium lub uposażenia,
 • pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
 • innej pracy zarobkowej.

Jeżeli wnioskodawca zamierza osiągać przychody w innej wysokości, niż uprzednio zadeklarował, musi określić w jaki sposób wpłynie to na wysokość pobieranych świadczeń. 

W przypadku gdy pobieranym świadczeniem jest renta z tytułu niezdolności do pracy ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, a dodatkowo występuje zbieg wypłacania świadczenia z prawem do emerytury, renty lub uposażenia, należy uzupełnić sekcję oznaczoną liczbą 3. Wnioskodawca określa, że ze względu na złożone oświadczenie o osiąganiu przychodu i brak prawa do pobierania świadczeń w zbiegu oraz obowiązek dokonywania wyboru jednego świadczenia, chce pobierać wskazane przez siebie świadczenie. ZUS przewidział 6 możliwych do uzyskania w tej sytuacji świadczeń:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem przy pracy,
 • emerytura,
 • renta z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy wywołanej chorobą zawodową,
 • emerytura przyznana przez inny organ rentowy niż ZUS,
 • uposażenie w stanie spoczynku.

IV część druku

W tej sekcji wnioskodawca określa, w jaki sposób chce otrzymać odpowiedź urzędu na złożony wniosek.

Zobacz więcej:

Oświadczenie o osiąganiu przychodu EROP do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/0/EROP+plus+Informacja_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/83fef8f9-acbb-d34b-07c3-4403ab03ccd9?t=1657785557463

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!