Skip to content

Wniosek ZUS Rp-18

Formularz ZUS Rp-18

Co to jest formularz Rp-18 ZUS?

Dokument ZUS Rp-18 to wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych. Druk należy wypełnić w sytuacji, gdy spokrewniony klient ZUS złożył wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe, ale zmarł, zanim zostały mu one wypłacone. Złożenie wniosku Rp-18 wszczyna postępowanie w sprawie wypłacenia świadczeń należnych osobie zmarłej do dnia jej śmierci. ZUS rozpatrzy prawo do świadczenia, o które ubiegał się zmarły i wyda stosowną decyzję.

Kto wypełnia druk Rp-18?

Wniosek o niezrealizowane świadczenie ZUS Rp-18 mogą wypełnić osoby spokrewnione ze zmarłym klientem ZUS, który przesłał do urzędu wniosek o ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W pierwszej kolejności wypłaca się je małżonkowi oraz dzieciom, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli nie ma takich osób, świadczenia trafią do małżonka lub dzieci, z którymi nie prowadzono wspólnego gospodarstwa domowego. Dopiero później o wypłatę środków mogą ubiegać się pozostali członkowie rodziny, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej lub pozostający wcześniej na utrzymaniu zmarłego. 

Kiedy składa się ZUS Rp-18?

Wniosek ZUS Rp-18 należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci ubezpieczonego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której okoliczności śmierci uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku i dotrzymanie terminu. Aby otrzymać należności po terminie, do dokumentacji trzeba będzie dołączyć jednak odpowiednie zaświadczenia prokuratury lub policji.

Druk Rp-18 do wypełnienia

Aktualny wzór Rp-18 ZUS znajduje się w każdej placówce urzędu. Zainteresowani członkowie rodziny mogą osobiście udać się do oddziału, pobrać dokument i złożyć formularz w okienku. Warto rozważyć jednak inne metody prowadzenia korespondencji z urzędem, które nie wymagają wychodzenia z domu.

Wniosek Rp-18 ZUS elektronicznie

ZUS udostępnił oficjalny wzór dokumentu Rp-18 online. Formularz Rp-18 PDF do uzupełnienia znajduje się na oficjalnej witrynie urzędu. Zainteresowane podmioty mogą uzupełnić druk po pobraniu z wykorzystaniem programu do edycji dokumentów. Po uzupełnieniu pól elektronicznie formularz należy wydrukować i podpisać. Ostatnim krokiem będzie przesłanie dokumentu do ZUS pocztą.

Jak wypełnić druk ZUS Rp-18?

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych składa się z wykorzystaniem druku Rp-18:

Wzór Rp-18

Wniosek Rp-18 składa się z czterech głównych sekcji, podzielonych na mniejsze części. Poprawne uzupełnienie formularza pozwoli uzyskać należne świadczenie emerytalno-rentowe za osobę zmarłą.

I część formularza ZUS Rp-18

W pierwszej części dokumentu Rp-18 należy podać dane osoby zainteresowanej. W pierwszej kolejności określa się dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej, takie jak numer PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i dokument tożsamości. Następnie należy podać dane adresowe, takie jak adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. 

II sekcja dokumentu Rp-18

Druga część formularza Rp-18 ZUS stanowi właściwy wniosek osoby zainteresowanej. Istnieje możliwość złożenia wniosku w celu wypłaty niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci osoby uprawnionej do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych lub ubiegającej się o świadczenie emerytalno-rentowe.

Należy określić imię, nazwisko oraz datę zgonu klienta ZUS. Jeżeli posiadał już prawo do wypłaty środków, trzeba określić symbol i numer świadczenia oraz oddział ZUS, który realizował wypłaty. W przeciwnym wypadku podaje się numer sprawy i oddział ZUS, do którego zmarły złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń. Następnie podaje się ostatni adres zamieszkania zmarłego i określa stopień pokrewieństwa.

Kolejnym krokiem będzie ustalenie sposobu przekazywania środków. Wnioskodawca może ubiegać się o przelew bankowy lub przesłanie środków pocztą na jeden ze wskazanych adresów.

III blok druku Rp-18

W tej sekcji dokumentu należy określić nazwę i adres urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej, ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

IV część formularza

Ostatni blok to miejsce na przedstawienie liczby przesłanych załączników. To również miejsce na podpis wnioskodawcy. Nie należy jednak uzupełniać sekcji dotyczącej zgodności danych identyfikacyjnych wnioskodawcy z przedstawionym dokumentem.

Zobacz więcej:

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie zmarłej ZUS Rp-18 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/Rp-18.pdf/eac6bff7-d6a0-4a91-9205-18a6092a118f

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!