Skip to content

Formularz ZUS ZFA

ZUS ZFA wzór

Co to jest ZUS ZFA?

Dokument ZFA to formularz wykorzystywany do zgłoszenia / zmiany danych płatnika składek — osoby fizycznej. Druk ZFA wykorzystuje się w celu zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek, który jest osobą fizyczną. Alternatywne zastosowanie formularza pozwala na zmianę lub korektę danych ewidencyjnych płatnika składek, który został zgłoszony już wcześniej. Za pośrednictwem ZFA nie można zmienić jednak danych identyfikacyjnych płatnika. Służy do tego druk ZIPA.

Kto wypełnia zgłoszenie ZFA?

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia siebie jako płatnika składek za pośrednictwem formularza CEIDG-1, który służy jako wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie danych przedstawionych w formularzu CEIDG sporządzi dokument ZFA i przekaże go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, przedsiębiorcy nie powinni samodzielnie składać formularza ZFA w celu zgłoszenia się do ZUS jako płatnika.

Dokonanie korekty danych płatnika składek, który posiada już wpis do ewidencji działalności, realizowane jest za pośrednictwem druku CEIDG-1. Podobnie jak w przypadku pierwszego zgłoszenia, wszelkie formalności związane z ZUS zostaną załatwione przez CEIDG. Oznacza to, że płatnicy składek, którzy chcą dokonać zmiany danych nie muszą składać formularza ZFA osobiście.

Płatnikiem składek mogą stać się nie tylko przedsiębiorcy. Opiekun dziecka, który chce zgłosić nianię do ubezpieczeń może stać się płatnikiem składek poprzez złożenie formularza ZFA.

Podsumowując: bez względu na przyczynę składania wniosku ZFA przez przedsiębiorców, wprowadzenie odpowiednich danych i prowadzenie korespondencji z ZUS zostanie zrealizowane przez CEIDG. Przedsiębiorca nie składa druku ZFA bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz może być jednak przesłany do ZUS przez rodzica, który chce zgłosić do ubezpieczeń nianię.

Kiedy składa się zgłoszenie ZFA ZUS?

Formularz ZFA powinien zostać złożony do ZUS w ciągu 7 dni od przeprowadzenia wpisu do CEIDG. Formalności są realizowane w imieniu płatnika przez pracowników CEIDG. Do obowiązków przedsiębiorcy należy jednak zgłoszenie zmiany danych ewidencyjnych na formularzu CEIDG-1 w ciągu 7 dni od ich powstania lub wykrycia nieprawidłowości.

Formularz ZFA ZUS do wypełnienia

Wzór dokumentu ZFA znajduje się w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Pracownicy CEIDG lub rodzice, którzy chcą ubezpieczyć nianię, mogą pobrać wniosek osobiście lub skorzystać z możliwości uzyskania czystego wzoru dokumentu przez Internet. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia dokument na swojej oficjalnej witrynie, skąd plik ZUS ZFA PDF może zostać pobrany na urządzenie i wydrukowany. Możliwe jest również wstępne uzupełnienie formularza przed wydrukiem.

ZUS ZFA elektronicznie

Czy ZUS ZFA można wysłać elektronicznie? W przypadku osób, które chcą zgłosić nianię do ubezpieczeń, istnieje możliwość przesłania ZUS ZFA drogą elektroniczną. W tym celu należy wysłać formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na e-PUAP. Gdy ZUS przetworzy zgłoszenie, wnioskodawca będzie mógł zgłosić nianię do ubezpieczeń poprzez usługę e-Płatnik. 

Jak wypełnić ZFA ZUS?

Zgłoszenie / zmianę danych płatnika składek – osoby fizycznej realizuje się za pośrednictwem druku ZUS ZFA:

Dokument ZUS ZFA

Chcąc złożyć ZUS ZFA wzór wypełnienia może okazać się najwygodniejszą metodą, by uzyskać cenne informacje na temat poprawnych metod uzupełniania wniosku.

I sekcja druku ZUS ZFA

W pierwszej sekcji dokumentu ZFA określa się przyczynę składania dokumentu. Może to być zgłoszenie płatnika składek lub zgłoszenie zmiany (albo korekty) danych ewidencyjnych płatnika.

II blok dokumentu ZUS ZFA

Draga część formularza służy do wprowadzenia danych identyfikacyjnych płatnika składek. Będzie to między innymi numer NIP, REGON, imię i nazwisko oraz  data urodzenia.

III sekcja formularza ZFA

Trzecia część dokumentu ZFA to miejsce, w którym wprowadza się dane ewidencyjne płatnika składek. Będzie to miejsce urodzenia, drugie imię oraz obywatelstwo.

IV część druku ZFA

W czwartek sekcji druku ZUS ZFA numer uprawnienia jest najważniejszym polem, na którym powinien skupić się płatnik. W tej sekcji określa się bowiem podstawę do prowadzenia pozarolniczej działalności. Należy podać również nazwę organu wprowadzającego uprawnienia i datę ich powstania.

V sekcja dokumentu ZUS ZFA

Piąta sekcja druku ZFA to miejsce na wprowadzenie numeru rachunku bankowego płatnika składek.

VI blok druku ZFA ZUS

Szósta część formularza ZFA to miejsce na wprowadzenie adresu siedziby płatnika składek. Należy określić również, czy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby.

VII sekcja formularza ZFA

W przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres siedziby płatnika składek, należy uzupełnić sekcję siódmą formularza. 

VIII część dokumentu ZUS ZFA

Gdy adres do korespondencji różni się od adresu siedziby płatnika składek, należy uzupełnić sekcję siódmą dokumentu ZFA.

IX blok druku ZFA

W tej sekcji płatnik składek korzystający z usług biura rachunkowego podaje dane umożliwiające jego identyfikację. Zalicza się do nich numer NIP, REGON oraz nazwa skrócona.

X sekcja dokumentu ZFA

Sekcja dziesiąta to miejsca na oświadczenie płatnika składek, które potwierdza poprawność wprowadzonych danych.

XI część formularza ZFA

W sekcji jedenastej dokumentu ZFA ZUS może wprowadzić dodatkowe adnotacje.

Zobacz więcej:

Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. Druk ZFA ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zfa.pdf/6635f08b-c875-4771-a4bd-fb9a70b90590?t=1430388269565

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!