Skip to content

Formularz ZUS Z-15B

Wniosek ZUS Z-15B

Co to jest wniosek Z-15B ZUS?

Formularz Z-15B ZUS to wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokument Z-15B wykorzystywany jest w sytuacji ubiegania się o przyznanie świadczenia w postaci zasiłku opiekuńczego, który przysługuje w za sprawowanie opieki nad członkiem rodziny innym niż dziecko do 8 lat. Za członków rodziny uznaje się rodzica dziecka, małżonka, rodzica wnioskodawcy, rodzeństwo, ojczyma, macochę, rodzica adopcyjnego, teściów, dziadków oraz wnuki.

Kiedy wypełnia się ZUS Z-15B?

Dokument jest obowiązkowym wnioskiem, który należy złożyć w sytuacji ubiegania się o zasiłek opiekuńczy za członka rodziny innego niż dziecko. Formularz Z-15B służy do ustalenia w jakim okresie ubezpieczony ma prawo do pobierania zasiłku. Podaje się także okoliczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, takie jak pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym. Do obowiązków wnioskodawcy należy też określenie stopnia pokrewieństwa między nim a osobą wymagającą opieki. 

Kto wypełnia druk Z-15B ZUS?

Formularz Z-15B uzupełnia osobiście osoba ubiegająca się o przyznanie jej zasiłku opiekuńczego. Dokument może złożyć wyznaczony pełnomocnik, ale wymaga to złożenia dodatkowego formularza potwierdzającego fakt udzielenia mu pełnomocnictwa. We wniosku podaje się także dane identyfikacyjne płatnika składek, dlatego osoby zatrudnione przed rozpoczęciem wypełniania druku powinny skonsultować się z pracodawcą. 

Formularz ZUS Z-15B do wypełnienia

Aktualny formularz Z-15B może zostać pobrany w każdej placówce urzędu. Jednostki terenowe ZUS posiadają wiele czystych kopii wszystkich dostępnych druków. Istnieje także możliwość pobrania druku Z-15B z Internetu. Wystarczy przejść na oficjalną stronę ZUS by zapoznać się z wzorem formularza. Dokument może zostać wydrukowany i uzupełniony ręcznie. Alternatywną metodą jest uzupełnienie formularza w formie elektronicznej i wydrukowanie dopiero po wpisaniu najważniejszych danych.

ZUS Z-15B wzór wypełnienia online

Wzór dokumentu Z-15B może zostać wypełniony także na Platformie Usług Elektronicznych. Osoby posiadające konto w usłudze powinny rozważyć prowadzenie elektronicznej korespondencji z urzędem. To najszybsza metoda uzyskania odpowiedzi ZUS. Jeżeli urząd podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, to właśnie tam wnioskodawca otrzyma odpowiedź zwrotną. Z tego względu warto regularnie odwiedzać swój profil PUE.

Jak wypełnić druk ZUS Z-15b?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny składa się za pośrednictwem druku Z-15B ZUS:

Dokument ZUS Z-15B

I sekcja formularza ZUS Z-15B

Pierwsza część dokumentu stanowi miejsce na dane identyfikacyjne wnioskodawcy. Należy podać przede wszystkim numer PESEL, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

II część druku Z-15B ZUS

W tej sekcji dokumentu należy wprowadzić dane płatnika składek, które umożliwią jego identyfikację. Zalicza się do nich numer NIP, REGON oraz PESEL. Wnioskodawca wprowadza także nazwę firmy lub imię i nazwisko płatnika składek.

III sekcja dokumentu ZUS Z-15B

Trzecia część druku Z-15B to miejsce na wprowadzenie rachunku bankowego. Na podany numer ZUS przekaże należne świadczenie. W tej części trzeba podać również okres, za który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w formie daty od-do. Jeżeli wydano zwolnienie e-ZLA, należy podać serię i numer zwolnienia.

IV część druku Z-15B

W tym bloku dokumentu należy wprowadzić dane osoby, nad którą będzie sprawowana opieka. Wnioskodawca powinien określić także stopień pokrewieństwa. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych uzupełnia się sekcję oświadczeń. Dotyczy ona okoliczności sprawowania opieki nad daną osobą oraz uprzednio przydzielonych świadczeń.

V blok wniosku Z-15B ZUS

Część piąta dokumentu to miejsce na wprowadzenie danych małżonka wnioskodawcy lub innego członka rodziny. We wniosku należy wskazać, czy osoba otrzymała w tym roku zasiłek opiekuńczy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. Jeżeli tak, we wniosku należy zawrzeć liczbę dni wykorzystanych z tytułu tego zasiłku. W zależności od okoliczności konieczne może też okazać się wprowadzenie innych danych.

Czytaj więcej:

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/Z-15B_do+wype%C5%82nienia+i+wyduku.pdf/23d58ec5-a199-4d52-a4e7-b1033a4a6bbf?t=1656331547185

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!