Skip to content

Wniosek ZUS Z-12

Formularz ZUS Z-12

Co to jest formularz Z-12?

Dokument Z-12 ZUS to wniosek o zasiłek pogrzebowy. Dodatkowe środki z urzędu przysługują osobom, które pokryły koszty pogrzebu i spełniły kilka dodatkowych warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie określa jakie kryteria muszą zostać spełnione, by wypłata zasiłku pogrzebowego stała się możliwa.

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest członkom rodziny lub innym podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej grupy zaliczają się między innymi osoby ubezpieczone, emeryci i renciści. Fundusze zostaną wypłacone w wysokości nie większej niż 4 000 zł.

Sprawdź wszystkie zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego.

Kto wypełnia druk Z-12 ZUS?

Formularz Z-12 może zostać złożony przez podmiot uprawniony do otrzymania zasiłku pogrzebowego, o ile pokrył on koszty pogrzebu klienta ZUS. Zasiłek przysługuje przede wszystkim:

  • członkowi rodziny (małżonkowi, rodzicom, opiekunom, dzieciom, rodzeństwu, dziadkom, wnukom),
  • pracodawcy,
  • gminie, 
  • powiatowi,
  • domowi pomocy społecznej, 
  • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
  • osobie obcej.

Jeżeli nie ma możliwości, by złożyć taki dokument osobiście, osoba uprawniona do otrzymania świadczenia może skorzystać z pomocy wyznaczonego pełnomocnika. Do złożenia wniosku można upoważnić również zakład pogrzebowy.

Kiedy składa się wniosek ZUS Z-12?

Druk Z-12 należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, za którą przysługuje zasiłek. Jeżeli miały miejsce okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu, na przykład ze względu na późniejsze odnalezienie zwłok, obowiązuje termin 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Wymagane będą jednak dodatkowe dokumenty potwierdzające wyjątkową sytuację, takie jak zaświadczenie prokuratury lub policji. ZUS przekaże należne środki w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Druk Z-12 do wypełnienia

Aktualny wzór dokumentu Z-12 może zostać pobrany w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decydując się na osobistą wizytę, należy uzyskać dokument w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć druk. Czasami zdarza się jednak, że osobista wizyta w placówce nie jest aktualnie możliwa. W takiej sytuacji warto rozważyć alternatywne metody prowadzenia korespondencji z urzędem.

Wniosek ZUS Z-12 elektronicznie

Osoby zainteresowane uzyskaniem zasiłku pogrzebowego mogą pobrać druk Z-12 przez Internet. ZUS udostępnił formularz Z-12 w postaci pliku PDF do uzupełnienia. Wystarczy przejść na oficjalną witrynę urzędu, odnaleźć dokument i uzupełnić jego pola w przeglądarce. Kolejnym krokiem będzie wydrukowanie formularza i złożenie osobistego podpisu. W takiej postaci druk może być przesłany do ZUS pocztą. 

ZUS Z-12 przez PUE

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą złożyć Z-12 elektronicznie. W tym celu należy zalogować się do systemu, wygenerować dokument z odpowiednimi danymi i przesłać go do ZUS. Wymaga to jednak wykorzystania elektronicznych metod poświadczania tożsamości. Złożenie dokumentu przez PUE gwarantuje uzyskanie odpowiedzi urzędu w najszybszy możliwy sposób.

ZUS Z-12 jak wypełnić druk?
Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się za pośrednictwem druku Z-12:

Wzór Z-12 ZUS

I część formularza Z-12

W pierwszej sekcji dokumentu należy wprowadzić dane osoby zmarłej umożliwiające jej identyfikację. Zalicza się do nich numer PESEL, imię, nazwisko, data i miejsce zgonu oraz dokument tożsamości.

II sekcja druku ZUS Z-12

W tej części dokumentu należy określić, czy osoba zmarła do dnia śmierci pobierała świadczenia ZUS lub była objęta ubezpieczeniami. Należy określić także, czy była członkiem rodziny wnioskodawcy.

III blok dokumentu

Sekcja trzecia stanowi miejsce na określenie adresu zamieszkania wnioskodawcy i adresu do korespondencji, jeżeli różni się on od pierwszego adresu.

IV część druku

W przypadku gdy zmarły nie pobierał świadczeń ani nie podlegał ubezpieczeniom, wnioskodawca uzupełnia sekcję czwartą. Określa w niej, czy sama pobiera świadczenia lub jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. 

V sekcja dokumentu Z-12

Jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna, należy uzupełnić część piątą dokumentu Z-12. Znajduje się w niej miejsce na dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek, na przykład numer NIP, REGON czy PESEL i imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców). Określa się również adres.

VI blok formularza Z-12 ZUS

Ostatnia część dokumentu Z-12 to oświadczenie wnioskodawcy, w którym zgłasza fakt pokrycia kosztów pogrzebu w całości lub w części. Podaje się również informacje na temat tego, czy zasiłek pogrzebowy nie został już wypłacony z innego tytułu. Następnie wnioskodawca określa metodę przekazania należnych środków – na rachunek bankowy lub wskazany wcześniej adres.

Zobacz więcej:

Wniosek o zasiłek pogrzebowy Z-12 ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/Z-12_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/c30d47cf-0864-3ae8-6437-45fc350c9703?t=1654867385120

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 9

Brak głosów - oceń jako pierwszy!