Skip to content

Formularz ZUS ERU

Formularz ZUS ERU

Co to jest oświadczenie ERU ZUS?

Formularz ZUS ERU to oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Dokument stanowi integralną część procesu ubiegania się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wnioskodawca, który nie dołączy oświadczenia ERU do zestawu wymaganych dokumentów, zostanie poproszony o dołączenie go w terminie wskazanym przez ZUS. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony. 

Kiedy wypełnia się ZUS ERU?

ZUS ERU wypełnia się w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia należnego z programu Mama 4 plus. Złożenie oświadczenia ERU z poprawnymi danymi stanowi podstawę przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jest to zasiłek dla osób w wieku emerytalnym, które ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi nie odłożyły na koncie ZUS składek upoważniających do wypłaty minimalnej emerytury lub renty.

Kto wypełnia druk ERU ZUS?

Formularz ZUS ERU powinien zostać wypełniony przez osobę ubiegającą się o przyznanie jej rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub jej pełnomocnika. Może to być zarówno matka co najmniej czworga dzieci, jak i ich ojciec (w przypadku gdy wychowuje dzieci samodzielnie ze względu na fakt, że ich matka zmarła lub porzuciła swoje potomstwo).

Formularz ZUS ERU do wypełnienia

Aktualny wzór formularza ERU ZUS może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Wszystkie jednostki terenowe urzędu są wyposażone w wiele kopii czystych formularzy. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody pobrania dokumentu ERU do wypełnienia. Wzór druku ERU został udostępniony na oficjalnej stronie ZUS, gdzie skąd może zostać wydrukowany i uzupełniony jeszcze przed wizytą w urzędzie. Warto rozważyć także prowadzenie korespondencji z urzędem przez portal PUE.

ZUS ERU wzór online

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą prowadzić korespondencję z urzędem bez wykorzystania fizycznych kopii formularzy. Wystarczy zalogować się do usługi, przejść do sekcji odpowiadającej za generowanie i przesyłanie druków i poprawnie uzupełnić wszystkie pola wybranego dokumentu. Warto pamiętać, że dokument opatrywany jest elektronicznym podpisem stanowiącym potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy. W ten sposób dokument zyskuje taką samą wagę, jak formularz składany osobiście lub pocztą w placówce urzędu. 

Jak wypełnić druk ZUS ERU?

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ZUS składa się za pośrednictwem formularza ERU ZUS:

Dokument ZUS ERU

Oświadczenie ERU ZUS składa się z ośmiu stron, na których wnioskodawcy ubiegający się o środki z programu Mama 4+ przedstawiają swoją sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną. Poprawne uzupełnienie każdej sekcji pozwoli uzyskać rodzinne świadczenie uzupełniające.

I część druku ZUS ERU

Formularz ERU rozpoczyna się od sekcji, w której wnioskodawca wprowadza swoje dane identyfikacyjne. Aby oświadczenie mogło być zaakceptowane, należy wprowadzić numer PESEL, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Dobrowolnym polem jest natomiast miejsce na podanie numeru telefonu.

II sekcja formularza ERU ZUS

W drugiej części formularza ZUS ERU należy podać najważniejsze informacje, które zdecydują o tym, jak zostanie rozpatrzony wniosek. W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien wskazać liczbę dzieci, które urodził. Następnie należy wskazać liczbę wychowanych dzieci. Jeżeli wnioskodawca przebywał w areszcie śledczym, należy wskazać okresy, w których doszło do takiej sytuacji. We wniosku ERU należy podać także informację, czy posiada się okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Świadczenie przyznawane jest tylko i wyłącznie osobom mieszkającym na terenie Polski, więc w oświadczeniu należy wykazać potwierdzenie takiego faktu.  

III blok dokumentu ERU ZUS

W trzeciej części formularza ZUS ERU podaje się okresy przerw w wychowywaniu dzieci wraz z przyczynami. Jeżeli takich przerw nie było, pola należy pozostawić puste.

IV część druku ERU ZUS

W części czwartej ojcowie składający wniosek udzielają dodatkowych informacji dotyczących okoliczności samotnego wychowywania przez nich dzieci. Jeżeli ojciec samotnie wychowuje co najmniej czworo dzieci ze względu na śmierć matki, należy podać datę jej zgonu. W przypadku gdy matka porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania, należy wprowadzić odpowiednie okresy. W każdym przypadku wymagane jest także podanie imienia i nazwiska matki oraz dzieci, których dotyczy wniosek. 

Jeżeli ojciec wychowuje też dzieci z innego związku, powinien uzupełnić drugą, bliźniaczą sekcję. Punkt drugi sekcji czwartej służy do określenia okoliczności przerwania wychowywania dzieci przez matkę, z którą wcześniej ojciec pozostawał w relacji. 

Sekcja V dokumentu ZUS ERU

Piąta część druku ZUS ERU uzupełniana jest przez osoby, które nie są obywatelami polski, ale mają prawo do pobierania rodzinnego świadczenia uzupełniającego. Określają w niej okoliczności swojego pobytu. 

VI część druku ERU ZUS

Ważną częścią formularza ZUS ERU jest sekcja szósta, w której przedstawia się sytuację materialną wnioskodawcy. Jeżeli interesant posiada:

  • ustalone prawo do emerytury lub renty,
  • dochody podlegające opodatkowaniu,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • gospodarstwo rolne,

powinien zawrzeć taką informację w oświadczeniu.

Część VII formularza ERU

W części siódmej oświadczenia ERU umieszcza się dane identyfikacyjne dzieci, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL i data urodzenia. Formularz posiada 10 pól do wprowadzenia takich danych. W ostatniej sekcji należy podać także dodatkowe informacje, które mogą dotyczyć adopcji lub zgonu jednego z wymienionych dzieci lub pozbawienia praw rodzicielskich. Na końcu podaje się liczbę załączonych dokumentów, a oświadczenie należy opatrzyć datą i podpisem wnioskodawcy. 

Czytaj więcej:

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ZUS: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERU_RODO/1bc0aa26-8bad-d9a9-eb0d-a89746e8a4cd

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!