Skip to content

Wniosek ZAS-58 ZUS

ZUS ZAS-58 druk

Co to jest formularz ZAS-58 ZUS?

Dokument ZAS-58 to wniosek o udzielenie wyjaśnień / wydanie decyzji albo skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. W zależności od wybranej opcji, złożenie formularza skutkuje:

  • uzyskaniem wyjaśnienia w sprawie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, pogrzebowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
  • złożeniem skargi w sprawie wymienionych powyżej świadczeń,
  • otrzymaniem wyjaśnienia lub decyzji w sprawie prawa do zasiłku, który został wypłacony przez ZUS,
  • uzyskaniem informacji o prawidłowości wypłacanych zasiłków.

Kto wypełnia wniosek ZAS-58?

Wniosek ZAS-58 ZUS może być złożony zarówno przez świadczeniobiorców, jak i płatników składek. ZAS-58 dla pracownika i dla pracodawcy przybiera taką samą formę. Zmieniają się jedynie pola druku, które należy uzupełnić w celu uzyskania odpowiedzi organu rentowego na wybraną sprawę. Jeżeli petent nie ma możliwości rozwiązania sprawy osobiście, może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika.

Kiedy składać ZAS-58?

Formularz ZAS-58 składa się w momencie, gdy klient ZUS zainteresowany jest uzyskaniem dodatkowych informacji na temat wybranej grupy świadczeń lub złożeniem skargi na wydaną decyzję. Na odwołanie od decyzji ZUS obowiązuje termin jednego miesiąca od otrzymania odpowiedzi z urzędu.

Jak złożyć dokument ZAS-58?

Istnieje wiele metod na złożenie dokumentu ZAS-58. W zależności od wybranego sposobu, prowadzenie korespondencji z urzędem może przebiegać szybciej. Standardową metodą jest osobista wizyta w oddziale ZUS. Druk ZAS-58 może zostać pobrany w okienku, uzupełniony i złożony na miejscu. Warto rozważyć jednak inne metody na dostarczenie druku ZAS-58 do ZUS.

Wniosek ZAS-58 ZUS elektronicznie

ZUS udostępnił wzór dokumentu ZAS-58 na swojej oficjalnej stronie internetowej. Wystarczy odnaleźć druk w formacie pliku PDF i uzupełnić go w przeglądarce lub innym programie do edycji formularzy. Po wydrukowaniu uzupełnionego dokumentu należy przesłać go do ZUS pocztą albo dostarczyć osobiście do organu rentowego.

Druk ZAS-58 przez PUE

Klienci ZUS posiadający dostęp do Platformy Usług Elektronicznych mogą złożyć druk ZAS-58 przez PUE całkowicie elektronicznie. W tym celu należy zalogować się do usługi, przejść do sekcji umożliwiającej generowanie formularzy i uzupełnić pola dokumentu. Gotowy druk należy podpisać z wykorzystaniem wybranej metody elektronicznego poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić ZUS ZAS-58?

Dokument ZAS-58 ZUS

I sekcja druku ZAS-58

W pierwszej części dokumentu wprowadza się dane wnioskodawcy. Jeżeli wniosek składa świadczeniobiorca, podaje swój numer PESEL, datę urodzenia, dokument tożsamości oraz imię i nazwisko. Gdy wniosek składany jest przez płatnika składek, podaje on swój numer NIP, REGON, PESEL, dokument tożsamości i nazwę firmy albo imię i nazwisko.

II część formularza ZAS-58 ZUS

Drugi blok dokumentu to miejsce na adres wnioskodawcy. Jeżeli wniosek składany jest przez świadczeniobiorcę, podaje on swój adres zamieszkania. Gdy dokument do ZUS składa płatnik składek, określa adres siedziby firmy.

III blok dokumentu ZAS-58

W tej sekcji formularza wnioskodawca opisuje sprawę, której dotyczy składany dokument. Pole ma charakter opisowy. Należy określić jakiego świadczenia dotyczy wniosek i za jaki okres, a także kto wypłaca świadczenie. 

IV sekcja ZAS-58

Ostatnia sekcja to miejsce na określenie liczby załączników i wybranie sposobu odbioru odpowiedzi. 

Zobacz więcej:

Wniosek o udzielenie wyjaśnień / wydanie decyzji, skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-58 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-58_do+zapisu.pdf/16dd3e5e-5b0a-d5b4-ed2b-8befd488ee1d?t=1653484257401

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!