Skip to content

Oświadczenie ZUS UE-1

Wzór UE-1

Co to jest oświadczenie ZUS UE-1?

Formularz UE-1 to oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument może służyć również do zmiany oświadczenia. W takim przypadku należy wypełnić dane i pola, które uległy modyfikacjom. Wyjątek stanowią dane identyfikacyjne, które należy przedstawić zarówno w postaci sprzed zmiany, jak i po.

Kto składa druk UE-1 ZUS?

Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły jej prowadzenie,
 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą (inną niż określoną w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 o prawie przedsiębiorców) przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale zaprzestały jej prowadzenia,
 • były zleceniobiorcami przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej wykonywania,
 • były osobami współpracującymi (z osobami określonymi przepisami ustawy o prawie przedsiębiorców) przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały współpracy,
 • są osobami duchownymi, którzy podlegali ubezpieczeniom przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Warunek 6 miesięcy uważa się za spełniony wyłącznie w sytuacji, gdy osoby podlegały nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w tym okresie aż do dnia rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem. Koniecznym warunkiem jest także opłacanie należnych składek w tym okresie. Podleganie ubezpieczeniom jest możliwe w sytuacji, gdy drugi rodzic dziecka nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym ani rentowym.

Kiedy składa się oświadczenie ZUS UE-1?

Termin złożenia formularza UE-1 może mieć kluczowe znaczenie w kontekście podlegania ubezpieczeniom. Wnioskodawca określa we wniosku dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem, który powinien nastąpić bezpośrednio po zakończeniu nieprzerwanego okresu 6 miesięcy podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. ZUS obejmie go ubezpieczeniem nie wcześniej niż od dnia złożenia oświadczenia UE-1.

Osobista opieka może być sprawowana do 3 lat, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat. Jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem niepełnosprawnym, okres osobistej opieki zostaje wydłużony do 6 lat, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Formularz UE-1 ZUS do wypełnienia

Skąd interesanci mogą uzyskać dokument UE-1? Każda placówka ZUS została wyposażona w liczne kopie czystych formularzy. Jednym z nich jest druk UE-1 do wypełnienia. Wystarczy pobrać wniosek w okienku, uzupełnić odpowiednie pola i złożyć oświadczenie. Istnieją jednak inne metody prowadzenia korespondencji z urzędem, które nie wymagają osobistej wizyty w oddziale.

Druk UE-1 ZUS elektronicznie

Formularz UE-1 został udostępniony przez ZUS na oficjalnej stronie urzędu w formie pliku PDF. Interaktywny dokument pozwala uzupełnić wszystkie pola oświadczenia z wykorzystaniem przeglądarki lub innego programu do edycji dokumentów. Tak przygotowany druk można wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZUS pocztą.  

Jak wypełnić UE-1 ZUS?

Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składa się z wykorzystaniem druku UE-1:

Formularz UE-1

I blok formularza ZUS UE-1

W pierwszej sekcji dokumentu UE-1 wnioskodawca wprowadza swoje dane osobowe. Należy obowiązkowo określić swój numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i oddział NFZ, pod który podlega osoba składająca wniosek.

II część druku UE-1

Drugi blok formularza UE-1 to miejsce na poprzednie dane wnioskodawcy. Należy go uzupełnić tylko w sytuacji, gdy wybrało opcję zmiany danych osobowych.

III sekcja dokumentu UE-1 ZUS

W tej części dokumentu należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka, nad którym będzie się sprawować osobistą opiekę.

IV blok druku UE-1

Czwarta sekcja dokumentu ZUS UE-1 to miejsce na informacje takie jak:

 • ostatni okres ubezpieczenia,
 • tytuł ostatniego okresu ubezpieczenia,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń drugiego rodzica przebywającego na urlopie macierzyńskim lub sprawującego opiekę nad dzieckiem.

V część oświadczenia ZUS UE-1

Jeżeli wnioskodawca chce ubezpieczyć członka rodziny, musi określić jego dane osobowe. Zalicza się do nich numer PESEL, imię, nazwisko oraz data urodzenia. Następnie określa się stopień pokrewieństwa, a także udziela się innych, równie ważnych informacji takich jak:

 • stopień niepełnosprawności,
 • pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia,
 • zamiar kontynuowania nauki.

VI sekcja druku ZUS UE-1

Wnioskodawca powinien dołączyć do oświadczenia co najmniej jeden załącznik. Będzie nim skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, należy dołączyć także orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzic może zachować oryginalne dokumenty – ZUS zachowuje kopie poświadczone jako zgodne z oryginałem.

Zobacz więcej:

Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem ZUS UE-1 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/UE-1_edytowalny_18.09.2017.pdf/39000ba4-27cd-4e35-b5ff-b14b598d2221?t=1548323698932

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!