Skip to content

Wniosek ZUS USS

Wniosek ZUS USS

Co to jest formularz USS?

Wniosek USS co to? Dokument USS ZUS to wniosek o transfer lub wymianę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz:

 • uprawnionego lub spadkobiercy,
 • osoby małoletniej,
 • współmałżonka (w zakresie wspólności majątkowej).

Dokument uzupełniany jest w sytuacji ubiegania się o przekazanie środków zgromadzonych na subkoncie ZUS innej osoby. Aby było to możliwe, należy posiadać odpowiednie uprawnienia określone przez stopień powinowactwa lub uzyskane na skutek złożenia odpowiedniego wniosku przez posiadacza subkonta. Muszą zostać spełnione również odpowiednie warunki.

Kto wypełnia druk USS ZUS?

Formularz USS uzupełniają osoby ubiegające się o wypłacenie lub przetransferowanie środków z subkonta innego ubezpieczonego. W ich imieniu może tego dokonać także wyznaczony pełnomocnik. Jeżeli wypłata dotyczy osoby małoletniej, wniosek USS składa rodzic, prokurator lub opiekun prawny. 

Kiedy składa się wniosek ZUS USS?

Wypłata środków z subkonta może mieć miejsce w sytuacji:

 • śmierci posiadacza subkonta,
 • rozwodu,
 • unieważnienia związku małżeńskiego,
 • umownego wyłączenia wspólności ustawowej,
 • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania związku małżeńskiego.

Dokument należy złożyć więc po zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej sytuacji. Do wniosku USS należy dołączyć dokumenty potwierdzające ową sytuację, na przykład akt zgonu posiadacza subkonta. Nie przewidziano jednak ustawowego terminu zgłoszenia się o wypłatę środków. Po złożeniu dokumentu USS ZUS wypłaci należną kwotę w terminie 3 miesięcy.

Druk USS do wypełnienia

Formularz ZUS USS jest dostępny do pobrania w każdym oddziale ZUS. Zainteresowane podmioty mogą osobiście uzyskać dokument w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć druk. Alternatywną metodą będzie rozwiązanie sprawy z instytucją ubezpieczeniową przez Internet lub z wykorzystaniem usług poczty.

Gdzie złożyć wniosek USS?

Druk ZUS USS może być złożony tradycyjnie w wybranej placówce ZUS, gdzie wnioskodawca osobiście składa dokumenty w Biurze Obsługi Klienta. Jednak istnieje również możliwość złożenia wniosku ZUS USS online, co pozwala na wygodne załatwienie formalności za pośrednictwem Internetu. Wariant elektroniczny zapewnia skrócenie czasu oczekiwania na decyzję oraz ułatwia proces przetwarzania danych, co może okazać się korzystne dla wnioskodawcy. Ostateczny wybór sposobu złożenia wniosku zależy od preferencji i indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Jeśli chodzi o złożenie wniosku instytucja ZUS wniosek uss przyjmuje:

 • Elektronicznie: wniosek uss online można przesłac do Zakładu Ubezpieczeń Społecznychpoprzez platformę PUE. Wniosek uss zus online można złożyć elektronicznie, korzystając z oficjalnej strony ZUS. Wypełniony formularz przesłany online jest szybko i bezpiecznie przekazywany do ZUS, co eliminuje konieczność osobistego stawiania się w placówce.
 • Osobiście w oddziale ZUS: można także udać się osobiście do najbliższego oddziału ZUS i tam złożyć USS wniosek. Pracownicy ZUS pomogą w razie jakichkolwiek pytań.
 • Pocztą: istnieje również możliwość przesłania wypełnionego wniosku pocztą na adres właściwego oddziału ZUS.

Gdzie złożyć wniosek uss? Wniosek USS ZUS można złożyć elektronicznie przez oficjalną stronę ZUS, osobiście w oddziale ZUS lub przesłać go pocztą na adres właściwego oddziału ZUS.

Wniosek ZUS USS elektronicznie

Dokument USS jest dostępny do uzupełnienia i pobrania na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby ubiegające się o wypłatę środków z subkonta mogą skorzystać z możliwości uzupełnienia formularza w przeglądarce i jego późniejszego wydrukowania. Tak przygotowany dokument trzeba jednak jeszcze podpisać. Dopiero wtedy może zostać przesłany pocztą do ZUS. 

ZUS USS przez PUE

Osoby posiadające dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS mogą wygenerować w ten sposób dokument USS. Należy przejść do sekcji umożliwiającej edytowanie formularzy, wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i przesłać druk do systemu informatycznego ZUS. Trzeba jednak pamiętać o konieczności wykorzystania metod elektronicznego poświadczania tożsamości.  

Jak wypełnić wniosek USS?

Wniosek o transfer / wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej składa się z wykorzystaniem druku USS:

Druk ZUS USS

Wniosek USS jak wypełnić?

Dokument, jakim jest USS wniosek o transfer wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej przed złożeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien być odpowiednio uzupełniony. Samo wypełnienie wniosku ZUS USS nie jest skomplikowane, pod warunkiem że posiada się niezbędne dokumenty. Oto kroki, które pomogą poprawnie wypełnić wniosek:

 1. Pobrania formularza: Pierwszym krokiem jest pobranie druku formularz USS ZUS. Można to zrobić poprzez odwiedzenie oficjalnej strony internetowej ZUS lub udając się do najbliższego oddziału ZUS, gdzie wzory dokumentów są dostępne dla petentów.
 2. Uzupełnienie danych osobowych: Wniosek USS ZUS będzie wymagał podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itp. Warto upewnić się, że wpisane dane są poprawne, aby uniknąć błędów i opóźnień w procesie rozpatrywania wniosku.
 3. Wskazanie celu: Konieczne jest jasne i precyzyjnie określenie, jaki jest cel złożenia USS wniosek ZUS. W dokumencie można określić, czyli czy środki mają zostać przetransferowane na inne konto, czy może wymienione na inne świadczenia.
 4. Wpisanie danych docelowego konta: Chcąc przelać środki na inne konto, konieczne będzie uzupełnienie danych konta docelowego, takie jak numer konta bankowego i nazwa banku.
 5. Podpis wnioskodawcy: Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy podpisac wniosek USS.

I sekcja dokumentu USS

W tej sekcji formularza wnioskodawca określa swoje dane. Jeżeli składa dokument USS w imieniu osoby małoletniej, w tym miejscu określa jej danej osobowe i adresowe. Znaczenie ma aktualny adres do prowadzenia korespondencji.

II blok druku ZUS USS

Druga część formularza USS została przygotowana w celu wprowadzenia danych osoby ubezpieczonej, z której subkonta nastąpi wypłata. Wnioskodawca określa numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia i dokument tożsamości.

III część formularza USS ZUS

Trzecią sekcję uzupełnia się wyłącznie wtedy, gdy formularz składany jest za osobę małoletnią. W tym miejscu określa się dane przedstawiciela osoby małoletniej, czyli rodzica lub opiekuna składającego wniosek USS.

IV sekcja dokumentu

Czwarta sekcja uzupełniana jest przez wdowy lub wdowców, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych. Osoba składająca taki wniosek określa, czy pozostawała ze zmarłym w małżeńskiej wspólności majątkowej, czy nie.

V blok wniosku

Piąta część dokumentu USS uzupełniania jest przez współmałżonków. Mają oni prawo wnosić o przekazanie środków z subkonta małżonka na swoje subkonto lub o wypłatę należności.

VI sekcja druku USS

Osoba składająca wniosek w części szóstej określa, czy wypłata ma nastąpić w formie przelewu na konto, przekazu pocztowego, jednorazowo czy w miesięcznych ratach (maksymalnie 24 miesiące). Jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek, należy określić jego numer. Wypłata może nastąpić również na rachunek zagraniczny.

VII część formularza

Złożenie wniosku USS wymaga dołączenia wybranego załącznika, w zależności od sytuacji, która uprawnia wnioskodawcę do wypłaty środków z subkonta. Załącznikiem może być:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
 • dokument umocowujący do reprezentowania małoletniego,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego,
 • oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej.

Zobacz więcej:

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ZUS USS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/3155_17+USS_do+zapisu.pdf/7d2bd315-e1f0-4dec-b651-2796e2d5c04d?t=1628625923824

Wniosek USS dla kogo?

Wniosek do ZUS USS może złożyć osoba uprawniona do środków z subkonta osoby ubezpieczonej, w tym małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, pasierbowie, macocha i ojczym. Druk ZUS USS należy złożyć w ZUS w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci osoby ubezpieczonej lub od dnia utraty uprawnień do środków z subkonta. Wniosek jest wolny od opłat.

Jakie dokumenty do wniosku USS?

Aby złożyć wniosek USS do ZUS, konieczne będzie dostarczenie pewnych dokumenty, które potwierdzą tożsamość petenta, a także będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia transferu lub wymiany środków. Poniżej znajduje się lista jakie dokumenty do wniosku USS:

 • Dowód tożsamości: wniosek USS ZUS musi być złożony przez osobę uprawnioną, dlatego koniecznie trzeba przedstawić aktualny dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport.
 • Dokument potwierdzający numer PESEL: może to być dowód osobisty lub inny oficjalny dokument, który potwierdzi numer PESEL.
 • Dokument potwierdzający numer konta bankowego: chcąc przelać środki na inne konto, potrzebny będzie dokumentu zawierający numer konta bankowego i nazwę banku.
 • W razie potrzeby, dodatkowe zaświadczenia: w niektórych sytuacjach ZUS może zażądać dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń, które potwierdzą sytuację finansową czy status zatrudnienia.

Wniosek uss jakie dokumenty. Do złożenia wniosku USS ZUS będziesz musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość (dowód osobisty lub paszport), numer PESEL oraz numer konta bankowego (jeśli chcesz przelać środki na inne konto). W niektórych przypadkach ZUS może także zażądać dodatkowych zaświadczeń dotyczących Twojej sytuacji finansowej lub statusu zatrudnienia.

 

Oceń

Średnia ocena 4.1 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!