Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS USS

Wniosek ZUS USS

Co to jest formularz USS?

Dokument USS ZUS to wniosek o transfer lub wymianę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz:

 • uprawnionego lub spadkobiercy,
 • osoby małoletniej,
 • współmałżonka (w zakresie wspólności majątkowej).

Dokument uzupełniany jest w sytuacji ubiegania się o przekazanie środków zgromadzonych na subkoncie ZUS innej osoby. Aby było to możliwe, należy posiadać odpowiednie uprawnienia określone przez stopień powinowactwa lub uzyskane na skutek złożenia odpowiedniego wniosku przez posiadacza subkonta. Muszą zostać spełnione również odpowiednie warunki.

Kto wypełnia druk USS ZUS?

Formularz USS uzupełniają osoby ubiegające się o wypłacenie lub przetransferowanie środków z subkonta innego ubezpieczonego. W ich imieniu może tego dokonać także wyznaczony pełnomocnik. Jeżeli wypłata dotyczy osoby małoletniej, wniosek USS składa rodzic, prokurator lub opiekun prawny. 

Kiedy składa się wniosek ZUS USS?

Wypłata środków z subkonta może mieć miejsce w sytuacji:

 • śmierci posiadacza subkonta,
 • rozwodu,
 • unieważnienia związku małżeńskiego,
 • umownego wyłączenia wspólności ustawowej,
 • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania związku małżeńskiego.

Dokument należy złożyć więc po zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej sytuacji. Do wniosku USS należy dołączyć dokumenty potwierdzające ową sytuację, na przykład akt zgonu posiadacza subkonta. Nie przewidziano jednak ustawowego terminu zgłoszenia się o wypłatę środków. Po złożeniu dokumentu USS ZUS wypłaci należną kwotę w terminie 3 miesięcy.

Druk USS do wypełnienia

Formularz ZUS USS jest dostępny do pobrania w każdym oddziale ZUS. Zainteresowane podmioty mogą osobiście uzyskać dokument w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć druk. Alternatywną metodą będzie rozwiązanie sprawy z instytucją ubezpieczeniową przez Internet lub z wykorzystaniem usług poczty.

Wniosek ZUS USS elektronicznie

Dokument USS jest dostępny do uzupełnienia i pobrania na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby ubiegające się o wypłatę środków z subkonta mogą skorzystać z możliwości uzupełnienia formularza w przeglądarce i jego późniejszego wydrukowania. Tak przygotowany dokument trzeba jednak jeszcze podpisać. Dopiero wtedy może zostać przesłany pocztą do ZUS. 

ZUS USS przez PUE

Osoby posiadające dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS mogą wygenerować w ten sposób dokument USS. Należy przejść do sekcji umożliwiającej edytowanie formularzy, wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i przesłać druk do systemu informatycznego ZUS. Trzeba jednak pamiętać o konieczności wykorzystania metod elektronicznego poświadczania tożsamości.  

Jak wypełnić wniosek USS?

Wniosek o transfer / wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej składa się z wykorzystaniem druku USS:

Druk ZUS USS

I sekcja dokumentu USS

W tej sekcji formularza wnioskodawca określa swoje dane. Jeżeli składa dokument USS w imieniu osoby małoletniej, w tym miejscu określa jej danej osobowe i adresowe. Znaczenie ma aktualny adres do prowadzenia korespondencji.

II blok druku ZUS USS

Druga część formularza USS została przygotowana w celu wprowadzenia danych osoby ubezpieczonej, z której subkonta nastąpi wypłata. Wnioskodawca określa numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia i dokument tożsamości.

III część formularza USS ZUS

Trzecią sekcję uzupełnia się wyłącznie wtedy, gdy formularz składany jest za osobę małoletnią. W tym miejscu określa się dane przedstawiciela osoby małoletniej, czyli rodzica lub opiekuna składającego wniosek USS.

IV sekcja dokumentu

Czwarta sekcja uzupełniana jest przez wdowy lub wdowców, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych. Osoba składająca taki wniosek określa, czy pozostawała ze zmarłym w małżeńskiej wspólności majątkowej, czy nie.

V blok wniosku

Piąta część dokumentu USS uzupełniania jest przez współmałżonków. Mają oni prawo wnosić o przekazanie środków z subkonta małżonka na swoje subkonto lub o wypłatę należności.

VI sekcja druku USS

Osoba składająca wniosek w części szóstej określa, czy wypłata ma nastąpić w formie przelewu na konto, przekazu pocztowego, jednorazowo czy w miesięcznych ratach (maksymalnie 24 miesiące). Jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek, należy określić jego numer. Wypłata może nastąpić również na rachunek zagraniczny.

VII część formularza

Złożenie wniosku USS wymaga dołączenia wybranego załącznika, w zależności od sytuacji, która uprawnia wnioskodawcę do wypłaty środków z subkonta. Załącznikiem może być:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
 • dokument umocowujący do reprezentowania małoletniego,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego,
 • oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej.

Zobacz więcej:

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ZUS USS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/3155_17+USS_do+zapisu.pdf/7d2bd315-e1f0-4dec-b651-2796e2d5c04d?t=1628625923824

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 8

Brak głosów - oceń jako pierwszy!