Skip to content

Wniosek RKR ZUS

Formularz ZUS RKR

Co to jest formularz RKR ZUS?

Dokument RKR to wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych. Formularz składa się w sytuacji, gdy ze względu na toczące się postępowanie egzekucyjne powstały koszty egzekucyjne i wnioskodawca chce, by zostały rozłożone na raty. Jest to jedna z form pomocy de minimis, ale przedsiębiorca może ubiegać się o rozłożenie długu na raty również w ramach pomocy indywidualnej (przeznaczonej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia). Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy złożony wniosek i wyda postanowienie o rozłożeniu lub odmowie rozłożenia należności na mniejsze części. 

Kto wypełnia wniosek RKR?

Druk RKR ZUS składają przedsiębiorcy, którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia i wszczęto wobec nich postępowanie egzekucyjne. Rozłożenie należności na raty pozwoli spłacić należności w przystępniejszych częściach, o ile przedsiębiorca uzasadni w odpowiedni sposób swoją prośbę. Wnioskodawca samodzielnie przestawia proponowane warunki spłaty, które mogą zostać odrzucone przez instytucję ubezpieczeniową. Przedsiębiorca może skorzystać również ze wsparcia pełnomocnika.

Jak ZUS rozpatruje wniosek RKR?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdza na podstawie dostępnych informacji, czy płatnik składek będzie w stanie spłacać należności objęte rozłożeniem na raty. Propozycja przedstawiona przez płatnika ma znaczenie, ale kluczowymi czynnikami okazują się wysokość zadłużenia, sytuacja finansowa i sezonowość prowadzonej działalności. Rozpatrywanie sprawy przeprowadzane jest w każdym przypadku indywidualnie. Po podjęciu decyzji przez urząd płatnik otrzyma postanowienie ZUS, a jeżeli dług zostanie rozłożony na raty, będzie mógł zapoznać się z ustalonym terminem płatności.

Kiedy składać RKR?

Dokument RKR należy złożyć w momencie, gdy wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie egzekucyjne za zaległe składki, ale nie jest w stanie jednorazowo uregulować kosztów jego prowadzenia. Formularz można złożyć w dowolnym momencie.

Jak złożyć dokument RKR?

Wniosek RKR może zostać złożony na trzy różne sposoby:

  • przesłanie pocztą do wybranego oddziału ZUS,
  • złożenie wniosku osobiście lub z wykorzystaniem pomocy pełnomocnika w czasie spotkania z doradcą do spraw ulg i umorzeń w każdej placówce instytucji ubezpieczeniowej,
  • złożenie druku ustnie w czasie rozmowy z pracownikiem ZUS, który spisze odpowiedni protokół.

Wniosek RKR ZUS elektronicznie

Formularz ZUS RKR został udostępniony na oficjalnej stronie urzędu w formie pliku PDF. Petenci mogą uzupełnić druk w przeglądarce lub z wykorzystaniem innego programu do edycji dokumentów. Tak przygotowany wniosek można przesłać do ZUS pocztą.

Jak wypełnić ZUS RKR?

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych składa się z wykorzystaniem druku RKR:

Dokument ZUS RKR

I sekcja druku RKR

W pierwszej części dokumentu należy wprowadzić dane wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer NIP, REGON, KRS oraz PESEL. Przedsiębiorca wprowadza także dane dotyczące dokumentu tożsamości, imię, nazwisko oraz adres siedziby firmy.

II część formularza ZUS RKR

W tym bloku druku RKR należy określić zakres wniosku. Przedsiębiorca ubiega się o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych w konkretnej kwocie lub wszystkich należnych. Określa także, czy rozłożenie na raty ma być formą pomocy publicznej de minimis, czy pomocy indywidualnej.

III blok dokumentu

W tej sekcji druku RKR należy wprowadzić opisowe uzasadnienie wniosku, czyli przyczyny uniemożliwiające jednorazową spłatę kosztów. Płatnik składek wskazuje także proponowane przez siebie warunki spłaty. Należy podać liczbę rat, termin płatności (maksymalnie 20 dzień miesiąca) oraz kwotę miesięcznej raty.

IV sekcja formularza RKR ZUS

Ostatni blok dokumentu RKR służy do wskazywania formy opodatkowania w roku bieżącym oraz ostatnich trzech latach. Powinien wskazać także liczbę dołączonych załączników. 

Zobacz więcej:

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych RKR ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RKR_do+zapisu.pdf/5efa36b9-24b4-45bf-9d62-0de97807f3e1?t=1650535235466

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!