Skip to content

Wyszukaj informacje:

Oświadczenie ZUS RON

Druk RON ZUS

Co to jest formularz RON ZUS?

Dokument RON to oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zastępuje on od 1 grudnia 2017 roku druk ZUS-RD-OSR-01.

Formularz uzupełnia się w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona w ZUS stara się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może skutkować:

 • rozłożeniem na raty, utrzymaniem w mocy lub zmianą warunków układu ratalnego,
 • umorzeniem należności z tytułu składek lub kosztów egzekucyjnych.

Kto wypełnia druk RON?

Druk ZUS RON mogą uzupełnić osoby, na które spadł obowiązek spłaty należności z tytułu składek oraz kosztów egzekucyjnych, ale nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. W przypadku gdy ich sytuacja materialna uniemożliwia spłatę długu, można zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie ulgi. Przybiera ona różne postacie, ale najpopularniejsze z nich to rozłożenie druku na raty lub całkowite umorzenie należności.

Kiedy składa się ZUS RON?

Formularz RON należy złożyć w momencie, gdy aktualna sytuacja materialna nie pozwala na spłatę należności. Nie określono jednoznacznych terminów na złożenie dokumentu. Warto jednak rozwiązać tę sprawę bez zbędnej zwłoki, ponieważ za zwlekanie ze spłatą naliczane są odsetki.

Druk RON do wypełnienia

Aktualny wzór formularza RON może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Wystarczy uzyskać druk w okienku, uzupełnić pola dokumentu i złożyć go w okienku. Wymaga to jednak osobistej wizyty w oddziale ZUS. Jeżeli nie jest to możliwe, warto rozważyć elektroniczne metody prowadzenia korespondencji z urzędem lub przesłać druk pocztą.

Oświadczenie RON ZUS elektronicznie

Wzór dokumentu RON może zostać pobrany z oficjalnej strony ZUS. W tym celu wystarczy wyszukać jego nazwę w polu wyszukiwarki i przejść do aktywnego formularza online. W tym miejscu użytkownik ma możliwość uzupełnienia pól elektronicznie. Wydrukowany dokument trzeba jednak podpisać własnoręcznie. Dopiero wtedy będzie można przesłać go do ZUS za pośrednictwem usług poczty polskiej.

Oświadczenie RON przez PUE

Osoby posiadające aktywne konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą przesłać druk RON całkowicie elektronicznie. W tym celu należy przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie dokumentu, wprowadzić odpowiednie dane krok po kroku i przesłać formularz. Wymaga to jednak wykorzystania metod elektronicznego poświadczania tożsamości, na przykład poprzez Profil Zaufany ePUAP.

Jak wypełnić druk ZUS RON?

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, składa się z wykorzystaniem druku RON:

Druk ZUS RON

I sekcja druku RON

Pierwszym polem, jakie musi uzupełnić wnioskodawca, są dane identyfikacyjne płatnika/dłużnika. W tym przypadku będzie to numer PESEL.

II część formularza RON ZUS

Drugi blok dokumentu RON to miejsce na określenie danych osobowych wnioskodawcy. Będą to imię, nazwisko, imiona rodziców oraz stan cywilny. W przypadku gdy osoba składająca wniosek jest w separacji lub po rozwodzie, należy określić datę sformalizowania tych stanów.

III blok dokumentu

W tej części dokumentu należy określić, czy wnioskodawca pracuje zarobkowo. Jeżeli tak, podaje miejsce zatrudnienia, rodzaj umowy i czas jej obowiązywania. Określa również wysokość swojego wynagrodzenia brutto i netto.

IV sekcja oświadczenia RON

W sytuacji, gdy wnioskodawca pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe, musi przedstawić ZUS numer świadczenia, okres przyznania świadczeń i ich wysokość. 

V blok druku 

Jeżeli wnioskodawca posiada dochód z innych źródeł niż wymienione poprzednio, wskazuje je w części piątej. Przewidziano kilka najczęstszych źródeł, takich jak:

 • wynajem,
 • produkcja rolna,
 • praca dorywcza,
 • alimenty.

Jeżeli wnioskodawca posiada źródła przychodu niewymienione w formularzu, może je określić w sekcji “inne”.

VI fragment formularza RON ZUS

W tej części druku należy wskazać, czy pobiera się zasiłek z Urzędu Pracy lub pomocy społecznej. Należy przedstawić także fakt korzystania z innych form pomocy wraz z kwotami.

VII część dokumentu RON

W tej sekcji druku RON należy określić stałe wydatki związane z utrzymaniem, takie jak miesięczne opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, koszty związane leczeniem oraz inne.

VIII blok formularza

Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania członków rodziny. Za członka rodziny ZUS uznaje osoby spokrewnione lub niespokrewnione wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobą zobowiązaną do spłaty należności. Jeżeli osiągają one dochód, powinien zostać wskazany we wniosku RON.

IX część oświadczenia RON

W tej sekcji należy wskazać wszystkie zobowiązania pieniężne z tytułu podatków, kredytów, w bankach, instytucjach, u osób fizycznych, alimentacyjne oraz pozostałe. Wnioskodawca określa również, czy wskazane zobowiązania są spłacane. Określa także formę spłaty i jej miesięczną wysokość.

X sekcja formularza RON ZUS

W tym miejscu oświadczenia należy wskazać posiadany przez wnioskodawcę majątek ruchomy, nieruchomy oraz pozostałe prawa majątkowe. Należy więc określić, czy wnioskodawca posiada:

 • dom,
 • mieszkanie,
 • gospodarstwo rolne,
 • inne nieruchomości,
 • prawa majątkowe,
 • maszyny, urządzenia oraz środki transportu,
 • pozostałe składniki mienia ruchomego.

W zależności od wybranej opcji należy wykazać kilka dodatkowych informacji o posiadanym majątku.

XI część formularza RON

W tej części wnioskodawca wprowadza informacje na temat posiadanych wierzytelności. Jeżeli ich nie ma, musi zaznaczyć odpowiednie pola formularza RON. W przeciwnym wypadku należy określić jej rodzaj, nazwę podmiotu oraz termin spłaty określonej kwoty.

XI część druku RON

W ostatniej części formularza wnioskodawca określa w sposób opisowy:

 • prognozę poprawy sytuacji materialnej,
 • prognozowany sposób uregulowania należności,
 • sytuację zdrowotną,
 • dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wskazanego wniosku.

Zobacz więcej:

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej ZUS RON do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RON_do+zapisu.pdf/c78a16db-1a2c-435d-8fba-c365a5f8d6c5?t=1658302517036

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!