Skip to content

Wniosek ERR

Formularz ZUS ERR

Co to jest ZUS ERR?

Druk ZUS ERR to wniosek o rentę rodzinną. Dokument należy złożyć w sytuacji ubiegania się o przyznanie renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej albo z kilku instytucji jednocześnie. Złożenie wniosku skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia prawa do renty rodzinnej ZUS oraz jej wysokości. Jeżeli wcześniej nie zgłoszono żadnego wniosku w tej sprawie, ZUS ustali również wysokość kapitału początkowego, który miałby wpływ na wysokość świadczenia przysługującego osobie zmarłej. Rozpatrzone zostanie także prawo do pobierania okresowej renty rodzinnej. 

W sytuacji ubiegania się o przyznanie zagranicznej renty rodzinnej z państwa, z którym ZUS ma podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym, należy złożyć tylko jeden dokument. Będzie nim formularz wniosku odpowiedni dla danego państwa, w którym zmarły miał okresy ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże dokumenty do wskazanej instytucji ubezpieczeniowej, która we własnym zakresie ustali prawo do pobierania renty rodzinnej.

Która placówka rozpatruje wniosek ERR?

W zależności od indywidualnych okoliczności, za ustalenie prawa do pobierania renty rodzinnej będą odpowiadać różne placówki ZUS:

  • placówka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania — w przypadku gdy zmarły posiadał wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, a wnioskodawca mieszka w Polsce, miejscem zamieszkania będzie jego adres zameldowania na pobyt stały, natomiast w przypadku gdy mieszka poza granicami Polski (ale nie w kraju umownym) — adres ostatniego zameldowania na pobyt stały;
  • placówka ZUS realizująca umowy międzynarodowe — jeżeli zmarły posiadał okresy ubezpieczenia i zamieszkania poza granicami Polski w krajach umownych, albo wnioskodawca mieszka za granicą w kraju członkowskim UE/EFTA lub umownym.

Kto wypełnia formularz ERR ZUS?

Wniosek ERR mogą wypełniać osoby, które są członkami rodziny zmarłego posiadającego okresy ubezpieczenia w ZUS. Uprawnienia do renty rodzinnej może uzyskać więcej niż jedna osoba, ale wymaga to złożenia indywidualnych wniosków. Prawo do renty rodzinnej mają także małoletni, którzy z chwilą osiągnięcia dorosłości otrzymają z ZUS należne świadczenia. Każda osoba może wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu będzie prowadzić korespondencję z ZUS.

Kiedy składa się wniosek ERR?

Kiedy złożyć dokument ERR? Formularz składa się po śmierci osoby, za którą przysługuje renta rodzinna. Termin złożenia wniosku o rentę rodzinną nie został określony przez urząd. Uzupełnienie i przesłanie dokumentu do końca miesiąca następującego po miesiącu zgonu sprawi jednak, że prawo do renty rodzinnej będzie przysługiwało od dnia śmierci. Dopełnienie formalności w późniejszych miesiącach skutkuje ustaleniem prawa do pobierania renty od miesiąca złożenia druku ERR.

Formularz ERR ZUS do wypełnienia

Aktualny wzór formularza ERR może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Osoby ubiegające się o przyznanie renty rodzinnej mogą osobiści udać się do urzędu, uzupełnić druk ERR i złożyć go w okienku. Takie działanie może być jednak utrudnione w przypadku osób mieszkających poza granicami Polski. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości pobrania elektronicznej kopii wniosku i wydrukowania jej bez wychodzenia z domu.

ZUS ERR przez PUE

Aktualnie nie ma możliwości złożenia formularza ERR przez PUE. Jest to uzasadnione faktem, że może wystąpić konieczność przekazania dokumentu za granicę. ZUS udostępnił jednak formularz ERR elektronicznie w wersji do wstępnego uzupełnienia (ZUS ERR PDF). Podpisany dokument będzie można skierować do odpowiedniej placówki pocztą. W przekazaniu dokumentów może pomóc także polski urząd konsularny. 

Jak wypełnić ERR ZUS?

Wniosek o rentę rodzinną składa się z wykorzystaniem druku ZUS ERR:

ZUS ERR wzór

I część formularza ERR

Pierwsza część dokumentu to miejsce na wprowadzenie danych osobowych zmarłego. Należy określić PESEL i numer dokumentu tożsamości (jeżeli zmarły nie miał przyznanego świadczenia albo nie jest znane wnioskodawcy), płeć, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę urodzenia i śmierci.

II sekcja dokumentu ZUS ERR

Kolejny blok druku ERR to miejsce na określenie dodatkowych danych dotyczących zmarłego. Wnioskodawca określa, do jakich świadczeń zmarły miał prawo, o jakie wnioskował, a także jaka była przyczyna jego śmierci (w sytuacji gdy ma to związek z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Wnioskodawca określa również, czy zmarły miał okresy ubezpieczenia poza granicami Polski.

III blok druku ERR

W tej części dokumentu ERR należy wprowadzić dane członków rodziny wnioskujących o rentę rodziną. W zależności od aktualnej sytuacji rodzinnej należy uzupełnić tylko te sekcje, które dotyczą wnioskodawców. Jeżeli jest ich wielu, każdy z nich składa wniosek ERR za siebie. Oznacza to, że jeden wniosek służy do podania informacji tylko jednego krewnego. Wyjątek stanowią małoletni, którzy mogą zostać podani we wniosku jako dzieci wnioskodawcy. Należy określić także adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji. 

IV część wniosku ERR ZUS

W tej sekcji druku ERR należy określić zakres wniosku. Jeżeli wnioskodawca chce otrzymywać środki na rachunek bankowy, wprowadza jego numer w odpowiednim polu. W przeciwnym wypadku powinien wybrać adres, na który chce otrzymywać przekazy pieniężne. Istnieje możliwość wypłacenia środków na adres wskazanej osoby mieszkającej w Polsce.

V sekcja dokumentu ERR

W piątej części formularza ERR znajdują się różnego rodzaju oświadczenia. W zależności od uzupełnionych wcześniej pól należy uzupełnić adekwatne oświadczenia, a pozostałe pominąć.

  • Oświadczenie opiekuna małoletniego dziecka – należy określić, czy dziecko ma przyznaną rentę. Jeżeli tak, wnioskodawca podaje imię i nazwisko dziecka oraz numer sprawy. Oświadczenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków pobierania renty rodzinnej, czyli konieczności kontynuowania nauki po 16 roku życia.
  • Oświadczenie wdowy lub wdowca – należy określić czy między małżonkami orzeczono rozwód albo separację, stopień wspólności małżeńskiej, podać informację o pobieraniu alimentów i złożonych wnioskach w sprawie świadczeń, a także aktualnie pobieranych świadczeniach i źródłach utrzymania.
  • Oświadczenie rodzica osoby zmarłej – należy określić czy zmarły przyczyniał się do utrzymania wnioskodawcy, czy złożono wniosek o inne świadczenia lub aktualnie się je pobiera, a także informację o planach związanych z utrzymaniem po przyznaniu renty rodzinnej.
  • Oświadczenie pełnoletniego dziecka – wnioskodawca określa czy złożył wniosek o inne świadczenie niż renta rodzinna, pobiera zasiłki oraz przedstawia swoje zamiary związane z utrzymaniem po przyznaniu renty rodzinnej.

VI część druku ZUS ERR

W ostatniej sekcji druku ERR należy wybrać jeden z trzech sposobów na otrzymanie odpowiedzi ZUS. Na koniec pozostaje już tylko podpisać dokument i wpisać datę jego uzupełnienia.

Zobacz więcej:

Wniosek o rentę rodzinną ERR ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERR_do+wype%C5%82nienia.pdf/fe9df73b-4ca9-4c75-913b-d296e40da5cd?t=1656333237962

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!