Skip to content

Deklaracja ZUS DRA cz. II

ZUS DRA cz. II formularz

Co to jest ZUS DRA cz. II?

Formularz ZUS DRA cz. II to deklaracja rozliczeniowa dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na niewielką skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki tylko i wyłącznie za siebie. W przeciwieństwie do podstawowej deklaracji ZUS DRA, część druga to raport składany tylko raz w roku.

Kto wypełnia formularz DRA cz. II ZUS?

Druk DRA cz.II składają przedsiębiorcy opłacający ZUS uzależniony od przychodu. Formularz może zostać uzupełniony przez płatnika składek osobiście, albo z pomocą pełnomocnika. W przypadku dokumentu ZUS DRA cz. II kto składa formularz w placówce urzędu nie ma większego znaczenia. Kluczowe będzie jednak wprowadzenie poprawnych danych i dotrzymanie odpowiedniego terminu.

Kiedy składa się deklarację DRA cz. II?

Dokumenty należy złożyć za styczeń danego roku lub za pierwszy miesiąc, od którego przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą. Formularz DRA cz. 2 dołącza się do kompletu innych dokumentów rozliczeniowych każdego roku, ponieważ ustalana jest wtedy nowa podstawa.

W przypadku formularza ZUS DRA cz. II termin złożenia obowiązuje do 10 dnia miesiąca w sytuacji, gdy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie. Nie można zapominać, że płatnik składa tylko jeden formularz DRA cz. II w ciągu roku.

Brak dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA cz. II to sytuacja, w której przedsiębiorca nie dostarczył na czas wymaganego druku. Taką informację może wygenerować również program Płatnik, gdy wprowadzone dane nie zgadzają się z oczekiwanymi przez system. Problem z brakującą dokumentacją należy rozwiązać jak najszybciej. 

Formularz DRA cz. II ZUS do wypełnienia

Aktualny wzór formularza DRA cz.II może zostać pobrany w każdej placówce urzędu. Każdy oddział ZUS posiada liczne kopie czystych wzorów formularza DRA cz. II, dlatego przedsiębiorcy nie muszą przejmować się dostępnością dokumentu. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił wzór dokumentu DRA cz. II w postaci elektronicznej. Wystarczy przejść do oficjalnej strony urzędu (lub skorzystać z odnośnika w portalu zus-info.pl), wypełnić ZUS DRA cz.II PDF i wydrukować. Tak przygotowany dokument trzeba będzie jednak podpisać własnoręcznie. Następnie pozostaje już tylko przesłać formularz pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS.

ZUS DRA cz. II elektronicznie

Czy można złożyć drugą część ZUS DRA przez Internet? Płatnicy składek mają możliwość przesłania deklaracji rozliczeniowej z wykorzystaniem programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik dostępnej przez Platformę Usług Elektronicznych.

Jak złożyć deklarację ZUS DRA cz. II przez PUE? Przedsiębiorca powinien zalogować się na swój profil w usłudze, skąd uzyska dostęp do aplikacji ePłatnik. Następnie należy przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie dokumentu ZUS DRA cz. II, uzupełnić pola formularza i podpisać z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. Tak przygotowana deklaracja ma identyczną wagę, co fizyczny druk ZUS DRA cz.II.

Jak wypełnić DRA cz. II ZUS?

Roczna deklaracja rozliczeniowa dla osoby fizyczne wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki tylko za siebie, składana jest za pośrednictwem formularza ZUS DRA cz. II:

Formularz ZUS DRA cz. II

I sekcja dokumentu ZUS DRA cz. II

W pierwszej części formularza przedsiębiorca wprowadza dane organizacyjne, takie jak:

  • identyfikator deklaracji (numer dokumentu) w polu numer 01,
  • rok, na który ustalono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w polu numer 02,
  • znak i numer decyzji pokontrolnej w polu numer 05.

Pola o numerach 03 oraz 04 uzupełniane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu dokumentu. Płatnik składek nie powinien ich uzupełniać.

II blok formularza DRA cz. II

W części drugiej wprowadzane są dane identyfikacyjne płatnika składek. Zalicza się do nich numer NIP, REGON, PESEL, a także serię i numer dokumentu tożsamości. Płatnik przedstawia urzędowi również swoje imię, nazwisko i datę urodzenia.

III cześć formularza ZUS DRA cz. II

Trzecia sekcja dokumentu ZUS DRA cz. II to miejsce na wprowadzenie danych dotyczących przychodu i dochodu z działalności za ubiegły rok. Wprowadzić należy również kwotę podstawy wymiaru składek ustaloną przez płatnika na dany rok.

  • W polu 01 należy podać przychód z działalności gospodarczej,
  • W polu 02 określa się podstawę wymiaru składek,
  • W polu 03 podaje się dochód z działalności gospodarczej.

IV sekcja deklaracji DRA cz. II 

Czwarta sekcja służy do wprowadzenia informacji o przychodzie i dochodzie w zależności od obowiązującej formy opodatkowania. Pola o numerach 01 i 02 uzupełnia się w przypadku, gdy płatnik rozlicza się z wykorzystaniem karty podatkowej. Przedstawione w nich dane reprezentują odpowiednio:

  • 01 – kwotę przychodu z karty podatkowej za ubiegły rok,
  • 02 – kwotę dochodu zawartą w karcie podatkowej.

W polu 03 określa się kwotę przychodu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pole 04 to z kolei miejsce na podanie kwoty z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli płatnik składek rozlicza się na zasadach ogólnych, uzupełnia pola 05 i 06.

V blok druku DRA cz. II

Ostatnia sekcja formularza ZUS DRA cz. II to oświadczenie płatnika, że udostępnione przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Należy umieścić także osobisty podpis.

Zobacz więcej:

Deklaracja rozliczeniowa DRA cz. II dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, korzystającej z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i płacącej składki tylko i wyłącznie za siebie: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS+DRA+-+cz.+II.pdf/55c4d976-5321-cd51-de01-f9df90da0753?t=1595941262074

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!